Т.Д. № 46-2017

Решение по Търговско дело 46/2017г.

РЕШЕНИЕ

№ 35

гр. Видин, 07.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в ПУБЛИЧНОТО заседание
на       18     септември , две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: А. П.

 

             с участието на секретаря И. К. и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдия А. П. търговско дело № 46 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Постъпила е искова молба от „У. Б." АД, ЕИК............, гр. С., пл. „С. Н." № ., представлявано от представлявано от адв. А. П. Р., член на САК с личен номер ............. и адрес: С. 1000, ул. Ц. А. № ..., ет.., офис . и тел.: ............. с пълномощно № ......../22.08.2017 г.   против „И." ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК ...................., със седалище и адрес управление: гр. В. 3700, ж.к. „К. Б.", бл. ...., вх. ., ап. ..., представлявано от В.В.К., ЕГН **********; В.В.К., ЕГН **********,***; Е.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***; и Г.С.А.-Б., ЕГН **********,*** с правно основание : чл. 422, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 415, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 430 ТЗ и във връзка с чл. 127, ал. 1 ГПК, - иск за установяване съществуването на вземане по издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист по ч. гр.д. № 923/2017 г. по описа на РС Видин и с цена на иска: 47 525,48 лева (четиридесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки), от които 42 00 лева - главница; 2 204,79 лева - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. вкл.; 2 031,52 лева - лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. вкл.; 1 289,17 лева - лихва за просрочие на дълг и лихви за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. Претендират се и направените в исковото производство разноски, включително адвокатски хонорар.

Поддържа се в исковата молба, че между страните е съществувало договорно правоотношение, възникнало със сключването на 15.11.2011 г. между „У. Б." АД и „И." ЕООД, ЕИК ........... Договор за банков револвиращ кредит № ............ по силата, на който на дружество е предоставен револвиращ кредит в размер до 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева за оборотни средства. Е.С.А. и Г.С.А.-Б. са подписали договора като солидарни длъжници и съгласно т. 16 от последния и на основание чл. 101 от ЗЗД и при условията на чл. 121 - 127 ЗЗД са се задължили да отговарят солидарно с кредитополучателя за точното изпълнение на условията по договора и срочното издължаване на кредита, в едно с дължимите лихви, такси, комисионни и разноски. Предоставените средства от кредита са напълно усвоени и усвиявани, видно от приложенито към молбата извлечение за движения за кредитна сметка на И. ЕООД, кредитен контракт ......................., реструктуриран в ..................... за период: 18.11.2011 г. - 22.08.2016 г.

Излага се , че съгласно договореното върху усвоените суми по предоставения кредит се дължат лихви върху редовна главница (редовен дълг), съответно и лихви при просрочие, както такси и комисионни, подробно описание в клаузите на сключения договор. Съгласно т. 4.1. от договора страните са договорили годишен лихвен процент, начисляван върху редовна главница, представляващ сбор от променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 7.225 % (седем цяло и двеста двадесети и пет хилядни процента). Към датата на сключване на договора приложимият Базов лихвен индекс е едномесечен 80Р1В0К, приложимата премия е в размер на 0 % (нула процента), като годишният лихвен процент за редовен дълг е 9.20 % (девет цяло и двадесет стотни процента). В т. 4.2. от договора е договорен годишен лихвен процент върху просрочена главница, за срока на просрочието, в размер на годишния лихвен процент за редовен дълг по т. 4.1 и надбавка за просрочие от 2 % (два процента). При просрочие на лихва или главница и лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата за просрочен дълг съгласно т. 4.3 се дължи фиксиран лихвен процент в размер на 5 % (пет процента). Страните са договорили в т. 5.1. такси и комисионни съгласно Общите условия към договора. Лихвите по т.4.1. за редовен дълг се дължат на 20-то число на месеца, а тези по т. 4.2. и 4.3 са незабавно изискуеми. Крайният срок за погасяване на усвоения кредит, в едно с начислените лихви, е договорен на 15.11.2012 г.

С Анекс № 1 от 14.11.2012 г. е договорен нов срок за издължаване - 14.12.2012 г.

С Анекс № 2 от 13.12.2012 г. е променена договорената надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен индекс на 9.962 % (девет цяло деветстотин шестдесет и две хилядни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е 10.60 % (десет цяло и шестдесет стотни процента) и съгласно т. 7.1. е определен нов срок за издължаване -15.11.2013 г.

Срокът за издължаване е променен отново с Анекс № 3 от 14.11.2013 г. на датата 14.12.2013 г.

С Анекс № 4 от 13.12.2013 г. страните са договорили нов размер на надбавката за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10.033 % (десет цяло тридесет и три хилядни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е 10.50 % (десет цяло и петдесет стотни процента). В т. 7.1. е договорено усвоените средства, в едно с начислените лихви, да бъдат издължени на датата 15.11.2014 г.

С Анекс № 5 от 13.11.2014 г. срокът за издължаване на кредита е предоговорен на датата 15.12.2014 г. В.В.К. е подписал анекса и се е задължил да отговаря солидарно с кредитополучателя по договора за кредит.

С Анекс № 6 от 13.12.2014 г., поради издължаване на част от кредита, размерът му е бил намален на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Променена е била и надбавката за редовен дълг към Базовия лихвен процент на 10.13 % (десет цяло и тринадесет стотни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е определен на 10.5 % (десет цяло и пет десети процента). Страните са договорили погасителен план за главницата, както следва: считано от 20.12.2014 г. 11 (единадесет) месечни вноски, всяка от които в размер на 500 (петстотин лева), дължими на 20-то число всеки месец и една последна изравнителна вноска в размер на 44 500 (четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) като е договорен краен срок на издължаване -15.11.2015 г.

С Анекс № 7 от 24.11.2015 г. размерът на кредита отново е намален и последният вече е 44 500 лева (четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) като кредитополучателят се е задължил да погаси главницата по кредита на 15.11.2016 г. на 12 вноски, от които 11 вноски по 500 лева (петстотин лева), дължими на 20-то число всеки месец и една последна в размер на 39 000 лева (тридесет и девет хиляди лева) дълижма на 15.11.2016 г., а лихвите за редовен дълг - месечно на 20-то число. Лихвите по т. 4.2 и т. 4.3. са договорени като незабавно изискуеми. Договорен е и (т. 4.1.1.) годишният лихвен процент върху редовна главница за периода 24.11.2015 г. до 15.11.2016 г. да представлява сбора от приложимия към датата на олихвяване променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10 221 % (десет цяло двеста двадесет и една хилядни процента) като приложимия Базов лихвен индекс е едномесечен SOFIBOR, а приложимата премия е в размер на 0 0 % (нула процента). Към датата на сключване на анекса приложимият размер на Годишния лихвен процент за редовен дълг е 10,5 % (десет цяло и пет десети процента). Предвидените по т. 4.2. и т.4.3. плащания остават непроменени.

Поддържа се в исковата молба, че длъжникът-кредитополучател „И." ЕООД и всеки един от солидарните длъжници В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.- Б. не са погасили в договорения срок (на 15.11.2016 г.) дължимите суми по предоставения с Договор за банков револвиращ кредит № 8В731129А от 15.11.2011 г. кредит.

Иска се да бъде признато в отношенията между страните, че съществува парично вземане на „У. Б." АД, по отношение на ответниците : кредитополучател - „И." ЕООД и солидарни длъжници - В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.- Б., което вземане произтича от Договор за банков револвиращ кредит № ….. от 15.11.2011 г. и анексите към него: Анекс № 1 от 14.11.2012 г., Анекс № 2 от 13.12.2012 г., Анекс № 3 от 14.11.2013 г., Анекс № 4 от 13.12.2013 г., Анекс № 5 от 13.11.2014 г., Анекс № 6 от 13.12.2014 г„ Анекс № 7 от 24.11.2015 г. и е било удостоверено в Извлечение от счетоводните книги на банката по чл. 417, т. 2 от ГПК към 30.03.2017 г. за следните суми: 42 000 лева (четиридесет и две хиляди лева) - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева (две хиляди двеста и четири лева и седемдесет и девет стотинки) - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева (две хиляди тридесет и един лев и петдесет и две стотинки) - лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) - лихви за просрочие на дълг и лихва или само на лихви (наказателна лихва при просрочие) за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г, както и да бъдат осъдени ответниците да заплатят в полза на ищеца „У. Б." АД направените по настоящето дело съдебни разноски, включително и заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение съобразно Наредба № 1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения, за което е представен списък на разноските и доказателства за заплащането им.

 

             В срока е постъпил отговор от особения представител на ответниците Е.С.А. и Г.С.А.- Б., с който се оспорва основателността на предявените искове. На първо място се поддържа , че предсрочна изискуемост на кредита не е настъпила , тъй като не е съобщена на двамата ответници, както и че не намира приложение чл.24.2 от Общите услвия на договора във връзка с глава 9, т.28,6 от ОУ.

           

               От събраните по делото писмени доказателства, от преценката на становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Между страните е възникнало договорно правоотношение със сключването на Договор за банков револвиращ кредит № 8В731129А на 15.11.2011 г. между „У. Б." АД и „И." ЕООД, ЕИК ............ по силата, на който на дружеството е предоставен револвиращ кредит в размер до 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева за оборотни средства. Е.С.А. и Г.С.А.-Б. са подписали договора като солидарни длъжници и съгласно т. 16 от последния и на основание чл. 101 от ЗЗД и при условията на чл. 121 - 127 ЗЗД са се задължили да отговарят солидарно с кредитополучателя за точното изпълнение на условията по договора и срочното издължаване на кредита, в едно с дължимите лихви, такси, комисионни и разноски. Предоставените средства от кредита са напълно усвоени и усвиявани, видно от приложенито към молбата извлечение за движения за кредитна сметка на И. ЕООД, кредитен контракт........, реструктуриран в ......... за период: 18.11.2011 г. - 22.08.2016 г.

Съгласно договореното върху усвоените суми по предоставения кредит се дължат лихви върху редовна главница (редовен дълг), съответно и лихви при просрочие, както такси и комисионни, подробно описание в клаузите на сключения договор. Съгласно т. 4.1. от договора страните са договорили годишен лихвен процент, начисляван върху редовна главница, представляващ сбор от променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия, и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 7.225 % (седем цяло и двеста двадесети и пет хилядни процента). Към датата на сключване на договора приложимият Базов лихвен индекс е едномесечен 80Р1В0К, приложимата премия е в размер на 0 % (нула процента), като годишният лихвен процент за редовен дълг е 9.20 % (девет цяло и двадесет стотни процента). В т. 4.2. от договора е договорен годишен лихвен процент върху просрочена главница, за срока на просрочието, в размер на годишния лихвен процент за редовен дълг по т. 4.1 и надбавка за просрочие от 2 % (два процента). При просрочие на лихва или главница и лихва, едновременно с лихвата за редовен дълг и лихвата за просрочен дълг съгласно т. 4.3 се дължи фиксиран лихвен процент в размер на 5 % (пет процента). Страните са договорили в т. 5.1. такси и комисионни съгласно Общите условия към договора. Лихвите по т.4.1. за редовен дълг се дължат на 20-то число на месеца, а тези по т. 4.2. и 4.3 са незабавно изискуеми. Крайният срок за погасяване на усвоения кредит, в едно с начислените лихви, е договорен на 15.11.2012 г.

С Анекс № 1 от 14.11.2012 г. е договорен нов срок за издължаване - 14.12.2012 г.

С Анекс № 2 от 13.12.2012 г. е променена договорената надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен индекс на 9.962 % (девет цяло деветстотин шестдесет и две хилядни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е 10.60 % (десет цяло и шестдесет стотни процента) и съгласно т. 7.1. е определен нов срок за издължаване -15.11.2013 г.

Срокът за издължаване е променен отново с Анекс № 3 от 14.11.2013 г. на датата 14.12.2013 г.

С Анекс № 4 от 13.12.2013 г. страните са договорили нов размер на надбавката за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10.033 % (десет цяло тридесет и три хилядни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е 10.50 % (десет цяло и петдесет стотни процента). В т. 7.1. е договорено усвоените средства, в едно с начислените лихви, да бъдат издължени на датата 15.11.2014 г.

С Анекс № 5 от 13.11.2014 г. срокът за издължаване на кредита е предоговорен на датата 15.12.2014 г. В.В.К. е подписал анекса и се е задължил да отговаря солидарно с кредитополучателя по договора за кредит.

С Анекс № 6 от 13.12.2014 г., поради издължаване на част от кредита, размерът му е бил намален на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Променена е била и надбавката за редовен дълг към Базовия лихвен процент на 10.13 % (десет цяло и тринадесет стотни процента), като приложимият към датата на сключване на анекса годишен лихвен процент за редовен дълг е определен на 10.5 % (десет цяло и пет десети процента). Страните са договорили погасителен план за главницата, както следва: считано от 20.12.2014 г. 11 (единадесет) месечни вноски, всяка от които в размер на 500 (петстотин лева), дължими на 20-то число всеки месец и една последна изравнителна вноска в размер на 44 500 (четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) като е договорен краен срок на издължаване -15.11.2015 г.

С Анекс № 7 от 24.11.2015 г. размерът на кредита отново е намален и последният вече е 44 500 лева (четиридесет и четири хиляди и петстотин лева) като кредитополучателят се е задължил да погаси главницата по кредита на 15.11.2016 г. на 12 вноски, от които 11 вноски по 500 лева (петстотин лева), дължими на 20-то число всеки месец и една последна в размер на 39 000 лева (тридесет и девет хиляди лева) дълижма на 15.11.2016 г., а лихвите за редовен дълг - месечно на 20-то число. Лихвите по т. 4.2 и т. 4.3. са договорени като незабавно изискуеми. Договорен е и (т. 4.1.1.) годишният лихвен процент върху редовна главница за периода 24.11.2015 г. до 15.11.2016 г. да представлява сбора от приложимия към датата на олихвяване променлив Базов лихвен процент, формиран от променлив Базов лихвен индекс и премия и надбавка за редовен дълг към Базовия лихвен процент в размер на 10 221 % (десет цяло двеста двадесет и една хилядни процента) като приложимия Базов лихвен индекс е едномесечен SOFIBOR, а приложимата премия е в размер на 0 0 % (нула процента). Към датата на сключване на анекса приложимият размер на Годишния лихвен процент за редовен дълг е 10,5 % (десет цяло и пет десети процента). Предвидените по т. 4.2. и т.4.3. плащания остават непроменени.

Длъжникът-кредитополучател „И." ЕООД и всеки един от солидарните длъжници В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.- Б. не са погасили в договорения срок (на 15.11.2016 г.) дължимите суми по предоставения с Договор за банков револвиращ кредит № ........... от 15.11.2011 г. кредит.

 С оглед на изложеното и приложените към исковата молба доказателства е видно, че е налице облигационно отношение между страните, предоставени са средства на основание сключения договор за кредит, налице е усвояване на кредита и неиздължаване/неплащане на дължимите суми по последния от страна на задължените лица на датата на падежа - 15.11.2016 г. и цялото вземане станало изискуемо. Поради това, че цялото вземане на „У. Б." АД по кредит Договор за банков револвиращ кредит № ………. от 15.11.2011 г. и анексите към него е станало изискуемо и не е било издължено, „У. Б." АД е имал правен интерес и са били налице основанията за подаване на Заявление по чл. 417, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.. Такова заявление е било подадено и е било образувано ч. гр. дело № 923/2017 г., по описа на РС Видин.

Към датата на подаване на Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение задължението на кредитополучателя „И." ЕООД и солидарните длъжници В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А. – Б. към „У. Б." АД, произтичащо от Договор за банков револвиращ кредит № 8В731129А от 15.11.2011 г., Анекс № 1 от 14.11.2012 г., Анекс № 2 от 13.12.2012 г., Анекс № 3 от 14.11.2013 г., Анекс № 4 от 13.12.2013 г., Анекс № 5 от 13.11.2014 г., Анекс № 6 от 13.12.2014 г.я и Анекс № 7 от 24.11.2015 г. е в размер както следва:

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: 47 525,48 лева (четиридесет и седем хиляди петстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки), от които: - 42 000 лева (четиридесет и две хиляди лева) - падежирала на 15.11.2016 г. главница;

  • 2 204,79 лева (две хиляди двеста и четири лева и седемдесет и девет стотинки) - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително;
  • 2 031,52 лева (две хиляди тридесет и един лев и петдесет и две стотинки) - лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително;

      -1 289,17 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) - лихви за просрочие на дълг и лихва или само на лихви (наказателна лихва при просрочие) за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г.

За описаните по-горе суми, дължими към 30.03.2017 г. от „И." ЕООД и солидарните длъжници В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.-Б. банката е съставила документ по чл. 417, т. 2 от ГГЖ във връзка с чл. 60 от ЗКИ - извлечение от счетоводна книга на „У. Б." АД, с дата от 31.03.2017 г., отразяващо задълженията по Договор за банков револвиращ кредит № …………… от 15.11.2011 г.; Анекс № 1 от 14.11.2012 г„ Анекс № 2 от 13.12.2012 г., Анекс № 3 от 14.11.2013 г., Анекс № 4 от 13.12.2013 г., Анекс № 5 от 13.11.2014 г., Анекс № 6 от 13.12.2014 г. и Анекс № 7 от 24.11.2015 г. (прилагам копие) и въз основа, на което извлечение банката е поискала издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. РС Видин, след като е установил, че представеното извлечение от счетоводните книги е редовно от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане със Заповед № 823 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГГЖ от 06.04.2017 г. по ч. гр.д. № 923/2017 г. по описа на РС Видин е разпоредил кредитополучателят „И." ЕООД и солидарните длъжници В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.-Б. да заплатят солидарно на „У. Б.'" АД сумите 42 000 лева (четиридесет и две хиляди лева) - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева (две хиляди двеста и четири лева и седемдесет и девет стотинки) - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева (две хиляди тридесет и един лев и петдесет и две стотинки) лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) - лихви за просрочие на дълг и лихва или само на лихви (наказателна лихва при просрочие) за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. На банката са присъдени и направените разноски за заповедното производство: 950,51 лева (деветстотин и петдесет лева и петдесет и една стотинка) разноски за държавна такса и 1 242,88 лева (хиляда двеста четиридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки) - адвокатско възнаграждение.

За вземането на банката е издаден изпълнителен лист с дата 07.04.2017 г. Въз основа на издадения изпълнителен лист е образувано изп.д. № 20178980400328 по описа на Частен съдебен изпълнител С. М. Н. с рег № 898 на КЧСИ.

В срока по чл. 414, ал. 1 от ГПК в РС Видин по ч .гр.д. № 923/2017 г. са депозирани възражения срещу издадената Заповед за изпълнение, съобщението за тях получено в банката на 24.07.2017 г. На основание чл. 415 ГПК РС Видин е указал на „У. Б." АД, че в едномесечен срок от съобщението може да предяви иск за установяване на оспорените от длъжниците вземания.

Към датата на подаване на исковата молба присъдените суми по изпълнителен лист от 07.04.2017 г. не са издължени от кредитополучателя и солидарните длъжници.

Изложените факти обосновават правния интерес на „У. Б." АД в законоустановения срок да предяви иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК за установяване съществуването на паричното вземане, предявено в заповедното производство и в образуваното въз основа на издадения изпълнителен лист изпълнително дело.

По делото е назначена съдебносчетоводна експертиза, от чието заключение се установява, че общия размер на дълга по договор между страните е 47525,48 лева , както следва : 42 000 лева - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева - наказателна лихва при просрочие за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г.

            При така изложените факти съдът приема, че е сезиран с иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 ал.1,пр.второ от ГПК – иск за съществуване на вземането, предмет на ч .гр.д. № 923/2017 г. на Видинския районен съд, за което е издаден изпълнителен лист.

Съгласно чл.154 ал.1 от ГПК всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания и възражения.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска и факта, от който произтича вземането му.

Правния си интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че солидарните длъжници, са подали възражение по реда на чл.414 ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч .гр.д. № 923/2017 г. на Видинския районен съд, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен в едномесечния срок по чл.415 ал.1 от ГПК и е допустим. Ищецът основава претенциите си на Договор за банков револвиращ кредит № 8В731129А на 15.11.2011 г. между „У. Б." АД и „И." ЕООД, ЕИК ........... по силата, на който на дружеството е предоставен револвиращ кредит в размер до 54 000 (петдесет и четири хиляди) лева за оборотни средства. Е.С.А. и Г.С.А.-Б. са подписали договора като солидарни длъжници и съгласно т. 16 от последния и на основание чл. 101 от ЗЗД и при условията на чл. 121 - 127 ЗЗД са се задължили да отговарят солидарно с кредитополучателя за точното изпълнение на условията по договора и срочното издължаване на кредита, в едно с дължимите лихви, такси, комисионни и разноски. Предоставените средства от кредита са напълно усвоени и усвиявани, видно от приложенито към молбата извлечение за движения за кредитна сметка на И. ЕООД, кредитен контракт ............, реструктуриран в .............. за период: 18.11.2011 г. - 22.08.2016 г.

Съдът приема, че между страните са възникнали валидни облигационни отношения по договор за банков кредит, които намират правно основание в чл.430 и сл. ТЗ.

От заключението на съдебно- счетоводната експертиза се установява, че кредитът е усвоен и общия неиздължен размер на дълга по договор между страните е 47525,48 лева , както следва : 42 000 лева - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева - наказателна лихва при просрочие за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г.                                                                      

Поради неизпълнение от страна на кредитополучателя на задължения по договора за кредит , изразяващо се в неплащане на погасителни вноски, което е видно от началната дата на наказателната лихва - 20.05.2016 г. и след изтичане на падежа за погасяване на кредита банката е подала заявление по чл.417 ГПК. В този смисъл направеното възражение от особеният представител на ответниците Г.С.А.-Б. и Е.С.А. твърди, че не са представени доказателства за уведомяване на посочените солидарни длъжници за обявяването на кредита за предсрочно изискуем е неоснователно. От приложените към исковата молба доказателства се установява, че страните са уговорили падеж (краен срок за плащане ) на главницата и на лихвите по кредита. Законодателят в нормата на чл. 84, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД е разписал, че „Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му.". С подписването на Анекс № 7 от 24.11.2015 г. страните по договора за кредит са определили дата, на която кредитът (главница) следва да е изцяло погасен - 15.11.2016 г„ а за лихвите върху редовната главница/за редовен дълг и за тези по т.4.2. и 4.2. също е договорен отново конкретен срок. Изискуемото в договорен срок вземане, няма нужда да бъде придружено от покана към длъжника за изпълнението му, за да изпадне последният в забава. Заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е подадено след настъпване на падежите на претендираните от нея в заповедното производство вземания. Т.е. падежът на претендираните от банката вземания (за главница и лихви) е бил настъпил към съответните горе изяснени дати., съгласно договореното с Анекс № 7 от 24.11.2015 г. и едва след това банката е подала Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение.

           С оглед на това искът по чл.422 се явява основателен и доказан и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на солидарно задължените ответници в отношенията между страните, че съществува парично вземане на „У. Б." АД, по отношение на ответниците : кредитополучател - „И." ЕООД и солидарни длъжници - В.В.К., Е.С.А. и Г.С.А.- Б., което вземане произтича от Договор за банков револвиращ кредит № …. от 15.11.2011 г. и анексите към него: Анекс № 1 от 14.11.2012 г., Анекс № 2 от 13.12.2012 г., Анекс № 3 от 14.11.2013 г., Анекс № 4 от 13.12.2013 г., Анекс № 5 от 13.11.2014 г., Анекс № 6 от 13.12.2014 г„ Анекс № 7 от 24.11.2015 г. и е било удостоверено в Извлечение от счетоводните книги на банката по чл. 417, т. 2 от ГПК към 30.03.2017 г. за следните суми: 42 000 лева (четиридесет и две хиляди лева) - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева (две хиляди двеста и четири лева и седемдесет и девет стотинки) - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева (две хиляди тридесет и един лев и петдесет и две стотинки) - лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) - лихви за просрочие на дълг и лихва или само на лихви (наказателна лихва при просрочие) за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г.

          Ищецът е поискал и присъждане на разноските в заповедното производство в размер на 2193,39 лева , което съдът намира за основателно.Същите се дължат от ответниците.

           При този изход на процеса, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените в настоящето производство разноски общо в размер на 5453,42 лв, от които -950,51 лева държавна такса, 200 лева за експертизи и 2346,91 лева адвокатско възнаграждение и 1956 лева за особен представител.

                  Воден от гореизложените мотиви, Видинският окръжен съд

                                            Р   Е   Ш   И :  

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО В ОТНОШЕНИЯТА между в отношенията между страните, че съществува парично вземане на „У. Б." АД, ЕИК ............., гр. С., пл. „С. Н." № ., по отношение на ответниците : кредитополучател - „И." ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК ................, със седалище и адрес управление: гр. В. 3700, ж.к. „К. Б.", бл. ., вх. ., ап. ..., представлявано от В.В.К., ЕГН **********; В.В.К., ЕГН **********,***; Е.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***; и Г.С.А.-Б., ЕГН **********,***, което вземане произтича от Договор за банков револвиращ кредит № …. от 15.11.2011 г. и анексите към него: Анекс № 1 от 14.11.2012 г., Анекс № 2 от 13.12.2012 г., Анекс № 3 от 14.11.2013 г., Анекс № 4 от 13.12.2013 г., Анекс № 5 от 13.11.2014 г., Анекс № 6 от 13.12.2014 г„ Анекс № 7 от 24.11.2015 г. и е било удостоверено в Извлечение от счетоводните книги на банката по чл. 417, т. 2 от ГПК към 30.03.2017 г. за следните суми: 42 000 лева (четиридесет и две хиляди лева) - падежирала на 15.11.2016 г. главница, 2 204,79 лева (две хиляди двеста и четири лева и седемдесет и девет стотинки) - лихва върху редовна главница за периода от 20.05.2016 г. до 15.11.2016 г. включително, 2 031,52 лева (две хиляди тридесет и един лев и петдесет и две стотинки) - лихва върху просрочена главница за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г. включително и 1 289,17 лева (хиляда двеста осемдесет и девет лева и седемнадесет стотинки) - наказателна лихва при просрочие за периода от 20.05.2016 г. до 30.03.2017 г.

ОСЪЖДА „И." ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК, със седалище и адрес управление: гр. В. 3700, ж.к. „К. Б.", бл. ., вх. .., ап. .., представлявано от В.В.К., ЕГН **********; В.В.К., ЕГН **********,***; Е.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***; и Г.С.А.-Б., ЕГН **********,*** да заплатят на ищеца „У. Б." АД, ЕИК ........., гр. С., пл. „С. Н." № .разноски в общ размер на 5453,42 лв, от които -950,51 лева държавна такса, 200 лева за експертизи и 2346,91 лева адвокатско възнаграждение и 1956 лева за особен представител.

ОСЪЖДА „И." ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК ........, със седалище и адрес управление: гр. В. 3700, ж.к. „К. Б.", бл. ., вх. ., ап. .., представлявано от В.В.К., ЕГН **********; В.В.К., ЕГН **********,***; Е.С.А., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес:***; и Г.С.А.-Б., ЕГН **********,*** да заплатят на ищеца „У. Б." АД, ЕИК .............., гр. С., пл. „С. Н." № ..сумата от 2193,39 лева РАЗНОСКИ по ч.гр.д. №923 / 2017 г. по описа на ВРС.

     Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: