Т.Д. № 235-2018

Решение по Търговско дело 235/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61

                                             Гр. Видин 19.10.2018 г.

 

 

Видинския окръжен съд                                                       гражданска колегия в закрито         заседание на деветнадесети октомври

две хиляди и осемнадесета година   в състав:

                                                    Председател:С. С.

                                                         Членове:

 

При секретаря               и в присъствието на Прокурора                                    като разгледа докладваното от съдия С. С.

ч. гр. д.№ 235 по описа       за 2018 година ,

за да се произнесе съобрази следното :

 

           Производството е по чл.25 ал.1 от Закона за търговския регистър.

         Делото е образувано по повод жалба от „М.“ООД-гр.Г.,чрез адв. В.В. против Отказ № 20180702155432/ 11.07.2018г. на длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията ТР, с който на основание чл.24 ЗТР е отказано вписване на заявените обстоятелства.   Моли съда на основание чл.25 ал.5 ЗТР да отмени постановения отказ на длъжностното лице и даде указания да се извърши исканото вписване.

         Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, приложените към същата писмени доказателства и съобразявайки представените доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена в срок, от лице имащо право и интерес от обжалване.

           Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

С Отказ №20180702155432/ 11.07.2018г на длъжностното лице по регистрация, на основание чл.24 ЗТР е отказано вписване на заявени промени ,тъй като не е спазена разпоредбата на чл.137,ал.4 ТЗ -за взетите решения по ал.1,т.2,т.4,т.5 и т.7-съставеният протокол не е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,извършени едновременно.Това би могло да стане в писмена форма само ако в дружествения догово е предвитеда натака възможност,а в обявения в ТР дружествен договор на търговеца не е предвидена облекчена форма и непредставяне на документ от внесен в банката капитал във връзка с поемане на дялове на починалия съдружник К. Н. К.-чл.21,ал.4,т.5 от Наредба №1 от 14.02.2007г.

           При постановяване на акта си ВОС взе предвид всички факти и обстоятелства, имащи значение за правилното постановяване на решението. Във връзка с това, Съдът съобрази представените към жалбата писмени доказателства.

Жалбоподателят твърди,че длъжностното лице към АВ е следвало да им даде указания предвид чл.22,ал.5 ЗТРРЮЛНЦ ако не са приложени всички документи за отстраняване на нередовности в срока по чл.19,ал.2 ЗТРРЮЛНЦ.Позовава се на предходни подадени заявления за същите обстоятелства като счита,че длъжностното лице към АВ е следвало да ги съобрази и да ги вземе под внимание при постановяване на акта си.

От изложението в жалбата с ОС на „М.“ООД от 24.05.18г. са взети решения с Протокол №30 от 24.06.18г. като т3 е относно предложение за изменение на Дружествения договор именно във връзка с чл.137,ал.4 ТЗ—при вземане на решения по чл.137,ал.1,т.2,т.4 и т.5предл. първо и т.7 от ТЗ да не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,извършени едновременно,а да се извършва в писмена форма.В т.6 от протокол е взето решение относно наследяване на дялове на починали съдружници.По тези решения е постановен отказ,като жалбоподателят твърди,че той се отнася само относно вписване на съдружници,но Актуалният дружествен договор е обявен за вписване в ТР.Проведено е ново ОС на 25.06.18г. и съставен Протокол №31 от същата дата като отново т.3 от дневния ред е във връзка с чл.137,ал.4 ТЗ—при вземане на решения по чл.137,ал.1,т.2,т.4 и т.5предл. първо и т.7 от ТЗ да не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,извършени едновременно,а да се извършва в писмена форма.Т 7. касае заличаване на починалия съдружник К. Н. К. и поемане на дружествените му дялове.Подадено е заявление от 02.07.18г.,по което е постановен обжалвания отказ от 11.07.18г.

           При тези данни съдът намира ,че правилно длъжностното лице към Агенцията по вписванията е отказало исканото вписване.

Независимо от твърденията на жалбоподателя по партидата на заявителя   „М.“ООД в ТР няма отбелязване да е приет  дружествен договор с вписани изменения относно взети решения по чл.137,ал.1,т.2,т.4 и т.5предл. първо и т.7 от ТЗ ,т.е.да не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,извършени едновременно,а да се извършва в писмена форма.Каквито и решения да е взело ОС на търговеца,докато те не са вписани в ТР не са обявени и следователно не могат да бъдат прилагани.Вземането на решения относно чл.137,ал.4 ТЗ следва да бъде вписано по правилата на действащия Дружествен договор,вписан в ТР,а именно с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието,извършени едновременно.Едва след вписването на новия дружествен договор,предвиждащ облекчената форма на взимане на решения по чл.137,ал.1,т.2,т.4 и т.5предл. първо и т.7 от ТЗ ще може да се прилага това решение,а именно решенията по тези законови текстове да се взимат в писмена форма.

Относно отказа за вписване на прехвърляне на дялове на починалия съдружник К. Н. К. като причина е посочено непредставяне на документ от внесен в банката капитал във връзка с поемане на дялове -чл.21,ал.4,т.5 от Наредба №1 от 14.02.2007г.От изложеното в жалбата става ясно,че такъв документ липсва и сумата за дяловете не е преведена по банков път.В този смисъл неоснователни сао оплакванията,че длъжностното лице по вписванията е следвало да им укаже предвид разпоредбата на чл.22,ал.5 ЗТРРЮЛНЦ,че не са представили някой от нужните документи.В случая жалбоподателят твърди,че вписването следва да се извърши на база представените от него документи,които обаче не са тези,които се изискват от закона за да бъде извършено вписването.Не става въпрос за липса на някой документ,а за представяне на документ,различен от законово необходимия.В този смисъл длъжностното лице по вписванията не е следвало да дава указания по чл.22,ал.5 ЗТРРЮЛНЦ.

    С оглед горното, ВОС намира, че следва да потвърди постановения отказ ,за което на основание чл.25 ал.1 ЗТР

 

                         Р     Е     Ш     И     :

 

           ПОТВЪРЖДАВА постановения отказ №.20180702155432/ 11.07.2018г. на длъжностното лице по регистрация към Агенция по вписванията ТР да впише заявените обстоятелства по заявление вх. № 20180702155432 от 02.07.2018г.

           Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

 

 

                                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :