ВЧГРД № 312-2018

Определение по Гражданско дело 312/2018г.

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №226

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на пети ноември

През две хиляди и осемнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                                  ЧЛЕНОВЕ:1. А.П.

  1. В.М.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията    В. М.       ч.   гр. д. №312 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

                       Делото е образувано по частна жалба на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол-С. против отказа на съдията по вписвания при РС-Кула да впише подновяване на законна ипотека,вписана в служба по вписванията при РС-Видин на 21.11.2008г.,вх.№…,акт.№…,том …,върху недв. имот,собственост на „В…“АД,ЕИК …,със седалище и адрес на управление-гр.В…,ул.“Е…“,а именно: Терен от 7229 кв.м. в с.Б…,находящ се извън строителните граници на селото,местността „Ц…", при съседи: път Б…,ниви от север и гора от запад,ведно със застроена площ 334 кв.м/АДС № 43/04.06.1996г./ за обезпечаване вземането на АСК/сега АПСК/ срещу „В…" АД с ЕИК...

 

Жалбоподателят твърди,че е отправил първоначално искането за подновяване на законната ипотека до Служба по вписвания при РС-Видин,където е направено първоначалното вписване, но неформално,по телефона им е указано да направят искането пред съдията по вписвания при РС-Кула,тъй като имота се намира в техния район.Поради тези причини Агенция за приватизация и следприватизационен контрол-С… е подала молба за подновяване на законна ипотека пред Съдията по вписвания при РС-Кула,но е постановен отказ.

Жалбоподателят счита,че в охранителното производство се прилагат общите правила на процесуалното право и съдията по вписвания е следвало да изпрати молбата им до местно компетентния орган,ако счете,че не му е подсъдно-чл.118,ал.2 ГПК

Молят обжалваното определение да бъде отменено и съдът да постанови друго, с което да даде задължителни указания по вписване на подадената молба за подновяване на законна ипотека.

Съдът след като се запозна с данните по делото констатира следното:

                     Агенция за приватизация и следприватизационен-С… е подала молба до Служба по вписванията при Рс-Кула за подновяване на законна ипотека върху подробно описан имот,като твърди,че за него има вписана законна ипотека при   Служба по вписванията при ВРС от 21.11.2008г.Върху приложената молба от 17.11.2008г. от Агенция за следприватизационен контрол,чийто правоприемник е жалбоподателя, до Служба по вписванията при ВРС са посочени множество имоти,включително и процесния, находящ се Терен от 7229 кв.м. в с.Б…,находящ се извън строителните граници на селото,местността „Ц…", при съседи: път Б…,ниви от север и гора от запад,ведно със застроена площ 334 кв.м/АДС № …./ за обезпечаване вземането на АСК/сега АПСК/ срещу „В…" АД с ЕИК… , липсва печат и удостоверяване,че законната ипотека е била вписана.

Съдията по вписвания при РС- Кула е отказал да впише исканото подновяване на законна ипотека именно поради липса на удостоверяване за първоначално вписване,а и след направена служебна справка е установено,че за процесния имот в с.Б… не е извършвано вписване на законна ипотека при Служба по вписванията при КРС.

При тези данни съдът счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

Съдията по вписвания при КРС правилно и постановил отказ за исканото вписване,тъй като се иска подновяване на ипотека,която не е била вписвана при тази служба по вписванията.Ясно е,че може да бъде подновена само вписана вече ипотека,а за процесния имот в Службата по вписвания при РС- Кула такава няма вписана.

Жалбоподателят твърди,че такава е вписана в Служба по вписванията при РС-Видин,но не е представил доказателсдтва в тази връзка. Дори и да имаше такива доказателства,то това би означавало,че подновяването на ипотеката може да стане само в същата служба по вписванията,т.е. Служба по вписванията при РС-Видин.

В случая затруднението идва от факта,че процесния имот се намира в района на РС- Кула и не е следвало законната ипотека върху него да бъде вписана в Служба по вписванията при РС-Видин,но така или иначе това е направено по твърдения на жалбоподателя.От друга страна Службата по вписвания може да прави отбелязвания /вписвания/ само за имоти,намиращи се в нейния район на действие и компетентност.В противен случай вписването не би произвело действие.

За жалбоподателя остава възможността да иска вписване на законна ипотека пред компетентната Служба по вписвания,а именно тази при РС-Кула.

По изложените съображения настоящият състав на ВОС счита,че следва да потвърди отказа на съдията по вписвания при КРС ,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

                     ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписвания при РС- Кула ,постановен с Определение№ … от 18.09.2018г. да поднови вписването на законна ипотека върху недв. имот,собственост на „В…“АД,ЕИК…,със седалище и адрес на управление-гр.В…,ул.“Е…“,а именно: Терен от 7229 кв.м. в с.Б…,находящ се извън строителните граници на селото,местността „Ц…", при съседи: път Б…,ниви от север и гора от запад,ведно със застроена площ 334 кв.м/АДС № .../ за обезпечаване вземането на АСК/сега АПСК/ срещу „В…" АД с ЕИК...

Определението не подлежи на обжалване.

 

      

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                            2.