ВЧГРД № 333-2018

Определение по Гражданско дело 333/2018г.

                                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №220                                          

                                   гр. Видин , 21.11.2018 година

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд., гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   А.П.

                                                                                         В. М.

Секретаря..........и с участието на прокурора...............................................................................................................                                 изслуша докладваното от председателя СЪДИЯ В. М. В.ч.гр.д.№ 333 по описа за 2018г. и за да се произнесе взе в предвид следното:

         Производството е по реда на чл..274,ал.1,т.2 ГПК във вр. с чл.419 ГПК.

         С разпореждане № 42/21.09.2018г по чгрд № 258/2018г КРС е отхвърлил заявление по чл.417 ГПК от А….гр.С. за издаване Заповед за незабавно изпълнение и изп лист срещу Ц… Й… С… от с.Т…., общ.Г…., ул.“в…. „ ЕГН : ********** за сумата 406 лева, главница, представляваща неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, отпусната съгласно чл.42 от ППЗИХУ във вр. с чл.44,ал.2 от ЗИХУ, ведно със законната лихва, считано от 29.08.2018г.. до окончателното й изплащане на вземането, сумата 25.65 лв. мораторна лихва за периода от 15.01.2018г. до 29.08.2018г.,

         В законния срок разпореждането за незабавно изпълнение е обжалвано изцяло с частна жалба от заявителя –А… гр.С…чрез пълномощника А. Д.-Д.-К….

         В жалбата се твърди, че разпореждането било неправилно и незаконосъобразно. Излагат се подробни доводи и съображения във връзка с реда за получаване на социални помощи по ЗИХУ, реда по чл.43б от ППЗИХУ за възстановяване на неизползваните целеви помощи.

Подържа се, че съгл. Чл.84 т.1 ГПК от Д.т се освобождават „държавата и държавните учреждения ,освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи-частна държавна собственост.Посочват, че социалните помощи са финансови средства от републиканския бюджет и като такива спадат към публичните държавни вземания.  

Подържа се искане за отмяна на разпореждането на Кулски районен съд като недопустимо.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, данните по делото и съобразявайки ги в съвкурност, прие за установено следното :

Частната жалба е подадена по реда на чл. 419 от ГПК - срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, от процесуално легитимирано за това лице, имащо интерес от обжалването, в преклузивния едноседмичен срок, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, по следните съображения:

Пред първоинстанционния съд е развито производство по реда на чл. 417, т.1 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в полза на заявителя А… - Дирекция "С…." – К., подадено чрез директора – А. Д., срещу длъжницата срещу Ц. Й. С. от с.Т., общ.Г…, ул.“в. „ ЕГН : ********** за сумата 406 лева, главница, представляваща неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, отпусната съгласно чл.42 от ППЗИХУ във вр. с чл.44,ал.2 от ЗИХУ, ведно със законната лихва, считано от 29.08.2018г.. до окончателното й изплащане на вземането, сумата 25.65 лв. мораторна лихва за периода от 15.01.2018г. до 29.08.2018г.,

В заявлението е посочено, че вземанията произтичат от заповед № Д-ВН-К-ВС-1/07.02.2018 г. на директора на ДСП- К. , за сумата 406 лева, главница, представляваща неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, отпусната съгласно чл.42 от ППЗИХУ във вр. с чл.44,ал.2 от ЗИХУ, ведно със законната лихва, считано от 29.08.2018г.. до окончателното й изплащане на вземането, сумата 25.65 лв. мораторна лихва за периода от 15.01.2018г. до 29.08.2018г.,

        Съгласно разпоредбата на чл. 417, т.1 от ГПК е предвидена възможност за издаване на заповед за изпълнение, за допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист в полза на заявителя, въз основа на акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища . Следователно, за да са налице условията по чл. 417, т.1 от ГПК в нормативния акт, с който е регламентирана възможността за издаване на съответния акт на административен орган, трябва да е изрично предвидена от закона възможност за допускане на изпълнението му от гражданските съдилища . Такова допускане изрично е направено с разпоредбата на чл. 14б, ал.2 от Закона за социалното подпомагане, който гласи, че принудителното изпълнение на заповедта по чл. 14а, ал. 3 се допуска по искане на Д. "С…" по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс. Заповедта по чл. 14а, ал.3 от Закона за социално подпомагане обаче се отнася за недобросъвестно получени средства от социални помощи . Заповедта, която е представена с настоящото заявление е издадена на основание чл. 43б от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, който гласи, че лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение, възстановяват пълния размер на помощта. За заповедта по чл. чл. 43б от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания не е предвидено изрично възлагане на гражданските съдилища на допускане на изпълнението . Възможността гражданските съдилища да допуснат изпълнението на акт на административен орган не може да бъде прилагана по аналогия, дори да обхваща сходни обществени отношения . Ето защо съдът намира, че в случая не са налице предпоставки по чл. 417, т.1 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение за допускане на незабавно изпълнение и издаване на изпълнителен лист . В конкретния случай обаче, спора между А… гр.С… чрез пълномощника А.Д.-Директор ДСП-К… и Районен съд-К… е за това дължи ли заявителя държавна такса в това производство.

Въпреки указанията на КРС , които са правилни и законосъобразни А… гр.С… чрез пълномощника А.-Д. ДСП-К… не са ги изпълнили , поради което с обжалваното разпореждане № 42/21.09.2018г по чгрд № 258/2018г, КРС е отхвърлил заявление по чл.417 ГПК от А… гр.С… за издаване Заповед за незабавно изпълнение и изп лист срещу Ц.Й. С. от с.Т…, общ.Г…, ул.“в… „ ЕГН : ********** за сумата 406 лева, главница, представляваща неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, отпусната съгласно чл.42 от ППЗИХУ във вр. с чл.44,ал.2 от ЗИХУ, ведно със законната лихва, считано от 29.08.2018г.. до окончателното й изплащане на вземането, сумата 25.65 лв. мораторна лихва за периода от 15.01.2018г. до 29.08.2018г.,

За пълнота, ВОС следва да отбележи следното : Съгласно чл.162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, държавните и общинските вземания се определят в ДОПК като публични и частни.Публичните вземания са държавни и общински вземания, които се установяват и събират в български левове и са със следния произход:
1 За данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;
2 За такси и други вноски, установени по основание и размер със закон;
3 За паричната равностойност на вещи, отнети на законово основание в полза на държавата;

4 По влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и по наказателни постановления.

Държавните и общинските вземания са публични и частни.

Публични са държавните и общинските вземания:
1. за данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета;
2. за други вноски, установени по основание и размер със закон;
3. за държавни и общински такси, установени по основание със закон;
4. за незаконосъобразно извършени осигурителни разходи;
5. за паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;

  1. по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ;
  2. по влезли в сила наказателни постановления;
    8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г. - изм., бр. 32 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) за недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз;
    9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 1.05.2009 г. - изм., бр. 32 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) лихвите за вземанията по т. 1 - 8.
    Частни са държавните и общинските вземания извън тези по ал. 2.-т.е и дължимата такса по заявление по чл.417 ГПК от Агенция социално подпомагане гр.София за издаване Заповед за незабавно изпълнение и изп лист за сума за неизползвана по предназначение целева социална помощ за покупка, ремонт на медицински изделия и/ или помощни средства, отпусната съгласно чл.42 от ППЗИХУ във вр. с чл.44,ал.2 от ЗИХУ. Първоинстанционният съд е постановил правилен и законосъбразен съдебен акт, който следва да се потвърди.

Мотивиран от горното, Видинският окръжен съд,

               О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА № 42/21.09.2018г по чгрд № 258/2018г ПО ОПИСА НА КУЛСКИ РАЙОНЕН СЪД

Определението не подлежи на обжалване.

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                             2.