ВГРД № 361-2018

Определение по Гражданско дело 361/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е №222

 

Гр.В.

 

26.11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ..................................................... две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : Д. М.

                                                     Членове :1.С. С.

                                                                    2.Г. Й.

при секретаря     .................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №361     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба от 19.09.2018 г. на П.И.Т. против действия на държавния съдебен изпълнител,по която е образувано гр.д.№361/2018 г. по описа на Окръжен съд-В.

         Окръжен съд-В. намира ,че производството по делото следва да бъде прекратено ,тъй като с разпореждане от 15.10.2018 г. на държавния съдебен изпълнител на жалбоподателя е указано да внесе 25 лв.държавна такса по сметка на Окръжен съд-В..Жалбоподателят е уведомен на 05.11.2018 г. ,но таксата не е внесена и до настоящия момент.

         Водим от горното Съдът

 

                                         О П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр.д.361/2018 г. по описа на Видинския окръжен съд.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С. чрез Видинския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        ЧЛЕНОВЕ : 1.