ЧГРД № 370-2018

Определение по Гражданско дело 370/2018г.

О  П Р Е Д  Е  Л Е   Н   И   Е-228

 

Гр.В.

 

06.12.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД - ВИДИН            гражданско ОТДЕЛЕНИЕ

на      ............................................................ две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                      ЧЛЕНОВЕ: С. С.        

                                                                           Г. Й.

 

Секретар ..........................................

като разгледа докладваното от съдията Й.Ч.гр.д № 370 по описа за 2015 година и за да се произнесе съобрази следното:

        

         Производство по реда на Глава 21 ГПК.

         С Определение №РЗ-1786/07.09.2018 г. на Районен съд-В. , постановено по гр.д.№503/2018 г., е върната искова молба с вх. № 2433 от 27.02.2018г. от Д. „С. п." – В., представлявана от М. А. М. против Н.И.М. от гр. В.,прекратено е производството по гр.д. № 503/2018г. по описа на РС- В. ,обезсилена е заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК № 1797-РЗ от 09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 2354/2015 г. по описа на РС – В. и изпълнителен лист от 13.10.2015г. и е осъдена Д. „С. п. – В. да заплати по сметка на РС – В. държавна такса в размер на 50.00 лева.

Определението е обжалвано от Д.„С. п.“-В. .Твърди се ,че същото е постановено при неправилно тълкуване на процесуалната правоспособност на Директора на ДСП В. да предяви претенции за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.417 от ГПК за сума претендирана по ЗИХУ във вр. с ППЗИХУ, а също така да предявява искове за установяване на вземането си ,произтичаща от неизползвана по предназначение целева помощ по реда на чл.422 от ГПК с аргумент за липса на процесуална правосубектност по смисъла на чл.27, ал.2 от ГПК.Агенцията за социално подпомагане била изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика , юридическо лице със седалище гр.С. и второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Дейността й се осъществявала от териториални структури, като всяка от тях, каквато е ДСП- В. се представлявала от директор, на коготото били делегирани права от АСП да осъществява държавната политика в областта на социалното подпомагане на територията на общините, които обслужва от името и за сметка на агенцията. Всички събирани от ДСП В. вземания по задължения на лица ,неизползвали по предназначение помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на лица с увреждания били в полза на Агенция за социално подпомагане – С., по изрично посочена банкова сметка.

***,че е неправилен изводът, че е необходима изрична разпоредба в ЗИХУ, която да урежда процесуалната правоспособност на ДСП. Овластяването на директора освен по силата на длъжността било извършено и с пълномощно №РД05-0669/14.04.2016 г. на ИД на АСП С., а в последствие с пълномощно №РД05-0284/23.05.2018 Г. на ИД на АСП С.- т.7, които се представят. Също така заявлението по чл.417 от ГПК било подадено и чрез пълномощник, изрично упълномощен с пълномощно №РД05-105/12.04.2011 г. на ИД на АСП С., да представлява АСП пред всички съдилища.

С оглед изложеното се иска да се отмени Определение №РЗ-1786/07.09.2018 г. по гр.д.№503/2018 г. на ВРС с всички произтичащи от това последици, като се приеме, че директорът на ДСП В. е притежавал необходимата правосубектност да предяви молба за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.417 от ГПК за сума претендирана по ЗИХУ, а също така да предяви настоящия иск за установяване на вземането ,произтичащо от неизползвана по предназначение сума по ЗИХУ по реда на чл.422 от ГПК.

 

         Окръжен съд – гр. В. , след като обсъди съображенията, развити в частната жалба и данните по първоинстанционното дело намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Делото пред Районен съд-В. е образувано по искова молба с вх. № 2433 от 27.02.2018г. от Дирекция „Социално подпомагане" – В., представлявана от М. А. М. против Н.И.М. от гр. В. с която е предявен установителен иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 436 от ППЗИХУ за признаване за установено по отношение на ответницата, че дължи на ищеца исковата сума, за която е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК по ч.гр.д. № 2354/2015г. по описа на РС- В..

Препис от исковата молба е връчен на ответницата, чрез назначения ѝ особен представител адв. И. Д. В подадения отговор на исковата молба ответницата моли производството по делото да бъде прекратено поради недопустимост на иска. Наведените доводи са, че искът е предявен от ненадлежна страна, която не разполага с процесуална правоспособност. Посочено е също, че е недопустимо издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417 от ГПК, тъй като претендираната сума е по ЗИХУ, а не по ЗСП и разпоредбите на ЗСП не могат да се прилагат по аналогия. Поради това, вземанията следвало да се реализират по общия исков ред. По същество искът е оспорен като неоснователен, като са наведени доводи за това.

Районният съд приел , че исковата претенция е предявена от ищец - Дирекция „Социално подпомагане" – В., който няма процесуална правоспособност по смисъла на чл. 27, ал. 2 от ГПК, а наличието или липсата на такава е предпоставка за допустимост на исковете, като за последното съдът е длъжен да следи служебно        ,като изложил подробни доводи в тази насока .С оглед на горното районният съд приел, че поради липса на положителни процесуални предпоставки от кръга на абсолютните - процесуална правоспособност, искът е недопустим, поради което исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Съдът констатирал, че в заповедното производство по ч.гр.д. № 2354/2015г. по описа на РС – В., заявител е Дирекция „Социално подпомагане" – В. както и че заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК е издадена в полза на кредитор - Дирекция „Социално подпомагане" – В. който няма процесуална правоспособност по смисъла на чл. 27, ал. 2 от ГПК. Именно поради това районният съд приел, че не следва да обездвижва исковата молба и да дава указания по отношение активната легитимация на ищеца, тъй като това нямало как да санира липсата на активна легитимация по заповедното производство по ч.гр.д. № 2354/2015г. по описа на РС - Видин, което е предпоставка за предявяване на установителен иск по чл. 422 от ГПК.

При така изложеното съдът намерил на основание Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК - т. 13, че издадената заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК № 1797-РЗ от 09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 2354/2015 г. и изпълнителен лист от 13.10.2015 г. следва да бъдат обезсилени.

         Въззивният съд намира ,че е правилен изводът на районния съд ,че исковата претенция е предявена от ищец - Дирекция „Социално подпомагане" – В., който няма процесуална правоспособност по смисъла на чл. 27, ал. 2 от ГПК, а наличието или липсата на такава е предпоставка за допустимост на исковете, като за последното съдът е длъжен да следи служебно.По силата на чл. 27, ал. 2 от ГПК процесуално правоспособни са държавните учреждения, чиито ръководители са разпоредители с бюджет. Когато ръководителят на държавното учреждение не е разпоредител с бюджет, съдопроизводствените действия се извършват от и срещу висшестоящото учреждение - разпоредител с бюджет. В чл. 5, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане е посочено, че Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, и е юридическо лице със седалище С., а чл. 2, ал. 4 от Устройственият правилник на Агенцията за социално подпомагане определя Агенцията като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Закона за социалното подпомагане, ППЗСП и Устройствения правилник на АСП, звената към Агенцията, съставляват нейни структурни подразделения, каквото е и Дирекция „Социално подпомагане" .

         Съгласно  Чл. 16 ЗСП   от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане Дирекциите "Социално подпомагане"имат следните правомощия :

 1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., доп., бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) провеждат държавната политика в областта на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните общини в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях общини;
 2. издирват нуждаещите се от социална помощ лица и семейства;
 3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) извършват дейността по приемане на документите на лицата и семействата, кандидатстващи за социални помощи, целеви помощи и семейни помощи за деца;
 4. извършват проверки на място, проучват документация и събират информация относно отпускането на социални помощи на лицата и семействата;
 5. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на социалните и целевите помощи и на семейните помощи за деца;
 6. извършват дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;
 7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) осъществяват текущата практическа дейност по закрила на детето в съответните общини;
 8. извършват временно настаняване и временно прекратяване настаняването на деца при семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;
 9. определят и провеждат конкретни мерки по закрилата на децата и контролират изпълнението им;
 10. предоставят целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и семейството, с цел превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства;
 11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) проучват потребностите на населението от социални услуги в съответните общини;
 12. извършват конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността;
 13. (доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;
 14. консултират и работят индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция;
 15. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) правят предложения до кметовете на съответните общини за предоставяне на алтернативни услуги в общността;
 16. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) правят предложения до регионални дирекции за социално подпомагане за откриване, промяна във вида и/или промяна на капацитета и закриване на социални услуги - делегирана от държавата дейност;
 17. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) участват при разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво;
 18. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) участват в разработването на анализ на потребностите от социални услуги в общините, които обслужват;
 19. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) ежегодно съгласуват годишния план за развитие на социалните услуги на общинско равнище;
 20. (нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) координират дейностите по планиране и развитие на социалните услуги на общинско ниво;
 21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции;
 22. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) извършват проверки и изготвят отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби по социалното подпомагане и закрилата на детето;
 23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) извършват анализ на постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;
 24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) съдействат и сътрудничат на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по закрилата на детето и социалните услуги;
 25. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., предишна т. 21, изм., бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) осъществяват сътрудничество с общинската администрация и с неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната закрила на рисковите групи в съответните общини;
 26. (предишна т. 22, доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) извършват прием на граждани и дават консултации по въпроси на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;
 27. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 8.08.2012 г.) изготвят тримесечни отчети за дейността си;
 28. (нова – ДВ, бр. 56 от 2016 г., в сила от 20.07.2016 г.) извършват социални проучвания и предоставят информация на компетентните държавни органи по случаи с международен елемент на деца в риск.

         От горния законов текст е видно ,че Дирекциите „Социално подпомагане“ не са визирани изрично в закона като оправомощени да предявяват искове по определени въпроси ,от което следва ,че процесуалната им правоспособност се определя от общите правила на ГПК.

            Съгласно Чл. 11 от Закона за публичните финанси разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация, а при колективните органи - техният председател, освен ако с нормативен акт е определено друго.Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Народното събрание е председателят му, по бюджета на съдебната власт - Висшият съдебен съвет, а по бюджета на община - кметът на общината. Министрите са първостепенни разпоредители с бюджет.Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.Второстепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, с изключение на тези по ал. 6 и 7, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на първостепенния разпоредител с бюджет съгласувано с министъра на финансите, освен ако в закон е определено друго, а тези от по-ниска степен - със заповед на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, за което се уведомява министърът на финансите. За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

В конкретния случай Дирекция „Социално подпомагане“-.В. не е юридическо лице ,от което не следва автоматично изводът ,че същата не може да самостоятелно да предявява искове ,тъй като нейният ръководител може да бъде разпоредител с бюджет .Не се твърди от ищеца обаче нито пред районния съд ,нито пред въззивната инстанция ,че Дирекция „Социално подпомагане“-В. е разпоредител с бюджет .От представените пред двете съдебни инстанции пълномощни на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е видно ,че директорът на Дирекция „Социално подпомагане“-В. няма делегиран мандат на разпоредител с бюджет,следователно Дирекция „Социално подпомагане“-В. не може да предявява искове ,а последните следва да се предявяват от Агенцията за социално подпомагане ,както правилно е отбелязал районният съд в мотивите си .      

Водим от горните мотиви, Окръжен съд – гр. В. в настоящия си състав

О  П Р Е Д  Е  Л И   :

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА Определение №РЗ-1786/07.09.2018 г. на Районен съд-В. , постановено по гр.д.№503/2018 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от връчване на препис съгласно Чл.274 ал.2 ГПК .

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                

 

                                                                                     2.