ВЧГРД № 384-2018

Определение по Гражданско дело 384/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 229

гр. В** 05.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №384 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от В.Ц.С. *** против определение от 11.10.18г. по гр.д.№1731/17г. на ВРС,с което е отхвърлено искането за изменение на постановеното по делото решение в частта му за разноските.

На съда е служебно известно,че пред ВОС е висящо гр.д.№383/18г. по което предмет на обжалване е постановеното по гр.д.№1731/17г. на ВРС решение по съществото на делото.

Съдът счита,че решението по настоящето дело е в пряка връзка с решението,което следва да бъде постановено по висящото гр.д.№383/18г. на ВОС.

Поради това производството по настоящето дело следва да бъде прекратено,а частната жалба,по която съдът следва да се произнесе в настоящето производство следва да бъде разгледана в производството по висящо гр.д.№383/18г. на ВОС.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         Прекратява производството по настоящето дело.

         Присъединява настоящето производство към производството по гр.д.№383/18г. на ВОС.

         Определението не подлежи на обжалване.

Председател:                                 Членове: