ВГРД № 190-2018

Определение по Гражданско дело 190/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №163

   06.09.2018

Гр.Видин    

                                            

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

В закрито заседание на шести септември в следния състав:

                                            

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.П.                                                        

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:С. С.    

 

                                                                      В.М.

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ В. М.

въззивно гражданско дело номер 190 по описа за 2018……..........година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и сл. ГПК.

       Образувано е по жалбата на И.А.Й. против действието на ДСИ А.А., с район на действие РС-Белоградчик- отказ на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468 ал.4 ГПК изм. и доп. бр.86 от 27.10.2017г.

       Жалбоподателят моли да бъде допусната в производство настоящата жалба с правно основание чл. 435,ал.2 ГПК , тъй като длъжникът може да обжалва съгласно т.4 отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 ГПК- изм. и доп., бр. 86 от 27.10.2017 г., като моли съда да образува по искане от И.А.Й. – съпруг на длъжника по изп.д.№ 31 от 2016 на ДСИ А.А, с район на действие РС-Белоградчик

Твърди, че направената от ДСИ оценка на имота е занижена и иска назначаването на три вещи лица, които да оценят двата броя комбайни.

         Взискателят в изпълнителното производство „Й… „ЕООД-гр.Я… ЕИК… не е взел становище по жалбата.

         Длъжникът В.Б. Й. също не е взела становище по подадената жалба.

       Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания, провери законосъобразността на обжалваното действие, намери за установено следното:

       Подадената жалба е НЕДОПУСТИМА.

Изпълнително дело № изп.д.№ 31 от 2016 по описа на РС-Белоградчик е образувано по молба на „Й… „ЕООД-гр.Я… ЕИК…

, към която е приложен изпълнителен лист от 07.04.2016г, издаден по ч. гр. д. № 100/2016г. по описа на Районен съд — град Белоградчик, съгласно който длъжникът В… Б… Й… с ЕГН : ********** от гр.Д… е осъдена да заплати на кредитора „Й… „ЕООД-гр.Я… ЕИК …сумата 23 550 лв, ведно със законната лихва от 12.03.2016 и разноски 1551 лв.

На 03.04.2018г. съдебният изпълнител е извършил опис на процесния комбайн/ по твърдение на жалбоподателя /, като липсва съставен протокол. На описа е присъствало вещо лице от списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт при Окръжен съд — град В…- инж.И… В… И...

Последният е изготвил заключение за общата пазарна стойност на двата комбайна, предмет на извършения опис . Със съобщение от 08.06.2018г ДСИ по повод настоящата жалба е уведомил длъжника да внесе сумата 300 лв. за извършване на оценка от три вещи лица.

Междувременно настоящата жалба, изходяща от трето лице е постъпила в канцеларията на ВОС.

        Видинският окръжен съд, приема, че в случая липсва подлежащо на обжалване действие на ДСИ- отказ да извърши нова оценка.

Действително с измененията, направени в ГПК – ДВ бр. 86 от 27.10.2017г., се разшири възможността на длъжника да обжалва действията на съдебния изпълнител- чл.435 ал.2 т. 4 дава възможност на длъжника да обжалва - отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 ГПК. В конкретния случай обаче процесната жалба се явява недопустима, тъй като съгл. чл.435, ал.2, т.4 от ГПК длъжникът може да обжалва „отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485 от ГПК", а не самата оценка, определена от ЧСИ с помощта па вещо лице. В конкретния случай, при евентуално насрочване на първа продан по реда на ГПК за описания комбайн / 2бр./, съдебният изпълнител ще предяви оценката , за което ще уведоми длъжника, като едва тогава и на осн. чл.468 ал.4 от ГПК същият , а не третото лице , би могъл да я оспори пред съдебния изпълнител.

При евентуално постановен отказ на ДСИ да извърши нова оценка по реда на чл.468 ал.4 ГПК, то едва тогава би могло да има предмет на жалбата.

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата, подадена от съпруга на длъжника / липсват данни по делото за брачна връзка /, се явява процесуално недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а производството по делото - да се прекрати. В процесния случай липсва отказ на ДСИ, а съдът не може да се произнася по направеното в жалбата искане при липса на съответен акт на съдебния изпълнител.

       Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че жалбата на И.А.Й. – съпруг на длъжника по изп.д.№ 31 от 2016 РС-Белоградчик, следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството по делото- прекратено.

Внесената от жалбоподателя сума в размер на 300 лв., с платежно нареждане от 21.06.2018г по сметка на ДСИ-гр.Белоградчик следва да се възстанови като неизползвана.

       Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд      

        

О П Р Е Д Е Л И :

        

       ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от И.А.Й. – съпруг на длъжника по изп.д.№ 31 от 2016 на ДСИ   РС-Белоградчик

против действието - отказ на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468 ал.4 ГПк/ изм. и доп. бр.86 от 27.10.2017г.,като НЕДОПУСТИМА.

        Да се възстанови на от И.А.Й. – внесената по изп.д.№ 31 от 2016 на РС-Белоградчик внесената сума в размер на 300 лв., с платежно нареждане от 21.06.2018г по сметка на ДСИ-гр.Белоградчик   като неизползвана.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 190/2018 г. на Видинския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- София.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: