ВГРД № 346-2018

Решение по Гражданско дело 346/2018г.

РЕШЕНИЕ № 233

гр. В**, 02.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд – В**, гражданско отделение в закрито заседание на втори декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: В**В**

АН**П**

В** М**

 

при участието на секретаря , като разгледа докладваното от съдията в.гр. дело № 346 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.435 ал.2 ГПК.

Образувано по подадените от длъжника П.И.Т. ЕГН *******, кантора 10 чрез адв. М. Т** жалба, вх. № 982/ 20.08.2018г., уточняваща молба, вх. № 1172/ 05.10.2018г., жалба, вх. № 2820/ 19.09.2018г., подадена до Окръжен съд-В**, препратена за администриране на ДСИ /определение № 173/ 21.09.2018г. по в.гр.дело № 290/ 2018г. на ВОС/, жалба, вх. № 1915/ 19.09.2018г., подадена първоначално до Административен съд-В**, изпратена впоследствие на ОС-В** и изпратена на ДСИ за администриране /определение № 193/ 09.10.2018г. по в.ч.гр. дело № 306/ 2018г. на ВОС/ и уточняваща молба към всички жалби, вх. № 1270/ 18.10.2018г.,

В жалба вх. № 982/ 20.08.2018г., се обжалват действията на съдия-изпълнителя като незаконосъобразни, тъй като не уведомява длъжника своевременно за образуваното спрямо него изп .производство, въпреки установения адрес по местоживеене. Посочва, че едва на 15.08.2018г е получил съобщение за образуваното изп дело и от същото е разбрал, че Община В** е издала Акт № 0570-1/2016г.Подържа, че няма задължения към Община В**, тъй като същите са погасени по давност до 2013г за притежавания от него имот в гр.В**, ул.“Ц***А** * ри „ № ** вх.* ет.*

Възразява срещу присъединяването на държавата в лицето на НАП, твърди, че не му е връчвана призовка за доброволно изпълнение.

В уточняващата молба вх. № 1172/ 05.10.2018г, отново се съдържат възражения относно законосъобразността на действията на ДСИ-не е уведомен своевременно за образуваното изп. Дело, не му е връчен изпълнителния титул-Акта на Община В** за установявана не данъчно задължение, призовката за доброволно изпълнение му е връчена по месторабота без акта на общината, възразява за местната компетентност на ДСИ, възразява относно размера на разноските в изп. Производство, посочва, че публичните вземания следва да се съберат от публичен изпълнител по реда на чл.163 ал.3 ДОПК, която изключва възможността да бъдат събрани от ДСИ, подържа се отново възражение за изтекла погасителна давност.

С уточняваща молба от 18.10. 2018г се подържа искане всички жалби, подадени по изп дело да се считат присъединени към първата жалба вх.№ 982/28.08.2018г.

По делото е постъпило и писмено възражение от Община В**, с която оспорват изцяло подадената жалба от П.И.Т. и моли съда да я остави без уважение като неоснователна и недоказана. Посочва, че жалбоподателя през 2016г е подал молби до началника на ТД-НАП-гр.В** и до началника на отдел „М** д** и т** „ гр.В** във връзка с АУЗ № 570-1/31.05.2016г и е неоснователно становището му жалбата , че не е уведомяван и не знае за наличния акт. Посочват, че в чл.4 ал.2 и 9б от ЗМДТ е предвидено събирането на местни данъци и такси да се извършва от публичен изпълнител по реда на ДОПК ИЛИ от съдебните изпълнители по реда на ГПК.Общината е поискала при неплащане в срок на задълженията, изпълнението да се насочи върху вещи на длъжника, които притежава жалбоподателя, тъй като е собственик на имот в гр.В**, поради което възражението му за местна некомпетентност е неоснователно.

В** окръжен съд, като взе предвид подадените от длъжника П.И.Т. ЕГН **********,***, кантора 10 чрез адв. М. Т** жалба, вх. № 982/ 20.08.2018г., уточняваща молба, вх. № 1172/ 05.10.2018г., жалба, вх. № 2820/ 19.09.2018г., подадена до ВОС, препратена за администриране на ДСИ /определение № 173/ 21.09.2018г. по в.гр.дело № 290/ 2018г. на ВОС/, жалба, вх. № 1915/ 19.09.2018г., подадена първоначално до Административен съд-В**, изпратена впоследствие на ОС-В*** и изпратена на ДСИ за администриране /определение № 193/ 09.10.2018г. по в.ч.гр. дело № 306/ 2018г. на ВОС/ и уточняваща молба към всички жалби, вх. № 1270/ 18.10.2018г., становището на Община В**, подробните мотивирани мотиви на ДСИ, прие за установено следното :

Жалбата е неоснователна.Съгласно чл. 435, ал. 2, т.т. 1-7 и ал. 3 ГПК длъжникът по изпълнителното производство може да обжалва:постановлението за глоба;насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;разноските по изпълнението.постановлението за възлагане.

В жалбите от длъжника не се обжалва нито едно от посочените по-горе действия, с изключение на разноските по делото.

ВОС приема, че следва да се произнесе с решение по същество на жалбите. Разгледани по същество са неоснователни.

От фактическа и правна страна, Съдът приема следното :

Изпълнително дело № 2018132040**** по описа на СИС при ВРС е образувано с разпореждане на държавен съдебен изпълнител от 08.06.2018г. по заявление на Община В** за плащане от страна на П.И.Т., ЕГН ****** на публични общински вземания - данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, съгласно АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДЕКЛАРАЦИЯ /АУЗД/ № 0507-1/ 31.05.2016г„ издаден от Община Видин, влязъл в сила на 02.08.2016г. Актът е връчен от Община Видин, съгласно разпоредбите и процедурите на ДОПК-чл.32 ал.6 ДОПК.

По възражението за местна некомпетентност на ДСИ, Съдът приема същото за неоснователно.

Изпълнителното дело е образувано от съдебен изпълнител на основание чл. 4, ал. 2 и чл. 96 от Закона за местните данъци и такси, които разпоредби предвиждат, че принудителното събиране на местните данъци и такси се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 4 ДОПК е предвидено, че в случаите, когато публични вземания са възложени за събиране на съдебен изпълнител, събирането им се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс. Посочените разпоредби уреждат публичните вземания, каквито са местните данъци и такси на Община Видин, да бъдат събирани и от съдебен изпълнител и съответно се прилагат правилата и процедурите, предвидени в ГПК.

Изпълнителното дело е образувано при държавен съдебен изпълнител при РС-Видин, на осн. чл. 427, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като на взискателя е известно, че длъжникът разполага с имущество в гр. В** и за взискателя съществува възможност при неплащане на задължението, изпълнението да се насочи върху вещите на длъжника в гр. В**. Това е посочено в заявлението за образуване на делото.

ПО възражението, че действията на съдия-изпълнителя са незаконосъобразни, тъй като не го уведомява своевременно за образуваното спрямо него изп .производство, въпреки установения адрес по местоживеене.

На длъжника Т. СВОЕВРЕМЕННО е изпратена покана за доброволно изпълнение, изх. № 11825/ 11.06.2018г. на адреса, посочен в заявлението и в АУЗД, а именно: гр. С**, район „Н**" IV, бл. ***, вх. *, ет. *, ап. ** - л. 39-40 от делото. Съдебният изпълнител при образуване на делото не разполага с данни за друг адрес, освен посочения от взискателя. Поканата, изпратена на адреса в гр. С**, е върната по делото в цялост с отбелязване на гърба от длъжностното лице - призовкар към СГС, че „адресът е посетен в различни часове на деня на 25.06.2018г., 06.07.2018г., 15.07.2018г. /неделя/, 24.07.2018г. и 06.08.2018г., но при позвъняване никой не отваря, на оставени бележки лицето не се отзовава". Видно от отбелязаните дати, че длъжникът е търсен на адреса повече от един месец, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ГПК.

С оглед надлежното уведомяване на длъжника за образуваното изпълнително дело, на осн. чл. 49 ГПК поканата за доброволно изпълнение е изпратена на 13.08.2018г., изх. № 16042/ 13.08.2018г. - л. 43 за връчване по месторабота, за което по делото е извършена справка - фирма „Б** Г**" ЕООД, гр. С**, бул. „С**" № *. Поканата е изпратена по месторабота, ПРЕДИ по делото да бъде подадена жалба от длъжника до Окръжен съд В** на 20.08.2018г., в която жалба ЗА ПЪРВИ ПЪТ съдебният изпълнител е уведомен на кой адрес да се изпращат книжата до длъжника. На съдебния изпълнител не му е бил известен предварително адреса за кореспонденция, на който длъжникът желае да получава призовки и съобщения. Връчването на призовки и съобщения по месторабота е предвиден в ГПК ред и начин за надлежно уведомяване на лицето.

Поканата е получена по месторабота на 23.08.2018г. от служител - л. 43.

На 05.09.2018г. чрез служебната ел. поща на РС-В** е постъпило писмо, с което се уведомява съдебния изпълнител, че П.И.Т. е в платен годишен отпуск, не е уведомен от фирмата за дължимото, срокът за доброволно изпълнение тече и иска да бъде изпратена покана за доброволно изпълнение на адрес за кореспонденция - гр. С**, ул. „П**" № *, ет. *, кантора **- л. 44. Молбата е уважена и на 05.09.2018г. е изпратена покана за доброволно изпълнение за дължимите суми и съобщение за публичните задължения на адрес - гр. С**, ул. „П**" № *, ет. *, кантора **. Към тях са приложени разпореждането на образуване на делото, АУЗД № 0507-1/ 31.05.2016г., издаден от Община В** и удостоверението от НАП- С**, офис Надежда за публични задължения - л. 55. Длъжникът по делото възразява /на гърба на поканата/, че от АУЗД е получил само три страници, а не четири, с оглед на което на длъжника отново е изпратена ПДИ с приложен АУЗД - л. 57-68 от делото, която ПДИ, изх. № 19557/ 05.10.2018г., ведно с приложенията, е получена на 11.10.2018г. с обратна записка - л. 87.

Съдебният изпълнител не връчва акта, подлежащ на принудително изпълнение /в случая АУЗД/, с изключение на заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, а само го прилага. Актът се връчва от съответната община и всички срокове за обжалване, оспорване и т.н. текат от връчването му. Прилагането към ПДИ има само уведомителен характер. С получаването на последната ПДИ, изх № 19557/05.10.2018, ведно с приложенията, получена на 11.10.2018, са отстранени нередовностите , твърдени от жалбоподателя.

ПО ВЪЗРАЖЕНИЯТА, че държавата е присъединена като взискател, че тези задължения са погасени по давност и т.н. Съдебният изпълнител е длъжен на осн. чл. 458, изр. последно ГПК да изисква по всяко образувано изпълнително дело справка от НАП за дължимите от длъжника публични задължения към държавата. По делото е постъпило удостоверение от НАП-С**, изх. 220371801283870/ 20.06.2018г., от което е видно, че П.И.Т. има задължения към държавата в размер на 100.00 лв. - л. 32, с оглед на което на осн. чл. 458 ГПК държавата е присъединена като взискател по делото за публичните вземания. На длъжника е изпратено съобщение на адрес гр. С**, район „Н**" IV, бл. **, вх. *, ет. *, ап. **, изх.№ 13779/ 02.07.2018г. за присъединяването на държавата като взискател, получено на 15.08.2018г,- л. 41. Присъединяването на държавата като взискател става по силата на закона и при наличие на публични задължения съдебният изпълнител не е длъжен да извършва проверка откъде произтичат, погасени ли са по давност и др., след като за това има издадено изрично удостоверение от НАП - л. 32. Ако публичното задължение е отпаднало по давност, възражението се подава не до съдебния изпълнител, а до съответния публичен изпълнител и след неговото произнасяне длъжникът е длъжен да уведоми съдебния изпълнител, като представи документ, че няма задължения.

ПО ВЪЗРАЖЕНИЕТО за изтекла давност за задълженията за местни данъци такси към Община В**.

При събирането на вземания за местни данъци и такси съгласно разпоредбите на ЗМДТ, когато това е възложено на съдебен изпълнител, той събира задълженията по РЕДА НА ГПК. В изпълнителното производство съдебният изпълнител има правомощията, посочени в част пета на ГПК. Той не е правораздавателен орган, поради което не е компетентен да събира доказателства относно дължимостта на вземането, нито пък да обсъжда възражения за давност, което е въпрос относно съществуването на материалното право. Съдебният изпълнител действа като орган на държавна власт, овластен от закона да извършва само предписаните изпълнителни действия. В случая въпросът за давността може да бъде решен от самия административен орган, издал акта, ако бъде сезиран или от съда в едно състезателно производство, след събиране на доказателства и изслушване становищата на двете страни, тъй като се касае за решаване на правен спор. Съдът ще се произнесе относно възможността на кредитора да използва принудителни способи за събиране на вземането си, като обсъди въпросите изтекла ли е погасителната давност за вземането, пропусната ли е възможността за събирането му по принудителен път и дали следва да се приложи пет-годишна или абсолютната 10-годишна давност.

Правопогасяващи възражения, каквото е възражението за погасяване на задължението по давност, могат да бъдат взети предвид от съдебния изпълнител, само след постановяване на решение от съда или от органа издал, акта

Недопустимо е искането за прогласяване на акта на Община В** за нищожен, което не е нито в правомощията на ДСИ, нито е действие, което подлежи на обжалване и разглеждане от ОС-В** по пътя на жалбата. Това може да стане в отделно административно производство при спазване на съответните срокове.

ПО искането съдебният изпълнител да прекрати изпълнителното производство на осн. чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, поради изтекли две години от издаване на акта. Съдебният изпълнител ще прекрати на това основание изпълнителното производство, ако след образуването му в продължение на две години има бездействие от страна на взискателя за принудително събиране на вземането.

По отношение обжалването на разноските - т. V от жалба, вх. № 2820/ 19.09.2018г. - жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Със заявлението за образуване на делото взискателят е направил искане - да се образува делото е да се извърши проучване, с оглед установяване на конкретно имущество на длъжника. С разпореждането за образува на делото т. 5 /л. 12/ на осн. чл. 79, ал. 2, чл. 30 и чл. 31 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в полза на В** районен съд държавни такси са начислени държавни такси, от които взискателят е освободен на осн. чл. 84, т. 3 ГПК и които са за сметка на длъжника, а именно: 24.00 лв. - държавна такса с ДДС за образуване на изпълнителното дело, от които 20.00 лв. такса и 4 лв. - ДДС; 60.00 лв. - държавна такса с ДДС за извършване на цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, от които 50.00 лв. - такса и 10 лв. ДДС и 0.80 лв. - такса по чл. 16 от Наредбата за РБСС на БНБ за ел. справка с „РБСС" на БНБ. Тези такси са нормативно определени и съдебният изпълнител е длъжен да ги събере от длъжника. Общото правило в изпълнителното производство е, че разноските са за сметка на длъжника. В поканата за доброволно изпълнение - л. 57 изрично е указано, че ако длъжникът плати в срока за доброволно изпълнение няма да плати държавната такса по чл. 53 от ТДТССГПК. Длъжникът не се е възползвал от това облекчение, с оглед на което по делото дължи всички начислени до този момент държавни такси, в това число и таксите и разноските при евентуално принудително изпълнение.

С оглед на това жалба, вх. № 982/ 28.08.2018г., към която са присъединени -жалба, вх. № 982/20.08.2018г., жалбата подадена първоначално до Административен съд- В**, изпратена впоследствие на ВОС и изпратена на ДСИ за администриране и жалбата, подадена до ВОС, препратена за администриране на ДСИ Е НЕОСНОВАТЕЛНА И СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНА ,А ДЕЙСТВИЯТА НА ДСИ ПО ИЗП ДЕЛО№ 20181320402174 по описа на СИС при ВРС ПОТВЪРДЕНИ.

Водим от горното, В** окръжен съд ,

                 Р   Е   Ш   И   :

ПОТВЪРЖДАВА ДЕЙСТВИЯТА НА ДСИ ПО ИЗП ДЕЛО№ 20181320402174 по описа на СИС при ВРС, КАТО ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                                    2.