Т.Д. № 27-2018

Решение по Търговско дело 27/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 157

 

гр.Видин, 28.11.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд гражданска колегия в разпоредително

заседание на двадесет и осми

две хиляди и осемнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   А. П.    

                                                            

при секретаря   В. К.......................... и в присъствието на прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     А. П. търговско дело № 27 по описа за 2018   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.625 и сл. във вр чл.632 ал.1 от Търговския закон.

     Молителят Н., С. с ЕИК………….. за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „С.-..“, ООД , ЕИК……………. , със седалище и адрес на управление , гр.В. , ул.“Ц. С. В.„ №.. , представлявано от С. Н. Б.. Поддържа се в молбата, че Държавата има изискуемо вземане срещу „С.-…“ ООД от договор за предоставяне субсидия на земеделски производител, за което вземане ДФ „З.“ се е снабдил с изп.лист срещу дружеството –длъжник, което е неплатежоспособно и не е в състояние да изплаща изискуемите парични задължения към държавата. Към молбата са приложени: договор от 06.11.2003 г. за предоставяне на субсидия на земеделски производител, изпълнителен лист , покана за доброволно изпълнение и заповед.

Поради невъзможността да се изпълняват задълженията се иска да бъде постановено решение, с което бъде открито производство по несъстоятелност на ответника и същия да бъде обявен в несъстоятелност. Към молбата са приложени необходимите документи по чл.628,ал.3 от ТЗ.

            Ответникът не взема становище по молбата .

            Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа страна:

     Държавата има изискуемо вземане срещу „С.-…“ ООД от договор за предоставяне субсидия на земеделски производител, за което вземане ДФ „З.“ се е снабдил с изп.лист срещу дружеството –длъжник, което е неплатежоспособно и не е в състояние да изплаща изискуемите парични задължения към държавата. Към молбата са приложени: договор от 06.11.2003 г. за предоставяне на субсидия на земеделски производител, изпълнителен лист , покана за доброволно изпълнение и заповед. Представена е и справка за задължението на ответника.

За изясняване делото от обективна страна е назначена съдебно - икономическа експертиза.

От заключението на вещото лице се установява следното:

Вещото лице е изготвило заключението си въз основа на приложените към молбата документи без да извърши проверка в счетоводството на ответното дружество. След анализ на тези доказателства, вещото лице е посочило, че от създаването си до момента дружеството не е обявявало финансови отчети. Посочва, че не са му били предоставени годишни отчети за приходите и разходите, поради което е взело предвид само задълженията на дружеството към държавата. В тази връзка стойностите на коефициентите за финансова автономност, задлъжнялост и ликвидност, както и отрицателната величина на собствения капитал показват трайно влошеното финансово състояние на фирмата, както и невъзможността търговецът да посреща и погасява задълженията си. Както се посочи, дружеството е преустановило стопанската си дейност, а доколкото не притежава никакви активи – липсват средства дори за покриване на началните разноски по несъстоятелността. При тези данни, вещото лице е посочило, че финансовите затруднения на дружеството имат траен и необратим характер.

            Не се твърди и не са представени доказателства ответното дружество да продължава дейността си.

            При така изложената фактическа обстановка, съдът приема следното от правна страна:

Установено е по делото, че в полза на молителя е налице изискуемо вземане спрямо ответника по влязъл в сила съдебни актове, за което са издадени съответно изп.л. на 04.10.2015 г. Установено е, от приетата по делото съдебно-икономическа експертиза, че тази сума не е платена и към момента на подаване на молбата за обявяване в несъстоятелност-18.07.2018 г. задължението на ответника за частни държавни вземания възлиза на 50163,87 лева .

Съдът намира, че така посочената сума е изискуема и дължима на молителя.

Не се установи ответникът да има възможност да изпълнява задълженията си към ищеца или други кредитори.

При така изясненото, от правна страна следва да се приеме ,че е налице предвидената в чл.608 ал. 2 от ТЗ презумпция за неплатежоспособност на търговеца, тъй като същият е преустановил дейността си и е спрял плащанията.

            Затрудненията на търговеца нямат временен характер. Те са постоянни с оглед окончателното преустановяване на дейността му.

   От заключението на вещото лице се установява също, че молителят не разполага нито с парични средства, нито с ликвидно имущество, включващо се в масата на несъстоятелността по смисъла на чл. по смисъла на чл. 722, ал. 1, т. 1 от ГПК поради което искането съдът да постанови решение по чл. 630, ал. 1 от ТЗ, не следва да бъде уважавано. Съдът следва да приеме, че ищецът не разполага със средства за покриване на началните разноски по чл. 629б, ал. 1 от ТЗ и, че са налице условията за постановяване на решение по чл. 632, ал. 1 от ТЗ. Следва включително да бъде спряна дейността на предприятието, т.к. видно от данните по делото евентуалното й продължаване би довело до натрупването на допълнителни и необезпечени задължения.

            За начална дата на неплатежоспособността съдът приема 11.04.2011 год., към която дата длъжникът е спрял плащанията към ищеца.

            Съгласно чл.632 ал.1 от ТЗ следва с решението, с което се обявява неплатежоспособността на търговеца, да се открие производството по несъстоятелност, да се допусне обезпечение чрез посочване на обезпечителни мерки, да се постанови прекратяване дейността на предприятието, да се обяви длъжника в несъстоятелност и да се спре производството. Не се постановява заличаване на търговеца. Спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението по ал.1 по молба на длъжника или кредитора. Възобновяването се допуска, ако молителят удостовери, че е налице достатъчно имущество или, ако депозира необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629 б от ТЗ. Съгласно ал.4, ако в срока по ал.2 не бъде поискано възобновяване на производството, съдът следва да прекрати производството по несъстоятелност и да постанови заличаване на длъжника от Търговския регистър.

 

            Водим от горното и на основание чл.632 ал.1 от ТЗ съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

            ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „С.-…“, ООД , ЕИК ………, със седалище и адрес на управление , гр.В., ул.“Ц. С. В.„ №… , представлявано от С. Н. Б., с начална дата на неплатежоспособността -11.04.2011 год..

            ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ на “ „С.-…..“, ООД , ЕИК ……………., със седалище и адрес на управление , гр.В., ул.“Ц. С. В. „ №...

            ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото „С.-..“, ООД , ЕИК ………….,.

            ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на „С.-…“, ООД , ЕИК ………., със седалище и адрес на управление , гр.В., ул.“Ц. С. В.„ №… , представлявано от С. Н. Б..

            ОБЯВЯВА „С.-“, ООД , ЕИК ……………, със седалище и адрес на управление , гр.В., ул.“Ц. С. В.„ №… в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

            СПИРА производството по несъстоятелност по т.д. № 27/2018 год. по описа на Видински окръжен съд за срок от една година от вписване на решението в Търговския регистър.

   УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори, че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението, по молба на длъжника или на кредитор, ако те удостоверят, че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл. 629б от ТЗ в размер на 3000 лева.

УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори, че ако в срока по чл. 632, ал. 2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност, производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

Указанията да се съобщят на кредиторите чрез вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от датата на вписването му в Търговския регистър пред Софийски апелативен съд .

            Делото да се докладва след изтичане на едногодишен срок от вписване на решението в търговския регистър.

 

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: