ВЧГРД № 340-2018

Определение по Гражданско дело 340/2018г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №204

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на първи ноември

Две хиляди и осемнадесета година     в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г.Й.

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С.С.       ч.   гр. д. №340 по описа

За 2018 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на В.П.Ц. *** чрез адв. С. А. против Определение от 05.10.2018г. по гр.д.№2542/2018г. на Видински районен съд, с което производството пред ВРС е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на РС-Кула.

Счита,че неправилно ВРС е приложил правилото на чл.109 ГПК,тъй като населените места,в които се намират имотите,предмет на ИМ,се намират в с. М… и с. М…,а те винаги са били в района на РС-Видин.Иска от съда да отмени обжалваното определение.

От данните по делото съдът   приема за установено следното от фактическа страна.

В.П.Ц. е предявила иск с правно основание чл.69 ЗН срещу Й.П.Л. *** пред Районен съд-гр.Видин. ВРС е приел,че по правилата на местната подсъдност ,визирани в чл.109 ГПК компетентен да разгледа делото е РС-Кула и го е изпратил по компетентност.

                            Настоящият състав на ВОС намира,че правилно ВРС е прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на РС-Кула по следните съображения:

                             Предявеният пред ВРС иск е с правно основание чл.69 ЗН като се иска да се допусне делба на два земеделски имота,намиращи се съответно в с.М… и с. М..И двете села се намират в района на РС-Кула видно от справка в информационния център на ВСС.Делбата на недвижим имот попада в хипотезата на чл.109 ГПК и искът по чл.69 ЗН следва да бъде предявен по местонахождението на имота.

Изхождайки от изложеното ВОС счита,че компетентен да разгледа предявеният иск по чл.69 ЗН е РС-Кула,поради което определението на ВРС следва да бъде потвърдено.

                             Водим от горното съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

                              ПОТВЪРЖДАВА Определение от 05.10.2018г. по гр.д.№2542/2018г. на Видински районен съд, с което производството пред ВРС е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на РС-Кула.

                         Определението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срък от съобщаването му на страните –чл.274,ал.1,т.2ГПК във вр. с чл.121 ГПК.

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: