ГРД № 281-2018

Решение по Гражданско дело 281/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е-№50

 

Гр.В.

 

 

26.11.2018

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на петнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : Г. Й.

                                                     Членове :1.

                                                                   2.

при секретаря     Н. К. ........................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №281     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

 

         Делото е образувано по исковата молба на Л.Л.А. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** против И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** .

         В исковата молба се поддържа ,че НОХ дело № 108 по описа за 2018 год. на РС –Б. проведено по реда на глава XXIX от НПК е приключило с влязло в сила споразумение.В присъдата си съдът на основание чл. 382 ал. 10 от НПК се бил произнесъл да се съобщи на пострадалата Л.Л.А. /неправилно изписана като Л.а/, че може да предяви граждански иск пред гражданския съд относно неимуществените вреди ,причинени ѝ с деянието по чл. 131 ал. 1 т. 12, предл. „първо" НК, във вр. с чл. 128 ал. 1 от НК.

Подсъдимият И.С.А., ЕГН ********** бил признат за виновен за извършени от него деяния, описани по- долу.

Наказанието на подсъдимия И.С.А. е „лишаване от свобода" за срок от 3 години на основание . чл. 131 ал.1 т. 12, предл. „първо" НК, във вр. с чл. 128 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 36 и 54 от НК. На осн. чл. 66 ал. 1 от НК, изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 5 години.

Основанието за ангажиране на отговорността на подсъдимия било влязлото в сила споразумение по наказателното дело, с което подсъдимият бил признат за виновен, като на ищцата следвало да бъде определено и присъдено обезщетение за изтърпяни неимуществени вреди, причинени с деянието на подсъдимия, вследствие причинена тежка телесна повреда.

В настоящия случай били налице всички елементи от фактическия състав на чл. 45 от ЗЗД.На пострадалата била причинена тежка телесна повреда, изразяваща се в безвъзвратно и необратимо увреждане на зрението па дясното око - наличие на зрение под 2 % - слепота с качествено светоусещане различаване на светлина от тъмнина, довело до постоянна слепота с едното око - дясното.

Вследствие на нападението с оръжие и причиненото увреждане на дясното око, пострадалата била прегледана в ЦСМП –В. от очен лекар и диагностицирана, били извършени прегледи и оперативни интервенции в страната и в чужбина – И..В резултат на нападението на ищцата била причинена травма в областта на главата - дясно око, което било довело до силни болки, намалена ориентация, болки в главата, около очите и ушите, световъртеж, шум в ушите. На 02.01.20108г. била прегледана в ЦСМП –В. с оплакване за главоболие, виене на свят, настъпила и хипертоничиа криза. И до момента ищцата продължавала да изпитва световъртеж, болки, както и страх за живота си, не можела да контактувал нормално с близките си и с околните, често била и неориентирана.

Претенцията на ищцата за присъждане на обезщетение за описаните неимуществени вреди била в размер на 50 000 лева.Обезщетенията за неимуществени вреди се претендирали , ведно със законната лихва от датата на увреждането 01.01.2018г. до окончателното заплащане на сумата. Претендират се и присъждане на     направените разноски по делото.

Поради гореописаното се иска съдът да постанови решение, с което да осъди ответника И.С.А., ЕГН ********** да заплати обезщетение в размер на 50 000 лв. за претърпените от ищцата неимуществени вреди, в резултат на извършеното умишлено престъпление от общ характер, както и законната лихва върху главницата, считано от датата на увреждането - 01.01.2018г., до окончателното изплащане на сумата, извършените разноски за адвокатско възнаграждение в размер па 2030 лева

Към исковата молба са приложени :

  1. Копия от медицински документи относно здравословното състояние на ищцата;
  2. Препис от исковата молба с доказателствата към нея в екземпляри за връчване на ответника.

         Постъпил е писмен отговор от ответника И.С.А. ,в която се поддържа ,че исковата молба е допустима и основателна относно правното основание -чл. 45 от ЗЗД и чл. 86, във вр. с чл. 84, ал. 3 от ЗЗД.Оспорва се посочената цена на иска- 50 000 лв. ,като се поддържа ,че тази цена е твърде завишена . От друга страна ответникът нямал финансова възможност да заплати тази толкова голяма сума.Семейното му и материалното му положение били крайно тежки,той бил безработен от много дълго време, не работел никъде, не получавал никакви доходи. Регистриран бил като безработен от дълго време, за което прилага съответната служебна бележка от Агенция по заетостта от 20. 09. 2018г.,от която било видно, че от дълго време е в това положение.Полагал редовно подписи пред Бюрото по труда, но си оставал безработен, без никакви доходи, в крайно тежко положение.От друга страна живеел и се грижел за възрастния си баща С. А. И., който бил тежко болен с много влошено здравословно състояние. Претърпял бил четири инсулта досега, трудно му било да се обслужва сам. От приложените към отговора Епикризи било е видно, че има различни тежки заболявания, освен мозъчните инсулти, заболявания на бъбреците, хипертонично сърдечна болест, стабилна стенокардия,левостранна хемипареза, установено от съответните медицински органи. Прилага се Експертно решение от ТЕЛК М."С.. П." АД- гр. В. ,с което бил признат пожизнено висок процент трайна неработоспособност.Бащата  получавал ниска пенсия 260.00 лв,   като от   нея давал значителна сума за поддържащи лекарства, както и за издръжката на двамата.Положението на двамата било крайно тежко.Предвид горното претендираната цепа на иска-50 000.00 лева за неимуществени вреди за причинената на Л. А. тежка телесна повреда била крайно висока и непосилна за ответника.

Към отговора са приложени : Сл. бележка Изх. №60-05-01-33093/ 20. 09. 2018г. на Дирекция"Бюро по труда" Б., Филиал -04, Епикриза от 18. 01. 2016г. Епикриза от 19. 10. 2015г. Епикриза от 04. 06. 2017г. Епикриза от 08. 06. 20171. Експертно решение от 10. 01. 2003г. на ОДПФЗС-В., Социална оценка от 26. 10. 2012г.

Видинският окръжен съд ,след като взе предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните ,прие за установено от фактическа страна следното :

         С влязло в сила споразумение за прекратяване на наказателното производство от 30.04.2018 г. НОХ дело № 108 по описа за 2018 год. на Районен съд-Б. подсъдимият И.С.А., ЕГН ********** се е признал за виновен в това ,че на 01.01.2018 год., около 08:30 часа в жилищна сграда, находища се на адрес ул…, село Б. п. общ. Р., обл. В., чрез възпроизвеждане на един брой изстрел със законно притежавано лично неогнестрелно оръжие - газ - сигнален пистолет марка „Zoraki“, модел "917-В", кал. 9 мм, насочен срещу главата на обитателя на имота Л.Л., А. ЕГН **********, по хулигански подбуди ѝ причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в безвъзвратно и необратимо увреждане на зрението на дясното око -наличие на зрение под 2 % - слепота с качествено светоусещане-различаване на светлина от тъмнина, довело до постоянна слепота с едното око, а именно дясното - престъпление по чл. 131 ал. 1, т. 12, предл. „първо" НК, във вр. с чл. 128 ал. 1 от НК",за което на подсъдимия И.С.А. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години,като на основание Чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 5 години.

От показанията на свидетелите Е. С.Д. и Е. Д. А. се установява ,че 01.01.2018 год., около 08:30 часа ищцата Л.Л.А. се намирала в жилищна сграда, находища се на адрес ул…, село Б. п. общ. Р. обл. В. заедно със съпруга си Е. Д. А. .Домът бил нападнат с цел саморазправа от ответника И.С.А. и сина му С. И. С..Ответникът И.А. и синът му С. С. първоначално се опитали да влязат насилствено в дома , като използвали кол и тръба.Първоначално те разбили разбили външната врата и врата и всички прозорци на вратата ,като ищцата А. и съпругът ѝ Е. А. се събудили от ударите и след като не успели да залостят входната врата ,отстъпили към втората врата и я залостили с телата си .Нападателите видели, че не могат да минат през вратата, поради което счупили стъклото на вратата и през отвора ответникът И.А. си подал ръката с газовия пистолет и стрелял два пъти в гърдите на свидетеля Е. А.,като в този момент ищцата се намирала от дясната му страна.Ответникът И.А. много добре виждал ищцата ,като през цялото време я обиждал, наричал я „курва“, псувал я на майка и прочие. Веднага след произвеждането на изстрелите към свидетеля Е. А. ответникът И.А. насочил пистолета към дясното око на ищцата и произвел изстрел от непосредствена близост,почти от упор. След изстрела ищцата  извикала много силно „Окото ми!!!" и паднала на земята,като останала безжизнена около 5 минути. Съпругът ѝ Е. А. не можел да ѝ помогне ,защото през цялото време се стремял да затиска вратата с крак и да се опитва да избива ударите с тръба, които нападателите непрекъснато нанасяли към главата и тялото му.

Не след дълго дошли близки на двамата нападетели ,които успели да ги усмирят.

Ищцата били транспортирана до ЦСНМП – В.,където и била оказана първа помощ ,след което ищцата и съпругът ѝ заминали за И.,където били здравно осигурени.Ищцата А. била в много лошо здравословно състояние и не можела да пътува в това състояние -не можела да пази равновесие, оплаквала се от страшни болки,оплаквала се ,че не вижда нищо с дясното око ,което било много силно замърсено с барут.

Лекарите във В. били ужасени от сериозните травми и казали, че това не може да се случва в 21 век. След прегледа казали,че е отлепена ретината. Клепачът на ищцата бил сцепен на две във вертикална посока и се наложило първо него да го зашият. В окото били намерени множество  частички от барут и миниатюрни пластмасови частички - зелени на цвят, от самия патрон. След една седмица на ищцата ѝ направили първата операция,като се наложило преди операцията в окото да се капват капки на всеки един час, включително и през нощта. Слагани били общо няколко вида капки и денем, и нощем. Ищцата пиела обезболяващи хапчета,но въпреки това през първия месец почти не била спала. След това била направена втора операция ,при която в окото бил вкаран медицински силикон с цел да се залепи ретината, но след около три седмици ретината пак се отлепила,което наложило да се да направи отново същата операция за залепване на ретината.На 26.09.2018г. била направена още една операция, при която бил изваден силиконът, тъй като той създал перде и бил сложен газ в окото, защото по този начин се укрепвала ретината.

Извършените медицински операции обаче били безрезултатни ,тъй като се запазил само около 2% от потенциала на окото. Ответницата различава само светлина,не може да различава дори силуетите на хора.

Дясното око на ищцата продължава да боли и към настоящия момент.Налага се да слага на 2 часа капки. Налага се всеки месец да ходи на контролни ме конконтролни прегледи.

Ищцата и съпругът ѝ посетили специалист-офталмолог в Б., който бил категоричен ,че зрението на дясното око е напълно загубено и не подлежи на никакво възстановяване.

Преди увреждането ищцата и съпругът ѝ се препитавали с беритба на мандарини, но след увреждането тя вече не може да работи същата или подобна работа , защото работата е свързана с прашна среда и химически препарати ,а това е противопоказно .Според лекарските предписания ищцата  не трябва да работи в прашна среда, не трябва да се навежда, не трябва да извършва никакви по-сериозни физически усилия.Може да работи само съвсем лека физическа работа, но такава е трудно да се намери в И., с оглед на образованието и структурата на пазара на труда.

Ищцата преживяла много силен стрес ,който продължава и към настоящия момент –тя не смее да се върне в къщата ,където е пострадала ,не смее да срещне ответника .Изпада в състояние на шок когато се чуе внезапен шум.

Ищцата страда от диабет , астма, високо кръвно и други заболявания,което не позволява да приема медикаменти за увреденото око ,тъй като се явяват противопоказни.

 

При така установената фактическае страна Окръжен съд-В. приема за установено от правна страна следното :

Съгласно Чл.300 ГПК влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд,който разглежда гражданските последици от деянието,относно това дали е извършено деянието ,неговата противоправност и виновността на дееца .

Неимуществените вреди са последиците от засягането на блага, които са предмет на субективни права, в това число и права върху телесния и духовния интегритет. Съгласно чл. 52 от ЗЗД обезщетението следва да бъде определено съобразно принципа на справедливостта. Въпреки липсата на възможност за съпоставяне между претърпените болки и страдания и паричната престация, законодателят е дал възможност на увредения да претендира парично обезщетение за неимуществени вреди, като е предоставил на съда да прецени във всеки конкретен случай какъв е справедливият размер на това обезщетение. Съдебната практика приема като критерии за определяне на справедливо обезщетение житейски оправданото и утвърденото в практиката обезщетение за аналогични случаи, но съобразени с конкретния случай. За да се реализира справедливо възмездяване на претърпени от деликт болки и страдания, е необходимо да се отчете действителният размер на моралните вреди, като се съобразят характерът и тежестта на уврежданията, интензитетът, степента, продължителността на болките и страданията, дали същите продължават или са приключили, както и икономическата конюнктура в страната и общественото възприемане на критерия за "справедливост" на съответния етап от развитие на обществото в държавата. Определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, означава да бъде определен от съда онзи точен, според съществуващата в страната икономическа обстановка, паричен еквивалент, на всички понесени от конкретното увредено лице емоционални, физически и психически болки, неудобства и сътресения, които съпътстват живота му за определен по-кратък или по-продължителен период от време.

Съгласно Постановление № 4 от 23.XII.1968 г., Пленума на ВС размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието "справедливост" по смисъла на чл. 52 ЗЗД обаче не е абстрактно понятие, то е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Преценявайки именно съобразно обществения критерий за справедливост по чл. 52 от ЗЗД следните обстоятелства: а) характерът на увреждането, начинът на извършването му; б) претърпените болки страдания, причинени неудобства и негативните психически изживявания; в) периодът на лечение и възстановяване, както и периода, през който ищцата е търпяла болки и страдания; г) прогноза за възстановяване и допълнителното влошаване състоянието на здравето, осакатявания, загрозявания и др.; д) общественото положение; е) възрастта на пострадалата; ж) и не на последно място социално-икономическите условия в страната.

Неимуществените вреди от стрес във връзка с травма са неизмерими с пари – какъвто и размер на обезщетение да бъде определен, той няма да компенсира вредата. Размерът на обезщетението не е стойността на човешкия живот, физическо и психическо здраве, нито път оценява притесненията на ищеца като съпруг и баща. За целите на реализиране на отговорността обаче следва да се определи размер на задължението, съобразен с критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД. Този критерий включва освен обективно установените по делото факти и обществената мяра за справедливост, произтичаща от конкретните икономически условия и обективирана в съдебната практика като ориентир за размерите на обезщетенията.

С оглед на гореизложеното съдът намира ,че предявеният иск следва да бъде уважен изцяло .При определяне на размера на обезщенетието Окръжен съд-В. прецени следното :

- увреждането на зрителната система води до една от най-тежките инвалидизации на човека – слепота;

-ищцата е преживяла изключително силни болки при прострелването ѝ ,както и при последвалите медицински интервенции ;

-при увреждането ищцата е преживяла и допълнителен стрес ,причинен от изключително агресивното поведение на ответника и сина му ,изразяващо се в счупване на входната врата ,нанасяне на множестно удари с тръба и тояга ,съпроведени с обиди и закани по отношение на ищцата;

-ищцата е преживяла огромен стрес при научаването на факта ,че на млада възраст ще остане сляпа с едното око за цял живот ;

-зрението е основното човешко сетиво ,което осигурява по различни данни около 80-90% от информацията за околния свят;

-причиненото травматично увреждане е невъзстановимо и необратимо ,с течение на времето неизменно ще се влоши и зрението с другото око ;

-напълно е загубено основното качество на човешкото зрение –бинокулярност (способността точно да се определя разстоянието ) ;

-причинената слепота с дясното око се отразява крайно негативно върху възможностите на ищцата да се реализира на пазара на труда ,тъй като с оглед на причинените травматични увреждания са противопоказни работа в запрашена среда ,в среда с химически реагенти ,работа с физическо напрежение-всичко това от друга страна създава усещане за непълноценност ;

-причиненото травматично увреждане създава множество постоянни неудобства в бита –постоянно поставяне на капки през неголеми интервали от време ,включително и през нощта ,постоянно ходене на профилактични прегледи ;

-пълната слепота с дясното око налага ищцата постоянно да върти главата си надясно и др.

Поради изложеното, съдът счита, че определеното обезщетение ще компенсира адекватно преживените физически и психически страдания.

 

         ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ

 

С оглед изхода на делото и на основание Чл.78 ал.1 ГПК ответникът  И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** следва да бъде осъден ДА ЗАПЛАТИ на Л.Л.А. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** направените по делото разноски в размер на 2030 лв.за адвокатско възнаграждение .

С оглед изхода на делото и на основание Чл.78 ал.6 ГПК ответникът   И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** следва да бъде осъден ДА ЗАПЛАТИ и 2000 лв.за дължавна такса.

Водим от горното Съдът

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОСЪЖДА И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Л.Л.А. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лв. заедно със законната лихва от 01.01.2018 г. до окончателното издължаване,произтичащи от това ,че на 01.01.2018 год., около 08:30 часа в жилищна сграда, находища се на адрес ул…. село Б. п. общ. Р. обл. В., чрез възпроизвеждане на един брой изстрел със законно притежавано лично неогнестрелно оръжие - газ - сигнален пистолет марка „Zoraki“, модел "917-В", кал. 9 мм, насочен срещу главата на обитателя на имота Л.Л. А. по хулигански подбуди ѝ причинил тежка телесна повреда, изразяваща се в безвъзвратно и необратимо увреждане на зрението на дясното око -наличие на зрение под 2 % - слепота с качествено светоусещане-различаване на светлина от тъмнина, довело до постоянна слепота с едното око, а именно дясното - престъпление по чл. 131 ал. 1, т. 12, предл. „първо" НК, във вр. с чл. 128 ал. 1 от НК ,за което деяние с влязло в сила споразумение за прекратяване на наказателното производство от 30.04.2018 г. НОХ дело № 108 по описа за 2018 год. на Районен съд-Б. на И.С.А. му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 3 години,като на основание Чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 5 години.

ОСЪЖДА И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Л.Л.А. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес:*** направените по делото разноски в размер на 2030 лв.за адвокатско възнаграждение .

ОСЪЖДА И.С.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ 2000 лв.за дължавна такса.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от връчване на препис.

 

                                    СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД :