ВГРД № 347-2018

Определение по Гражданско дело 347/2018г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е № 221

 

Гр.В**

 

                                                         22..11.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на 22 .ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : Д** М**

                                                     Членове :1.С** С**

                                                                     2.Г** Й**

при секретаря     ..... и с участието на прокурора...........................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело №347     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

                Производството е по реда на Глава 39 раздел ГПК /Обжалване действията на съдебния изпълнител/.

Образувано е по жалба на Общ.-Б** по изп. дело 92/2013 на Държавния съдебен изпълнител при Районен съд-Б**.Твърди се ,че в Общ. Б** е получено за залепване обявление за публична Продан на недвижими имот, както следва УПИ V— 159 в квартал 14 с площ от 5346 кв.метра незастроен по плана на гр.Б**. В обявлението била посочена като цена на описаният имот 9531,99 лева лева или по 1.70 лева на кв.метра.Поддържа се ,че така дадената цена е силно занижена и се изразява несъгласие с оценката . Касаело се за имот на входа на град Б** в съседство с бившия Телефонен завод и  дружество „ЕКО Ф**" ЕООД за изкупуване на плодове и зелечуци. Тук бил пътят за с. Г** О** и за град В**.   Инженерната инфраструктура била напълно изградена, транспортната достъпност била отлична,а гр. Б** бил с потенциал за развитие на екотуризъм.При определяне цената на имота, предмет на публичната продан, не бил извършван нов опис и не била изготвяна оценка от лицензиран оценител ,вписан в списъка на вещите лица от 2014 година. Не можело от 2014 година досега да няма изготвена нито една оценка от оценител.Неясно било как е определена тази цена, която била безкрайно и силно занижена. Съгласно чл.484-485 от ГПК при обявяване на първа пулбична продан ,каквата тази се явявала безспорно, оценката на имота не можела да бъде по-ниска от данъчната оценка.

Иска се да се отмени насрочената публична продан като незаконосъобразна и извършена в нарушение на императивни законови разпоредби.

Към жалбата са приложени : препис от жалбата и данъчна оценка № 5501000375 от 04.10.2018 година.

 

Ответникът по жалбата в срока по чл. 436 ал. 3 от ГПК е депозирал отговор на жалбата ,в които изразява становище,че жалбата е недопустима и че не следва да се разглежда .Подобно е становището и на държавния съдебен изпълнител .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Съдът намира ,че подадената жалба е недопустима.Съгласно Чл.435 ал.2 длъжникът може да обжалва:

  1. постановлението за глоба;
  2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
  3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
  4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485;
  5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470, както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
  6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
  7. разноските по изпълнението.

         По силата на Чл.463 ал.1 ГПК длъжникът може да обжалва и разпределението на постъпили суми .

         Всички останали действия на съдебния изпълнител не могат да бъдат обжалвани ,поради което подадената жалба е недопустима,а обсъждането на доводите на страните е безпредметно.

         Водим от горното и на основание Чл.435 и Чл.437 ал.1 ГПК Съдът

 

                                         О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на Общ. Б** вх.№716/08.10.2018 г. по изп.дело №92/2013 г. по описа на Държавния съдебен изпълнител при БРС .

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на страните да се връчи препис от настоящото определение.

Определението може да се обжалва пред Апелативен съд-С** чрез ВОС в едноседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.