Т.Д. № 47-2016

Определение по Търговско дело 47/2016г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 161

                                                     03.12.2018

         Вос..........отделение

в закрито ……………………. заседание на трети декември

две хиляди и осемнадесета година

                   Председател:В** В**                                                                                                                                              

                                                                                 Членове:

При секретар ………..…………и с участието на…….прокурора………изслуша докладваното от съдията В****....т.д.№47

     по описа за 2016   год. и за да се произнесе взе предвид следното:

     С определение от 09.02.18г. съдът е прекратил производството по делото по отношение на предявения иск от „Ф**“ ЕООД ЕИК:***-в несъстоятелност   с правно основание чл.694,ал.1 от ТЗ за признаване за установено по отношение на „И**“ ЕАД ЕИК:****,че в полза на „И**“ ЕАД ЕИК:** не съществува вземането произтичащо от договор за заем от 31.08.11г. за сумата 200 222,62 евро с левова равностойност на 391 601,41лв. С определение от 29.07.18г. по гр.д.№244/18г. на САС съдът е отменил прекратителното определение на ВОС и е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия като е дал указания.

     С молба от 06.11.18г. ответника е направил възражение за недопустимост на производството по отношение на претенцията относно вземането му по договор за заем от 31.08.11г.Становището за недопустимост на производството е обосновано с постановеното решение по т.д.№5/15г. на ВОС и решение по гр.д.№5945/16г. на САС.

       ВОС като взе предвид становището за недопустимост на производството счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено.

       С исковата молба,по която е образувано настоящето дело се иска да бъде постановено решение,с което бъде признато за установено по отношение на ответника,че не съществува вземане по договор за заем от 31.08.11г.в общ размер на 200 222,62 евро с левова равностойност на 391 601,41лв.

       С решение №40/17.10.15г. по т.д.№5/15г. на ВОС е прието за установено следното:“Приема за установено в отношенията между „И**“ ЕАД ЕИК:****, със седалище гр.С** от една страна и „Ф***“ ЕООД ЕИК:*** със седалище гр.В** и И** Т** Й** от гр.В**, ЕГН:***** от друга,че :

     „Ф**“ ЕООД ЕИК:** със седалище гр.В** и И** Т** Й** от гр.В**, ЕГН:**** солидарно дължат на „И**“ ЕАД ЕИК:**, със седалище гр.С** следните суми:

       -112 819,49 евро. представляваща неплатените вноски по договор за заем,ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на подаване на заявлението -16.07.14г. до окончателното изплащане.

       -5 593,41 евро-представляваща неплатени възнаградителни лихви до датата на подаване на заявлението пред ВРС -16.07.14г.

       -държавна такса по заповедното производство в размер на 4 632лв.

       -3 946,78лв. –разноски за юрисконсултско възнаграждение по заповедното производство.

       Вземането произтича от договор за заем от 31.08.2011г. и за него е издадена заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д.№147/14г. на ВРС“.

       С решението съдът е отхвърлил предявения иск в останалата му част над посочените по-горе суми.

       Посоченото решение на ВОС е обжалвано пред САС от настоящия ответник.С решение от 31.07.17г. по гр.д.№5945/16г. на САС решението на ВОС в отхвърлителната му част е отменено като е прието за установено,че настоящия ищец и И**Т** Й** дължат солидарно на настоящия ответник още 14 272,67 евро-неустойка за забава по договор за заем от 31.08.11г. и направени по делото разноски в посочения размер.

       При така описаният предмет на двете дела,съдът счита,че производството по настоящето дело по отношение дължимостта на задължението произтичащо от договора за заем 31.08.11г. е недопустимо за частта от сумата дължима по договор за заем от 31.08.11г. както следва:

       -112 819,49 евро. представляваща неплатените вноски по договор за заем,ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на подаване на заявлението -16.07.14г. до окончателното изплащане.

       -5 593,41 евро-представляваща неплатени възнаградителни лихви до датата на подаване на заявлението пред ВРС -16.07.14г.

       -14 272,67 евро-неустойка за забава по договор за заем от 31.08.11г.

       Спорът относно дължимостта на задължението произтичащо от посочения договор е решен с влязло в сила решение,поради което е недопустимо пререшаването му.С решението по т.д.№5/15г. на ВОС е установено между кои лица се дължи,на какво основание се дължи и размера на задължението.Без значение е,че по т.д.№5/15г. на ВОС като съдлъжник е и трето лице- И** Т** Й**.Не може да бъде направен и противен извод и от различното правно основание,на което са предявени двата иска.

       С оглед на горното следва да бъде постановено определение,с което производството по делото следва да бъде прекрането по отношение на горните суми.

         С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         Прекратява производството по делото по отношение на предявения иск от „Ф***“ ЕООД ЕИК:***-в несъстоятелност   с правно основание чл.694,ал.1 от ТЗ за признаване за установено по отношение на „И**“ ЕАД ЕИК:***,че в полза на „И**“ ЕАД ЕИК:*** не съществуват вземанията произтичащи от договор за заем от 31.08.11г. както следва:

       -112 819,49 евро. представляваща неплатените вноски по договор за заем,ведно със законната лихва върху същата, считано от датата на подаване на заявлението -16.07.14г. до окончателното изплащане.

       -5 593,41 евро-представляваща неплатени възнаградителни лихви до датата на подаване на заявлението пред ВРС -16.07.14г.

       -14 272,67 евро-неустойка за забава по договор за заем от 31.08.11г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от връчването на препис на страните.

След влизане в сила на определението делото да се докладва.

 

 

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: