ВЧГРД № 353-2018

Определение по Гражданско дело 353/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  230

гр. В** 05.12.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на пети декември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно частно гражданско дело №353 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.1 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от Л.С.М. *** против разпореждане от 15.08.18г. по молба с вх.№2983/15.08.18г. на БРС,с което съдът е върнал молбата на молителката като не е уважил същата по отношение отказа   на Л** Н**Н** от наследството на М** К** П**,като и със същото разпореждане е дал указания по отношение направения отказ от Н.Н.П. за представяне на пълномощно.Подържа се,че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно. Подържа се,че отказите от наследство са направени пред кмета на с.Д** през 1997г. като в представената за това декларация бившия кмет на селото е декларирал,че му е известна наказателната отговорност по чл.290 от НК.Иска се обжалваното разпореждане да бъде отменено и вместо него бъде постановено определение,с което бъде допуснат отказът от наследство на Л** Н**Н** , б.ж. на с.Д** и Н.Н.П. от наследството на М** К**П**.

За да се произнесе по подадената молба съдът взе предвид следното:

С молба с вх.№2938/13.08.18г. жалбоподателката е поискала БРС да впише отказите на Л**Н** Н** и Н.Н.П. от наследството на М** К** П**.Към молбата е представено удостоверение за наследници на М** К** П**.Видно удостоверението за наследници Л**Н**Н**,който е внук на М** К** П** е починал на 07.08.15г.За да постанови обжалваното разпореждане БРС е приел,че съда следва да следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия на лицата,от чието име или срещу които са извършват тези действия.Приел,че процесуална правоспособност притежават лицата,които са живи към момента на извършване на процесуалното действие.Поради това,че Л**Н** Н** не е бил жив към момента на подаване на молбата,съдът с обжалваното определение е върнал подадената по отношение на същия молба.

По отношение на другия наследник Н.Н.П. съдът е указал на жалбоподателката да представи пълномощно от П. или същия да заяви дали подържа подадената молба.

Съдът като взе предвид движението на производството пред БРС счита,че жалбата по отношение на връщането на молбата касаеща Л** Н* Н** е неоснователна,поради което обжалваното определение в тази му част следва да бъде потвърдено.Законосъобразен е извода на БРС,че съда следва да следи служебно за надлежното извършване на процесуалните действия на лицата,от чието име или срещу които са извършват тези действия.Процесуална правоспособност притежават лицата,които са живи към момента на извършване на процесуалното действие.Поради това,че Л** Н*Н**,който е починал на 07.08.15г. не е бил жив към момента на подаване на молбата-13.08.18г.,съдът законосъобразно с обжалваното определение е върнал подадената по отношение на същия молба.

         По отношение на частта от обжалваното определение касаеща даването на указания във връзка с представителството на Н.Н.П. съдът счита,че жалбата е недопустима,поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане.Съгласно чл.274,ал.1 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби:1. когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, и 2. в случаите, изрично посочени в закона.В настоящия случай с обжалваното определение не се прегражда развитието на производството по молбата,поради което подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава разпореждане от 15.08.18г. по молба с вх.№2983/15.08.18г. на БРС в частта му ,с която съдът е върнал молбата на Л.С.М. за вписване на отказа   на Л**Н**Н** от наследството на М** К** П**.

Оставя без разглеждане като недопустима частната жалба подадена от Л.С.М. *** против разпореждане от 15.08.18г. по молба с вх.№2983/15.08.18г. на БРС в частта му ,с която съдът е дал указания на Н.Н.П..

Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от съобщението.

 

Председател:                                 Членове: