ВНОХД № 159-2017

                               Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 90

                                     гр. Видин , 04.07.2017г.

 

 

                           В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение                в публичното

заседание на двадесет и седми юни

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

              

                                         Председател: И.И.

                                                Членове: Л.Л.

                                                                  Р.Д.                                                            

 

при секретаря                А.А.             и в присъствието на

прокурора   Х.Г.    като разгледа         докладваното от        СЪДИЯТА Л. ВНОХД        № 159 по описа

за 2017 г. и за да се произнесе съобрази следното:

            С присъда № 244/19.04.2017г. по НОХД № 1170/2016г., по описа на Районен съд – Видин, подсъдимия Б.С.К. с ЕГН ********** е признат за ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2015г. в гр.Видин от Заложна къща „********“ - офис Видин, находящ се на ул. „***г“ № ** отнел чужда движима вещ - преносим компютър /лаптоп/ марка „****“, модел „***“ на стойност 420 лева от владението на А.М.Н., в качеството му на прокурист на ЗК „****“ ЕООД, без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като инкриминираната вещ към момента на деянието е била собственост на С.Д.С., съгласно Наредба за дейността на заложните къщи, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК, на подсъдимия К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от една година, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. На осн. чл. 68, ал. 1 от НК Съдът подсъдимия К. е осъден да изтърпи и отложеното наказание по НОХД № 987/2012г. по описа на РС-Видин - „Лишаване от свобода“ за срок от четири месеца, което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип. Подсъдимия К. е осъден да заплати на гражданския ищец Заложна къща „***“ ЕООД - гр. В. сумата от 200 лева – имуществени вреди в резултат на извършеното престъпление, ведно със законната лихва, считано от 22.06.2015г.

            Против присъдата в срок е подадена жалба от адвокат Е.Б.С., в качеството й на служебен защитник на подсъдимия К.. В жалбата са развити съображения, че обвинението не е доказано по несъмнен начин, и че е налице явна несправедливост на наложеното наказание, което е завишено. Иска се присъдата да бъде отменена и подсъдимия да бъде признат за невинен ИЛИ наложеното наказание да бъде изменено до справедлив размер.          Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в с.з. заяви, че присъдата на ВРС е правилна с изключение в частта й в която е постановено мястото на изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода“, тъй като в тази насока първоинстанционния съд се е произнесъл в разрез с правомощията си. В посочената част прокурора моли присъдата да бъде изменена.

           Гражданският ищец „Заложна къща ****“ ЕООД, не е взел становище пред въззивната инстанция.  

            Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал, и след като извърши служебна проверка на присъдата, с оглед чл. 314 от НПК, намира, че присъдата на ВРС следва да бъде коригирана единствено в санкционната й част.

            Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото и фактическите положения, които са приети за установени, намират опора в тях. По делото са изяснени обстоятелствата, които са от съществено значение за правилното му решаване. ВРС е установил фактическа обстановка, в унисон със събраните доказателства. ВОС я възприема и не намира за необходимо да я преповтаря. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да ограничават правото на защита на подсъдимия. С оглед установената фактическа обстановка, БРС правилно е приложил закона, респ. направил е верен извод за съставомерно поведение на подсъдимия по чл. 194, ал.1 от НК. ВОС съзира неправилност на присъдата само в санкционната й част, доколкото наказанието е несправедливо завишено и ВРС се е произнесъл за мястото на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, което е извън правомощията му.

            ВОС ще маркира фактите от съществено значение в случая.

            Безспорно е установено, че подсъдимият Б.С.К. *** от Заложна къща „****“ - офис В., находящ се на ул. „***“ № ** отнел чужда движима вещ - преносим компютър /лаптоп/ марка „****“, модел „***“ на стойност 420 лева от владението на А.М.Н., в качеството му на прокурист на „Заложна Къща ***“ ЕООД, без негово съгласие, като инкриминираната вещ към момента на деянието е била собственост на Светослав Данчов Славчев.

           Установената от ВРС фактическа обстановка, се базират на събраните по делото доказателства: показанията на свидетелите Б.Н.С., Д.Ю.Ц. и С.Д.С.; протокол за доброволно предаване от 14.08.2015г.; пълномощно за прокура-заверен препис /л.18 от ДП/; заключение на съдебно – стоковедческа експертиза от 28.10.2015г.; протокол от 03.11.2015г. за вземане на образци за сравнително изследване; заключение на лицево-идентификационна експертиза № ЛИ-5/05.11.2015г.; заложен билет № **********., издаден от „Заложна Къща ****е“ на С.Д.С.. Между събраните доказателства няма противоречия. Гласните кореспондират с писмените и помежду си и следва да бъдат кредитирани. Правилния анализ на посочените доказателства обосновава изводите за обстоятелствата визирани във фактическата обстановка.

           Неоснователни са оплакванията в жалбата, в насока, че не е установено, че именно подсъдимия К. е извършил отнемането. Видно от заключението на лицево-идентификационна експертиза № ЛИ-5/05.11.2015г., неин обект е CD-R “SONI” /700 MB/ с видеофайлове, които са цифров презапис от оригиналния файл, записан на твърдия диск на компютърна видео охранителна система на Заложна къща „****“ – град В., ул. „****“ № **. Записаното изображение е цветно, записано в AVI формат, резолюция 720x288, с различна големина и продължителност, с вкопирани в кадъра данни за № на камера, дата, месец, година, час, минути и секунди. Съгласно вкопираните данни те са регистрирани в интервал около 10:05:48 - 10:09:00 ч. на 22.06.2015 г. Кадрите са регистрирани от три камера с условни номера З(СНЗ), 4(СН4) и 5(СН5), като камера условен №3(CH3) наблюдава участъка пред ЗК „*****“, а останалите две участъка вътре в нея. Прегледа на файловете е извършен с професионален видеоредактор и специализиран криминалистически програмен продукт за видеообработка Forevid. При прегледа е установено, че файл с наименование ,,VIDIN3_ch03-01“ е регистриран в интервал от около 10:05:48 - 10:08:09 ч. от камера с условен №3(CH3), файл с наименование ,,VIDIN3_ch04-01“ е регистриран в интервал от около 10:07:09 - 10:09:00ч. от камера с условен №4(СН4) и файл с наименование ,,VIDIN3_ch05-01“ регистриран в интервал от около 10:05:48 - 10:09:00 ч. от камера с условен №5 (СН5), съгласно вкопирани данни в кадъра. Констатирано е, че файлове с наименование ,,VIDIN3_ch03-01" и ,,VIDIN3_ch03-01 (1)" се повтарят (дублират).            Установено е, че на файлове с наименование ,,VIDIN3_ch03-01“ и ,,VIDIN3_ch05-01“ в интервал от около 10:05:51-10:07:15 ч. се съдържа информация за лице от мъжки пол да влиза в ЗК „****“ което е късо подстригано, облечено с червеникаво яке (суичър) с качулка със три тъмни ивици (канта) на двата ръкава, със зелен/а потник/тениска с жълтеникава щампа отпред, 3/4 къси панталони и обуто със спортни обувки. След като влиза лицето оглежда щандовете в заложната къща, отправя се към щанда с лаптопи и започва да оглежда един от тях. Във файл с наименование ,,VIDIN3_ch03-01 камера с условен №3 (CH3) в 10:07:15 ч., съгласно вкопираните данни е регистрирала лицето описано по-горе да излиза от заложната къща и да се отдалечава от нея. Също така е установено, че във файл с наименование ,,VIDIN3_ch04-01, от камера №4 (СН4), таймкодът за времето от 10:07:43- 10:08:09 ч. прекъсва също така и във файл с наименование ,,VIDIN3_ch05-01 регистриран от камера № 5 (СН5) в интервал от 10:06:54-10:08:09 ч., съгласно вкопираните данни в кадъра. Не са установени причините за прекъсването на таймкодът в описания по-горе часови интервал. След продължаване на записа от 10:08:09 ч. до края на файл с наименование ,,VIDIN3_ch05-01 - 10:09:00 ч., регистриран от камера №5 (СН5), лицето обект на експертизата вече не се наблюдава, също както и лаптопа който оглежда-липсва. От лицето и неговите действия са извлечени снимкови кадри. Снимковите кадри са обработени и допълнително подобрени за повишаване на качеството им с помощта на редактор за рестерни изображения и представени в приложения, в хронологичен ред за последващо лицево - идентификационно изследване. Фотокопията се приведени в приблизително един и същ мащаб. Върху тях визуално са съпоставени и анализирани външните анатомични белези на главата и според тяхната конфигурация, като е установено сходство в следните признаци: форма и охраненост на лицето; форма и охраненост на лицето; линия на косата; чело; вежди; нос; конфигурация на долна челюст и брадичка. Освен изброените сходства, съвпадение е установено и в конфигурацията на някои частни признаци, индивидуализиращи заснетите лица. Установените съвпадения при изследването налагат извода, че на изследваното фотокопие е заснето едно и също лице, посочено като Б.С.К. с ЕГН **********.

           От констатациите в заключението, снимковия материал и приложенията, е видно, че именно подсъдимия е влязъл в магазина в процесното време, насочил се е към предмета на посегателство, застанал е точно до него, сложил е ръка на него- ф.к. 1.7 приложение № 2. По-малко от секунда след това е излязъл от заложната къща, а лаптопа го няма на щанда. Ясно се вижда на снимка ф.к. 1.8 празното място на вещта. Прекъсването на таймкода е за по-малко от секунда, никой друг от присъстващите в магазина не е доближавал процесната вещ, като повечето лица не са променили местата си. Налага се извода, че подсъдимия е взел процесната вещ и е излязъл с нея. В тая насока са и показанията на свидетеля С., за ангажираното му вниманието с двама клиенти, залагащи вещ /видно ясно от снимковия материал/ и за поведението на подсъдимия в магазина, в същото време. Те напълно кореспондират със констатациите на експертизата относно видеозаписа и действията на подсъдимия, идентифициран като Б.С.К.. Напълно кореспондират с горните доказателства и показанията на свидетеля Ц., който уточнява, че рафта където бил отнетия лаптоп се намира непосредствено до вратата на магазина и, че разпознал на видеозаписа подсъдимия К., който познавал от по-рано. Налага се извода, че подсъдимия е имал възможността да вземе лаптопа и да излезе от магазина за секунда, което е и сторил.

           ВОС намира, че от доказателствата по делото, безспорно се установява авторството на деянието, респ. че отнемането е извършено от подсъдимия.

            От установената фактическа обстановка ВРС е стигнал до верния юридически извод, че подсъдимия К., от обективна и субективна страна, е осъществил състава на чл.194, ал.1 от НК.

            От субективна страна подсъдимия К. е действал при пряк умисъл и с намерение противозаконно да присвои вещите. Субективната страна се разкрива от действията на подсъдимия по време на извършване на изпълнителното деяние и след това. Подсъдимият се уверил, че вниманието на персонала на заложната къща е ангажирано с други лица, доближил вещта, която се намирала близо до изхода, взел я, веднага напуснал магазина и бързо се отдалечил.

            Предмета на посегателство не е върнат или възстановен.

           

           Основателно е оплакването в жалбата за явна несправедливост на наложеното наказание, в насока завишеност и несъразмерна тежест.

           За престъпление по чл. по чл.194, ал.1 от НК е предвидено наказание „лишаване от свобода” до 8 години. ВРС е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип.. Предишното осъждане е отегчаващо обстоятелство. То действително дава основание за налагане на наказание над минималния размер. ВОС обаче намира, че размера на наказанието следва да бъде коригиран, като бъде намален до размер малко над минимума. В тази насока, ВОС съобразява стойността на предмета на посегателство, който е малко над една минимална работна заплата, към момента на извършване на деянието, респ. 360 лева /ПМС № 419/17.12.2014г. ВРС неправилно е пренебрегнал значимостта на това обстоятелство, поради което санкцията която е наложил е несправедливо завишена и в тази част присъдата е неправилна. Ниската стойност на предмета на посегателство разкрива не висока степен на обществена опасност на деянието, което е смекчаващо обстоятелство. При това положение и съобразно чл.36 и 54 от НК, ВОС намира, че следва да индивидуализира наказанието като бъде наложено законопредвиденото- лишаване от свобода в размер малко над минималния, респр. За срок от 4 месеца. В тази насока следва да бъде изменена присъдата на ВРС.

           Присъдата е неправилна и в частта относно постановяване на мястото където следва да се изтърпи наложеното наказание и другото наказание по НОХД № 987/2012г. по описа на РС-Видин, съобразно чл.68, ал.1 от НК. В нарушение на чл.301, ал.1, т.6 от НПК, ВРС е постановил наложеното наказание „лишаване от свобода“ да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип. ВРС не е съобразил изменението в посочената по-горе процесуална норма – ДВ бр.13 от 2017г., което изменение е в сила от 07.02.2017г. По смисълът на новата редакция на цитираната норма, която е следвало да бъде приложена, с оглед чл.3 от НПК, при постановяване на присъдата съдът обсъжда и решава какъв първоначален режим за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ да се определи. ВРС не е имал правомощие да определи типът на затворническото заведение, в което осъденият трябва да се настани първоначално. Присъдата следва да се измени, като се отмени в частта с която е постановено типът на затворническото заведение, в което осъденият трябва да се настани първоначално.

           Правилно ВРС е приложил чл.68, ал.1 от НК. Деянието предмет на настоящото дело, подсъдимия е извършил в 3 годишния срок, за който е отложено изпълнението на наложеното му наказание лишаване от свобода, по НОХД № 987/2012г. по описа на РС-Видин, със споразумение влязло в сила на 16.07.2012г.

                Гражданския иск за имуществени вреди спрямо подсъдимия правилно е уважен, съобразно чл.45 от ЗЗД.

            С оглед горните съображения, присъдата на ВРС следва да бъде изменена само в санкционната част, както е посочено по-горе.

            Водим от горното и на основание чл.337, ал.1, т.1 и т.2 във вр. с чл.334, т.3 от НПК, Видинският окръжен съд

 

            Р   Е   Ш   И :

          

            ИЗМЕНЯ присъда № 244/19.04.2017г. по НОХД № 1170/2016г., по описа на Районен съд – Видин, В ЧАСТТА в която на подсъдимия Б.С.К. с ЕГН ********** е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 година, което НАМАЛЯВА на „лишаване от свобода” за срок от 4 /четири/ месеца, като ОТМЕНЯ присъдата в частта, в която е постановено наказанията да бъдат изтърпени в затворническо общежитие от открит тип.

                ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част.

            Решението e окончателно.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: