ВГРД № 174-2018

Определение по Гражданско дело 174/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ..............

гр. Видин, 19.07.2018 г.

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

 

Членове:   1 А. П.

     2.В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 174 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от В.П.Й., ЕГН **********,*** против действията на ЧСИ В.Т., с което е наложена възбрана върху собствен на жалбоподателя недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.1028.1.30, представляващ Апартамент № 5 /пет/, находящ се в гр. В., ул."П. Я." № .., вх. .., ет. … /едно/, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с Избено помещение № 5 /пет/ с площ от З,10кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата.

Твърди се, че с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Служба по вписвания - Видин с Акт № 158, том 15, дв. вх. per. № 5158 / 09.09.2011г. жалбоподателя закупил от „Е." ООД процесния недвижим имот. Жалбоподателят от момента на закупуване на недвижимия имот го владее спокойно и необезпокоявано в продължение на близо седем години. Със съобщение по изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т., връчено на жалбоподателя на 26.07.2016г., същият бил уведомен за наложената върху собствения му недвижим имот възбрана по изпълнителното дело. Изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т. е образувано въз основа на изпълнителен лист издаден по ч.гр.д. № 1891 по описа за 2012 г. на ВРС . на, в който като длъжници са посочени ЕТ"Е. – Е. К.", Е. М. К. и М. Е. К.. Жалбоподателят не е бил страна по горното търговско дело, не е осъден да заплати на взискателя посочените в изпълнителния лист суми.

            Жалбоподателят твърди , че не не е длъжник по изпълнителното дело, поради което е трето лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 от ГПК. При закупуване на имота от „Е." ООД върху процесния имот е имало учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания - Видин с Акт № 16, том II, per. № 2448 / 04.04.2008г. в полза на взискателя, за което жалбоподателят узнал по-късно. Ипотеката е учредена от праводателя на жалбоподателя, който не е длъжник по изпълнителното дело и не е сред посочените в изпълнителния лист лица. Поддържа , че Процесния изпълнителен лист няма действие спрямо жалбоподателя, поради което разпоредбата на чл. 429, ал. 3 от ГПК е неприложима. Жалбоподателя се явявал трето лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 от ГПК.

Иска се отмяна на Постановление за налагане на възбрана на собствения на жалбоподателя недвижим имот и спиране на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т., по реда на чл. 438 от ГПК.

Взискателят „Б. П. Б." АД гр. С. е подал становище по жалбата. Твърди недопустимост на същата. Сочи се, че е налице хипотезата на чл. 429, ал. 3 от ГПК, като жалбоподателя се явява длъжник по ипотеката, обезпечаваща дълга. Поддържа се, че жалбоподателя не е трето лице по смисъла на 435, ал. 4 от ГПК, тъй като се явява ипотекарен длъжник и като такъв не е легитимиран да обжалва по - широк кръг действия на съдебния изпълнител, извън тези по чл. 435, ал. 2 от ГПК.

По реда на чл. 436, ал. 3 от ГПК Съдебният изпълнител е изложил мотиви, в които счита жалбата за недопустима - чл. 435, ал. 2 от ГПК изброява лимитативно действията, които длъжникът по изпълнението може да обжалва, поради което налагането на възбрана върху недвижим имот на длъжника не попада в приложението на чл. 435, ал. 2 от ГПК.

Съдът, като взе предвид доводите на страните, мотивите на съдебния изпълнител и въз основа на събраните доказателства, приема следното от фактическа страна :

Изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т. е образувано по молба на „Б. П. Б." АД, гр. София, въз основа на изпълнителен лист от 03.09.2012г. издаден въз основа на Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч.гр.д. № 1891 / 2012г. по описа на Районен съд Видин ,по силата , на който длъжниците „Е.“ ООД , М. Е. К. и Е. М. К. са осъдени солидарно да заплатят на Б. П. Б.“ АД суми в общ размер на 586481.73 лева.

С Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 159, том I, per. № 1188, дело № 154 от 2008г. на нотариус А. А. с район на действие Районен съд Видин, вписан в Служба по вписвания вх. per. № 2448 04.04.2008г. Акт № 61, том II, „Е." ООД гр. Видин е учредил в полза на „Б. П. Б." АД гр. С. договорна ипотека върху недвижим имот - урегулиран поземлен имот I първи/, -„за обслужване и жилищно строителство в квартал 20 по подробния устройствен план на гр. Видин, целия с площ от 1 307,23кв.м., с административен адрес гр. Видин, ул."П. Яворов" № 31, ведно с правото на строеж за построяване на пететажна жилищно-търговска сграда, състояща се от 6 броя магазини, 40броя апартаменти, 7 броя ателиета и 8 броя гаражи, за обезпечаване на отпуснатия на дружеството банков кредит, включващ главница, лихви, лихви за забава, такси, разноски, неустойки и други.

С постановление за налагане на възбрана, вписано в Служба по вписвания гр. Видин, ЧСИ В. Т. е наложил възбрана върху процесния имот, собственост на жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :

Върху процесния имот, собственост на жалбоподателя е учредена договорна ипотека през 2008г. за обезпечаване вземането на взискателя по отпуснат на „Е."ООД банков кредит, обстоятелство, което не се оспорва от жалбоподателя. Последният е придобил правото на собственост върху ипотекирания имот на 09.09.2011г. Съгласно разпоредбата на чл. 174, от ЗЗД ипотеката обезпечава освен вземането, така и обезпечава вземането на кредитора за разноските за учредяването и за подновяването й, съдебните разноски и разноските по изпълнението. Кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и да се намира той. Предмет на изпълнителното дело са именно вземания на взискателя за съдебни разноски. Предвид това съдът намира, че жалбоподателя има качеството на ипотекарен длъжник по изпълнителното дело. Следователно, доколкото жалбоподателя е придобил именно имот, който е вече ипотекиран, то и има качеството на ипотекарен длъжник, респективно изпълнението може да бъде насочено срещу придобития от него имот.

Съгласно чл. 429, ал.З ГПК изпълнителният лист срещу длъжника има действие и срещу лицето, собственик на ипотекирания за задължението имот при насочване на изпълнението върху ипотекирания имот, поради което и това лице няма качество на трето лице по смисъла на чл. 435, ал. 4 от ГПК, а на длъжник в изпълнителното производство.

Разпоредбите на чл. 435 от ГПК изчерпателно посочват действията на съдебния изпълнител, които могат да се обжалват от страните по изпълнението - взискател и длъжник, както и от трети лица. Съгласно ал. 2 на чл. 435 ГПК сред действията, които длъжникът по изпълнението /каквото е качеството на настоящия жалбоподател, по изложени вече съображения/ може да обжалва при изпълнение върху недвижим имот с насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Предвид това, действието по налагане на възбрана на недвижим имот, което съдът възприема като действия по насочване на принудителното изпълнение, не подлежи на самостоятелно обжалване на основанията, посочени от жалбоподателя, поради което жалбата е процесуално недопустим и следва да се остави без разглеждане.

 

С оглед на горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от В.П.Й., ЕГН **********,***, за отмяна на Постановление за налагане на възбрана, по изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т., с което е наложена възбрана върху собствен на жалбоподателя недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.1028.1.30, представляващ Апартамент № 5 /пет/, находящ се в гр. В., ул."П. Я." № …, вх. ., ет. . /едно/, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с Избено помещение № 5 /пет/ с площ от З,10 кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата, като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.П.Й., ЕГН **********,***, за спиране на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 210187240400104 на ЧСИ В.Т., по отношение на недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.1028.1.30, представляващ Апартамент № 5 /пет/, находящ се в гр. В., ул."П. Я." № .., вх. ., ет. . /едно/, състоящ се от хол с кухненски бокс, спалня, антре, сервизно помещение и тераса, със застроена площ от 51,60кв.м., ведно с Избено помещение № 5 /пет/ с площ от З,10 кв.м. и 1,28 % идеални части от общите части на сградата, като недопустимо.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: