ВЧГРД № 314-2018

Определение по Гражданско дело 314/2018г.

                                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №224                                          

                                   гр. Видин , 21.11.2018 година

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд., гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   А.П.

                                                                                          В.М.

Секретаря..........и с участието на прокурора...............................................................................................................                                 изслуша докладваното от председателя СЪДИЯ В.М. В.ч.гр.д.№ 314 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл..274,ал.1,т.2 ГПК във вр. с чл.419 ГПК.

Образувано по частна въззивна жалба от П.Б.И. и И.Б.П.,***, чрез адв пълномощник Л.С. против определение № 1828-РЗ/14.09.2018г по гр.д № 1813/2018, с което ВРС ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА с приложенията и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1813/2018г. по описа на Районен съд - Видин.

        Подържа се в частната жалба, че постановеното определение е неправилно и необосновано, постановено при съществени процесуални нарушения. Съдът неправилно е приел, че исковата молба е подписана от един ищец, като същата е подписана от адв. Пълномощник, затова съществува един подпис.

Доколкото ВРс е приел, че молбата не е подписана от адвокат е следвало да изпрати съобщение за отстраняване на нередовността лично на ищците , а не на пълномощника.

С оглед горното моли Окръжен съд-Видин да постанови определение, с което отмени обжалваното определение .

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, мотивите в определението на ВРс и данните по делото, прие за установено следното :

Частната жалба е процесуално допустима, подадена в срок и от лице имащо право и интерес от настоящето обжалване.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

С определение № 1828-РЗ/14.09.2018г по гр.д № 1813/2018,  ВРС ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА от П.Б.И. и И.Б.П.,***, против М. Н.М. от с. Б. Р., общ. В., К. С. Т. от гр. Д. и С.М. С. от гр. В…, с приложенията и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1813/2018г. по описа на Районен съд - Видин.

С разпореждане от 18.07.2018г. съдията - докладчик е оставил исковата молба без движение с дадени указания в едноседмичен срок от съобщаването 1) да се представи по делото искова молба, подписана от двамата ищци; 2) да се представи удостоверение за данъчна оценка; 3) ищците да уточнят дали навеждат непрочитането на нотариалния акт като отделно основание за установяване на нищожност на договора /поради неспазване на предписаната от закона форма за сключване на сделката/. Ако това е така, да прецизират основанията за нищожност, като заявят в какво съотношение предявяват исковете - в условията на евентуалност или алтернативност. Ако предявяват исковете в условията на евентуалност, да посочат кое е предпочитаното от тях основание. Ищците са предупредени изрично, че при неизпълнение на указанията в срок исковата молба ще бъде върната, а производството по делото - прекратено.

От заглавната част на исковата молба се установява, че е подадена лично, а е подписана от адв. Пълномощник/подпис-п-к/. На стр .6 от делото е представен и договор за правна помощ и съдействие. Съобщението с дадените указания е връчено на ищците на 03.09.2018г., чрез адв. Пълномощник.Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл без да са предприети действия по изпълнение на дадените от съда указания и не е поискано удължаване на срока за това.

Предвид неизпълнението в срок на дадените от съда указания исковата молба е върната, а производството по делото правилно прекратено от ВРС.

ВОС достига до тези изводи поради следното :

При обжалване на разпореждане за връщане на искова молба, поради неотстраняване на нередовности по същата, въззивният съд следи за съответствието между дадените указания и съществуващи нередовности по подадената искова молба, както  и дали същите са били, респ. не са били отстранени в дадения от съда срок. Преценката за законосъобразността на определението за връщане на нередовна искова молба е във функционална зависимост от законосъобразността на предхождащия съдебен акт по чл. 129, ал. 2 от ГПК за даване на указания за отстраняване на допуснати нередовности, във връзка с предвидените от процесуалния закон изисквания за съдържанието на исковата молба и приложенията към нея – чл. 127 и чл. 128 от ГПК.

В случая, оставяйки без движение исковата молба, с изрични указания, които не са били изпълнени в определения срок, съдът е действал в съответствие с правомощията си, предвидени в разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ГПК.

При валидно учредена представителна власт /видно от представеното и прието от съда пълномощно от адв. С…./, процесуалният представител не може да откаже получаването на съобщения от името на своя доверител, освен в посочените хипотези в разпоредба чл. 51, ал. 3 от ГПК, каквито в случая не са налице /Определение № 468 от 7.10.2013 г. по ч. гр. д. № 4736/2013 г., I г. о., ГК на ВКС/. При наличие на упълномощаване, връчването се извършва на пълномощника на страната, като в тези случаи законът приравнява връчването чрез представител на лично връчване, арг. от  чл. 39, ал. 1 от ГПК.  

Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че страната е била надлежно уведомена чрез пълномощника си за  постановените съдебни актове.

Поправянето на нередовността на 21.09.2018 г., за което е представено доказателство , е извън преклузивния срок.

Процесуалният закон не предвижда изрично връчване на съобщение на страната и такова задължение за съда не произтича и от служебното начало на гражданското производство. По силата на чл. 7, ал. 2 от ГПК съдът връчва преписи от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване, какъвто характер разпореждането няма. В този смисъл е константната практика на ВКС /Определение № 147 от 15.03.2012

С оглед гореизложеното, обжалваното определение е правилно и като такова следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1828-РЗ/14.09.2018г по гр.д № 1813/2018г.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                            2.