ВГРД № 274-2018

Определение по Гражданско дело 274/2018г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 165

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. в.гр.дело № 274 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.437 ГПК.

Жалбата е подадена от длъжника и с нея се атакуват приетите от ЧСИ разноски за адвокатско възнаграждение.

Длъжникът счита действието, за незаконосъобразно тъй като не е съобразено с Наредба № 1 на адвокатските възнаграждения. Развива съображения в тази насока, моли да бъде отменено атакуваното действие на ЧСИ.

ДСИ  е представил писмени обяснения, с които излага , че жалбата е подадена извън срока за обжалване .

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

На първо място тя е просрочена, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 436 ал. 1 от ГПК срокът за обжалване е едноседмичен и започва да тече от извършването на изпълнителното действие или съобщаването му. За наложения запор длъжника по изп. д. „В.“АД е уведомен на 12.07.2018 г. Жалбата против това действие е с дата 23.07.2018г. и на същата дата е подадена до ЧСИ – тоестслед изтичане на преклузивния срок на  19.07.2018г. Подаденото преди това възражение против приетите разноски до ЧСИ също е подадено извън срока за обжалване- на 20.07.2018 г.

Предвид изложеното подадената жалба е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 6822/ 23.07.2018г. по изп.д. № 20187240400324 на ЧСИ при В.Т. подадена от длъжника „В.“ АД като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 274/18 на ВОС.

           Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд, гр. София в едноседмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                               2.