ВГРД № 146-2018

Определение по Гражданско дело 146/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н   И   Е № 121

 

***

 

04.07. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на 04.07. юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : А. П.

                                                     Членове :1. В. М.

                                                                   2.Г. Й.

при секретаря       ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №146     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

          Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на И.А.Й. гр.В., ж.к.Г. М.,бл..,вх..,ет…, ап….,чрез адв. пълном. Р. Д. ул.. с. № . ,*** срещу действия на съдебния изпълнител към Районен съд-Белоградчик по изп.дело № 31/2016 година .

В жалбата се поддържа ,че по делото има насрочена публична продан на 29.03.2018 година на множество имоти, които не са изцяло и единствено собственост на В.Б.Й.. Поддържа се ,че същите имоти били придобити по време на брака на жалбоподателя с нея и било недопустимо да се извършват принудителни изпълнителни действия спрямо тях ,без той да бъде уведомен за това , тъй като съпругата не била техен единствен и изключителен собственик. При извършване на действията по оценка на имотите и изнасянето им на публична продан, насрочена за 29.03.2018 година , съдебният изпълнител не бил уведомил жалбоподателя въпреки че имало данни, че той се е намирал в брак с длъжника по време на придобиване на имотите . Не бил уведомяван за нито едно действията на съдебен изпълнител.

При изнасянето в обявлението на публична продан на имотите съдебният изпълнител не бил посочил, че имотите са собственост само ½ идеална част на длъжника В.Б.Й. и кой е собственик на останалата ½ ид.ч.

Всичко това било опорочило действията на съдебния изпълнител и били нарушени правата на жалбоподателя да участва в проданта и да упражня правата си по чл.505 и чл.502, чл.503 от ГПК .

При извършване на описа и оценката съдебният изпълнител бил нарушил разпоредбите относно несеквестируемостта чл.444 от ГПК -земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за една година. Относно несеквестируемостта съдебният изпълнител следвало да следи служебна съгласно практиката на ВКС. Описвайки всички земеделски земи на земеделския производител той бил нарушил тази императивна разпоредба.

На следващо място имотите били предмет на особен залог в полза на банкова институция, но въпреки данни за това по делото отново това не било посочено в обявлението за публична продан и не бил уведомен кредиторът.

Иска се от съда да постанови отмяна на публичната продан поради нередовността на разгласяването и неуведомяване на съсобственика на имотите за изнасяне на публична продан на описаните имоти по делото, срещу които е насочено принудителното изпълнение.

Направено е особено искане да се спре производството по принудителното изпълнение по посоченото изпълнително дело до окончателното разрешаване на въпроса за собствеността . Налице били действия на съдебния изпълнител ,довели до нарушаване правата на съсобственика- недлъжник ,което представлявало съществен порок на извършените действия.

Съдебния изпълнител към Районен съд-Белоградчик е депозирал обяснение ,в което поддържа ,че жалбата е неоснователна.

Подадено е възражение от присъединения взискател „А. Т. Т." ЕООД, ЕИК …………, със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. „Х. Б." № ….., ет. .., представлявано от В. Д. Д. – управител съдебен адрес: (адрес за призовки и съобщения): гр. С., бул. „Х. Б." № …., ет. …,в което се поддържа ,че жалбата е изцяло неоснователна и че оспорените изпълнителни действия на държавния съдебен изпълнител относно обжалваната публична продан били правилни и законосъобразни.

          Жалбата е подадена от трето лице ,поради което се разглежда в открито заседание съгласно Чл.437 ал.2 ГПК.

С приетия нов ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител.  

С оглед на събраните по делото доказателства Окръжен съд-Видин намира ,че жалбата е недопустима. По силата на Чл.435 ал.3 ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.По силата на Чл.503 ал.3 ГПК съпругът-недлъжник може да обжалва изпълнителните действия на същите основания като съпруга-длъжник.

В конкретния случай се иска от съда да отмени публична продан поради нередовност на разгласяването и неуведомяване на собственика на имотите за изнасяне на имотите на публична продан.В правомощията на съда по Глава 39 ,раздел първи ГПК е да проверява единствено законосъобразността на вече извършени действия на съдебните изпълнители.Съдът не разполага с правомощието да отменя насрочени публични продани .По законосъобразността на публичната продан съдът се произнася при обжалване на постановлението за възлагане /Чл.435 ал.3 ГПК/.

Водим от горното и на основание Чл.437 ал.4 ГПК Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на   И.А.Й. гр.В., ж.к.Г. М.,бл…,вх…,ет…, ап….,чрез адв. пълном. Р. Д. ул… септември № .. ,гр.Видин срещу действия на съдебния изпълнител към Районен съд-Белоградчик по изп.дело № 31/2016 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 146/2018 г. по описа на Видинския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-София чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                              2.