Т.Д. № 50-2016

Решение по Търговско дело 50/2016г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №11

                      

                                            Гр. Видин 28.04.2017г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесет и девети март

ПРЕЗ две хиляди и седемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                  

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                2.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         В.К.                     И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдия С.С.                        т.д.№50    ПО ОПИСА

ЗА   2016   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от „А.....”ЕООД-гр.С. чрез адв.Б... против Община Б... с правно основание чл.79,ал.1 ЗЗД и чл.86,ал.1 ЗЗД с цена на иска 29 988лв.,представляваща неизплатено възнаграждение по договор №139 от 16.09.2013г..,ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане.Твърди,че са изпълнили в срок задълженията си като са предали и Община Б.... е приела изготвения от тях проетк без забележки,но въпреки това не е последвало плащане на договорената цена.Твърди,че клаузите от договора,които поставят в зависимост от бъдещи несигурни събития плащането на договорената цена са нищожни като противоречащи на добрите нрави,поради което искат от съда да прогласи тяхната нищожност.

Искат от съда да уважи исковата им претенция. Претендират се и разноски по съдебното производство.

В законния двуседмичен срок по чл.367 ГПК ответникът Община Б.... е подал писмен отговор,с който е оспорил предявените искове и представя писмени доказателстгва.Сочи липсата на разплащане от ДФ „З.“ като причина за неизплатените от тях суми.Заявили са,че общината продължава да прави усилия за реализиране на проекта и съответно за финансиране,което ще позволи и плащането към ищеца.

В указания двуседмичен срок ищецът   е подал допълнителна ИМ,с която е поискал на основание чл.190 ГПК ответникът да представи намиращи се в него документи,както и да им се издаде съд. У-ние въз основа на което да се снабдят от ДФ „З...“ с посочени от тях документи.Твърди,че изготвеният от тях проект не е одобрен от ДФ „З.“ поради късно депозиране от страна на ответника,а са били одобрени пъввите проекти и поради изчерпване на средствата е отказано финансиране за техния проект.

Ответникът е подал допълнителен отговор ,с които не излага нови доводи.

                                             От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Между Община Б.... като „възложител“и „А...”ЕООД-гр.С. като „изпълнител“ е сключен договор за изработка №139 от 16.09.2013г. като изпълнителят е следвало да изготви инвестиционни проекти за Обособена позиция №2-Работен проект за „Реконструкция на централни градски части-град Б....“,съгласно Техническите спецификации на Възложителя и офертата на Изпълнителя по оперативна програма „ Развитие на селските райони 2007-2013г.“

Договорената цена според чл.3 от договора е в размер на 24 990лв. без ДДС или 29 988лв. с ДДС.В чл.5 е посочена схемата на плащане,а именно в 30 дневен срок при наличие на сумарно следните условия:

А.Инвестиционните проекти,които са предмет на настоящия договор са одобрени по смисъла на ЗУТ

Б.Проектнатат документация за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.-ПРСР е одобрена от Управляващия орган на ПРСР 2007-2013г.

В.Авансовото плащане е преведено от Управляващия орган на ПРСР 2007-2013г на Бенефициента-Община Б.....,наименувана като възложител в настоящия договор

Г.Предоставяне на фактура оригинал,след уведомление от възложителя,че авансовото плащане е извършено от Управляващия орган на ПРСР 2007-2013г.

Няма спор между страните,че от така изброените е изпълнено само първото условия-изготвения от ищеца проект е одобрен по реда на ЗУТ.Община Б... е кандидатствала по ПРСР 2007-2013г. с изготвения от ищеца проект,но не е получила одобрение и съответно липсва финансиране.Тъй като програмния период 2007-2013г. е изтекъл Община Б... са правили опити да кандидатстват и по други програми със същия проект,но до момента няма данни дали същият е одобрен.

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

Безспорно е установено,че между Община Б. и „А...”ЕООД-гр.С. като е сключен договор №139 от 16.09.2013г. като изпълнителят е изготвил инвестиционни проекти за Обособена позиция №2-Работен проект за „Реконструкция на централни градски части-град Б....“,съгласно Техническите спецификации на Възложителя и офертата на Изпълнителя по оперативна програма „ Развитие на селските райони 2007-2013г.“ и същият е прет от Община Белоградчик с приемо –предавателен протокол.Съгласно клаузите на договора Община Б... е одобрила инвестиционните проекти по реда на ЗУТ.Останалите ,предвидено в чл.5 от договора условия,не са се случили,проекта не е бил одобрен от ДФ „З...“ по ПРСР 2007-2013г. и липсва финансиране,съответно плащане на ответника за изготвения от него проект.

С настоящия иск ищеца е направил искане имено тези клаузи дъдат прогласени за нищожни като противоречащи на добрите нрави.В тази насока не са представени никакви доказетлства,а единствените доводи,които са наведени,е че договорът е бил съставен едностранно от възложителя и те не са предполагали,че проекта няма да бъде одобрен.

Съдът счита доводите на ищеца за несъстоятелни по следните причини:

-Договорът е подписан от „А...”ЕООД-гр.С.... без възражения и следователно той е бил запознат с изброените клаузи и е бил съгласен с тях.Ако не е бил съгласен е имал възможност да откаже да подпише или да преговаря за други условия.Няма данни възложителя или някой друг да е оказвал натиск върху изпълнителя при подписване на договора.

-Що се отнася до предположенията на страната доколко сигурно е одобрението на проекта от Управляващия орган на ПРСР 2007-2013г. съдът не ги счита за правно релевантни.Ищецът като страна по договора е бил запознат с условията по него,включително и за вероятността проекта да не получи одобрение и следователно да не последва плащане.

Ищецът не сочи с какво оспорваните клаузи от договора противоречат на добрите нрави,поради което и съдът не може да обсъди това твърдение.

Според клаузите на договора плащане се дължи след одобрение на проекта по ПРСРС 2007-2013г. и съответно от наличие на финансиране по оперативната програма.

От представената документация не се установява забавено депозиране на проекта от страна на Община Б... пред ДФ „З...“.Проекта е представен в рамките на опредления срок.Доколко одобрението на проекта зависи от това кой по ред е внесен,съдът не може да коментира,тъй като няма данни,че първите получават одобрение,а последващите не. Одобрението на отделните проекти би следвало да зависи и от техническите и други изисквания към тях съобразно заложените параметри в програмата.Съдът намира този довод на ищеца за несъстоятелене и не може да се вмени във вина на ответника,че не е внесъл първи по ред проекта си в ДФ „З..“.

Ето защо съдът намира,че следва да отхвърли иска по чл.79,ал.1 ЗЗД,а следователно и акцесорния иск по чл.86 ЗЗД като неоснователни.

Ищецът следва да заплати на ответника направените от него разноски съобразно представен списък по чл.80 ГПК в размер на 2 230лв.-адв. възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

                             Р     Е     Ш     И     :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на „А...”ЕООД-гр.С... клаузите ,посочени в чл.5 от договор №139 от 16.09.2013г. между страните да бъдат прогласени за нищожни като противоречащи на добрите нрави като неоснователно.

ОТХВЪРЛЯ иска,предявен от „А....”ЕООД,ЕИК...,със седалище и адрес на управление гр.С....,ж.к. „М....“,бл....,вх....,ет....уап....,представлявано от управителя Валери Петков Иванов срещу Община Б.....,ЕИК ...., с адрес гр.Б....,ул.”К....”№...,представлявана от кмета на О. Б. С. Н. с правно основание чл.79,ал.1 ЗЗД и чл.86,ал.1 ЗЗД с цена на иска 29 988лв.,представляваща неизплатено възнаграждение по договор №139 от 16.09.2013г..,ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

                   ОСЪЖДА „А....”ЕООД,ЕИК....,със седалище и адрес на управление гр.С...,ж.к. „М...“,бл...,вх...,ет..уап....,представлявано от управителя В.П. И. да заплати на О. Б.,ЕИК ...., с адрес гр.Б.,ул.”К.”№,представлявана от кмета на Общината Б. С... Н...направените от тях разноски    в размер на 2 230лв.- адв. възнаграждение .

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                         Окръжен съдия: