Т.Д. № 33-2018

Решение по Търговско дело 33/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 146

 

гр.В** 02.11.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, търговска колегия в открито заседание на втори ноември

две хиляди и осемнадесета година в състав:      

                                    

                                                      Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ........................ и в присъствието на прокурора .............. като разгледа докладваното от съдия    В**В**.....т.д. №33 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

     Производството е по чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ.

Делото е образувано по жалба от „А**“ЕООД,гр.В**,ЕИК ** против отказ №20180927132311/04.10.18г. на длъжностно лице от АП,с който е отказано да бъдат вписани промени по партидата на дружеството изразяващи се в заличаване,поради изключване на съдружника О**Ев** М** и вписване на М**К**Н** като едноличен собственик на капитала на дружеството,промяна в правната фарма на дружеството-от ООД в ЕООД,промяна на предмета на дейност,седалището и адреса на управление на дружеството и приемане на нов учредителен акт.Подържа се,че отказът на длъжностното лице е незаконосъобразен,поради това,че същото не е следвало да постановява отказ,а на основание чл.22,ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ да даде указания за отстраняване на нередовности.Подържа се,че ТЗ не предвижда вземане на решение от общото събрание за отправяне на предупреждение за изключване на съдружник в хипотезата на чл.126,ал.3 от ТЗ.Подържа се,че с изтичането на определения в предупреждението срок и невнасянето на дела от капитала,съдружникът се смята изключен-т.е. с изтичането на срока и бездействието на съдружника завършва фактическия състав и от този момент същият е изключен без да е необходимо решение на общото събрание на дружеството. Подържа се,че съгласно съдебната практика предупреждението за изключване не е необходимо да бъде направено от общото събрание,а може да бъде направено от всеки съдружник и от управителят на дружеството.В случая протоколът от общото събрание на съдружниците,на което е взето решение за внасяне на допълнителна парична вноска съдържа и предупреждение за изключване в случай,че вноската не бъде внесена.Подържа се,че незаконосъобразно длъжностното лице считало в отказа,че внасянето на парична вноска в капитала на дружеството следва да става по банков път.Иска се обжалвания отказ да бъде отменен и да бъде разпоредено на длъжностното лице да впише исканите промени по партидата на дружеството.

         За да се произнесе по направеното искане съдът взе предвид следното:

         В изпратените от ТР документи не се седържа подаденото заявление,поради това,че същото е подадено по електронен път.

         С протокол от общо събрание на съдружниците в дружеството жалбоподател,на което са присъствали и двамата съдружници е взело решение за задължаване на съдружниците да внесат в срок до 14.08.18г. допълнителна парична вноска в посочените размери.С протокола от общото събрание съдружниците са уведомени,че при невнасяне на допълнителната парична вноска в срок до 7 дни след определения падеж-14.08.18г. участието в дружеството на неизправния съдружник ще бъде прекратено.С уведомление от 03.09.18г. изготвено от другия съдружник –М** К**,което е връчено на съдружникът М**,последният е уводомен,че ако в седемдневен срок не внесе допълнителната парчна вноска ще бъде изключен от дружеството.С протокол от 11.09.18г. общото събрание на съдружниците в дружеството жалбоподател,на което са присъствали и двамата съдружници е взело следните решения:

         по т.1-поради това,че съдружникът О** М** не е внесъл допълнителна парична вноска от 5 000лв. в срок до 14.08.18г. и въпреки вреченото му на 03.09.18г. писменно предупреждение,същият е изключен като съдружник в дружеството

         по т.2 –променена е организационната фарма на дружеството в ЕООД

         по т.3 –променени са седалището и адресът на управление на дружеството

         по т.4-променен е предметът на дейност на дружеството

         по т.5-приет е нов учредителен акт на дружеството

          Към представените документи е приложен и учредителен акт на ЕООД „А****“ с нанесените в него промени от общото събрание.

         За да постанови обжалваният отказ и да откаже вписването на промените от проведеното на 11.08.18г. общо събрание на съдружниците длъжностното лице по регистрацията е приело,че вземането на решение за отправянето на писменно предупреждение за изключване е от компетентността на общото събрание на дружеството.Поради това,че предупреждението за изключване не е направено от общото събрание длъжностното лице е постановило отказ.

           При установената по-горе фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.Съгласно чл.126,ал.3 от ТЗ съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:т4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2.Законът в цитирания текст посочва органът,който следва да изключи съдружникът,но не конкретизира,от името на кого следва да е изпратено предупреждението.По въпрасът е налице многобройна съдебна практика на ВКС,съгласно която предупреждението може да е отправено,както от общото събрание на съдружниците,така и от некой от съдружниците или от управителят на дружеството.Целта на поканата е неизправният съдружник да бъде поканен да коригира действията си като изпълни задължението си и бъде предупреден за последиците от неизпълнението на това си задължение.В настоящия случай съдружникът М** е предупреден за последиците от неизпълнението за задължението за внасяне на допълнителна парична вноска с протокола от 07.08.18г.,поканен е отново да изпълни задължението с уведомлението от 03.09.18г. като му е даден допълнителен срок за това и е предупреден за последиците от неизпълнението,поради което съдът счита,че са изпълнени изискванията на чл.126,ал.3 от ТЗ.В случая става въпрос за дружество с двама съдружници,поради което е немислимо на практика да бъде осъществено изискването поставено от длъжностното лице по регистрацията предупреждението да изхожда от общото събрание на дружеството.

           Видно от представените доказателства оставащия в дружеството съдружник е привнесъл дружествения дял на напускащия,дължимата парична вноска и е представил актуален учредителен акт.

           С оглед на горното обжалвания отказ следва да бъде отменен ,а на длъжностното лице по вписванията да бъде указано да впише заявените със заявление №20180927132311 обстоятелства.

            Водим от горното съдът

Р     Е     Ш     И     :

           Отменя отказ №20180927132311/04.10.18г. на длъжностно лице от АВ.

           Указва на длъжностното лице от Агенцията по вписванията в триднивен срок от получаване на заверено копие от настоящето решение да впише заявените със заявление №20180927132311 обстоятелства.

           След влизането му в сила на Агенцията по вписванията да се изпрати заверено копие от настоящето решение.

         Решението подлежи на обжалване с частна жалба в седмичен срок пред САС.

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: