ВЧНД № 300-2018

Определение по Наказателно дело 300/2018г.

                                О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №178

                             гр.Видин 04.12.2018г.

 

 

   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно отделение  в  закрито заседание проведено на четвърти   декември     двехиляди и осемнадесета година в състав :

                  

         ПРЕДСЕДАТЕЛ : И.И.

 

                                               В.С.

                           ЧЛЕНОВЕ :

                                               Р.Д.

 

                                        

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - ВЧН дело №300 от   2018 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

  

         Производството по делото е по чл.341 ал.2 от НПК във вр. с чл.345 ал.1 от НПК във   вр. с чл.270 ал.4 от НПК.

         Делото   е   образувано   по частна жалба от   П.   П.   Г. *** с ЕГН:********** ,чрез   служебния   си   защитник адв.Иван Иванов    от  АК –Видин   срещу Определение   от   28.11.2018 г. постановено   по НОХ дело №998 от  2018 г.   на Видински   Районен   Съд , с     което    спрямо   Г.    е    взета   мярка   за   неотклонение „Парична   гаранция“   в     размер   на   300/триста/   лева   за   неявяването   му     в     съдебното     заседание     на   16.10.2018г.     и    се     е   наложило    да   бъде   доведен   принудително   за     изясняване  обстоятелствата  по   делото.

           Твърди   се ,че   определението   е   незаконосъобразно   и необосновано ,тъй   като   подсъдимия   не   се   е   явил   в съдебното заседание , тъй  като  явяването   му   не   е   било   задължително   .Излага   се,че   обвинението   е   за   престъпление ,което     не   е     тежко   по   смисъла   на   чл.93 т.7   от   НК   и   делото   е   могло   да   бъде разгледано при условията   на   чл.269 ал.3 т.3 от   НПК ,без   да   се   взема   мярка   за неотклонение   спрямо   Г. „Парична гаранция в размер   на 300 лева .

          Иска   се   отмяна     на   определението  на  Видински   Районен   Съд  на     процесуално   основание ,съобразно   гореизложеното .

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - след   като разгледа   частната   жалба  и   извърши служебна проверка на атакувания съдебен  акт – прие   за установено следното :

         Частната   жалба     е     подадена   от   лице с   право   и   интерес   да   обжалва подлежащ   на   обжалване   съдебен   акт   на   Видински  РС , с   което   е   взета   мярка   за   неотклонение „Парична   гаранция     в   размер   на 300   лева“     на     подсъдим    за     неявяване   в   съдебно     заседание     и     е     подадена в     законоустановения срок ,като е   процесуално  ДОПУСТИМА.

       Разгледани по същество  е  НЕОСНОВАТЕЛНА   - поради  следното :

         При   разглеждане   на   НОХ   дело №998 от   2018г. на   Видински     Районен   Съд     спрямо   подсъдимия   П.   П.   Г. ***   с     ЕГН:**********     не   е   взята мярка   за     неотклонение ,тъй     като     обвинението   спрямо   него     е     по   чл.325 ал.1 от   НК   във   вр.   с   чл.20 ал.2 от   НК   и   по   чл.216 ал.1   от   НК   във вр.   с чл.20 ал.2 от   НК  и   тези   обвинения   не   са   за   извършено   тежко   престъпление по смисъла   на   чл.93 т.7 от   НК.Подсъдимият   се   е   явявал   в   съдебните заседания, но   на     16.10.2018г.   не   се   е   явил   и   във   връзка   с изясняване   на   обстоятелства   по   делото   е   постановено     принудителното     му   довеждане   за   следващото   съдебно     заседание,което   съдът   насрочил   за   31.10.2018г.За   това     съдебно     заседание   П. П.   Г.   не   е   доведен   принудително ,като   по   делото     са   налице     данни,че   не   е   намерен   на адреса   и     не       се     намира   в   страната ,като   не   е уведимил     за   това   обстоятелство   Видински Районен Съд   -     разглеждащ   делото . Това довело,до   обявяването   му   за     общодържавно     издирване   и   принудително довеждане,за     изясняване   на     обстоятелства   по   делото и   дало   основание   на   Видински   Районен   Съд   в последствие   да   вземе мярка   за неотклонение „Парична гаранция“   в     размер   на   300   лева .

     При тази     фактическа   обстановка   частната   жалба   въз   основа   на   която   е   образувано   делото   се   явява НЕОСНОВАТЕЛНА.Не   са   налице оплакванията   за   незаконосъобразност   и   необоснованост.

     Видинският   Районен   Съд   законосъобразно и обосновано   е     взел   мярка за   неотклонение спрямо Г. ,тъй     като   същия   не   е   намерен   на   адреса, който   е     оставил   за   призоваване.Той     се   е   отклонил от   адреса,който   е оставил   за     призоваване   е и напуснал   страната ,знаейки   че   срещу него   се води   посоченото   по горе   производство ,което   дори   да   не   е   за     тежко   престъпление   по     смисъла   на   чл.93 т.7 от НК   е   бил   длъжен   да     уведомява   съда   за   тези   си действия.Видинският   РС   е   бил     изправен   пред   обстоятелството     принудително   да   довежда   Г.   за   изясняване     на     обстоятелства   по   делото   и     това,че обвинението   не     е   за   тежко   престъпление   не освобождава   подсъдимия   да     променя   адреса   си   или да   напуска   същия     без   да     уведоми   органа   пред който   му   се     разглежда     спора.В   Постановление за привличане     на   обвиняем   по ДП №1170 от 2016г. по описа   на   РУ „П“ -гр.Видин   на   стр.192   ,въз   основа   на     което   е   образувано   НОХ дело №998 от   2018г. обвиняемия   П. П. Г.   СЕ   Е   ПОДПИСАЛ, че се   задължава ДА   НЕ ПРОМЕНЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО   СИ   И ДА   СЕ   ЯВЯВА ПРИ ПРИЗОВАВАНЕ ,КАТО   ПРИ   НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ   СИ   ЗАДЪЛЖЕНИЯ   ЩЕ   МУ   СЕ   ВЗЕМЕ МЯРКА   ЗА   НЕОТКЛОНЕНИЕ.

     Делото   е     в   съдебна   фаза   и   Г.   не   е изпълнил   тези   си   задължения ,поради     което законодъобразно     и   обосновано   е   взета   спрямо   него мярка   за   неотклонение „Парична   гаранция“   в   размер   на 300   лева .Той   е   променил   адреса   си ,напуснал е страната   и   не   е   могъл   да   присъства,в съдебните заседания     посочени     по горе,след     като   съдът   е   предприел   действия   по   въпроса   с   явяването   му   в съдебно     заседание     за     изясняване     на   обстоятелства .

     При   това положение ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД намира ,че следва   да   потвърди определението   на   Видински   Районен   Съд -   като законосъобразно   и   обосновано .Не   споделя   оплакванията     на   служебния   защитник   на   подсъдимия   Г. изложени   в жалбата   му ,че   не   са     налице   основания   за   вземане   на   мярка   за   неотклонение „Парична   гаранция“ в размер   на 300 лева.  

   С  оглед на   посоченото и на  основание чл.345 ал.1 от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН  СЪД

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

        

         ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ - взето   в   съдебно заседание   на   28.11.2018 г. , с   което  е     взета   мярката   за   неотклонение  „Парична   гаранция“   в   размер   на   300 лева    на    подсъдимия     П.   П.   Г. ***   с ЕГН:********** по  НОХ дело №998 от 2018 г. на   Видински     Районен  Съд.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е   окончателно и не подлежи на   протест  и обжалване .

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: