ЧНД № 286-2018

Решение по Наказателно дело 286/2018г.

             Р Е Ш Е Н И Е   №……

                                 

             гр. Видин 21.11.2018 г.

 

                                          В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседение на двадесет и първи ноември, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         Председател: И.И.

 

             Членове: Л.Л.

 

                               Р.Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     И.К. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №286 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

          Производството е по реда на чл.30 във вр. с чл.14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции/ЗПИИРКОРНФС/.        

          Производството е по искане на несъдебен орган в Нидерландия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин Д.Ц.К., роден на *** година, на който е наложена финансова санкция от 500/петстотин/ евро съгласно Решение 21- 002186-14 постановено от Griffe Ressort Arnhem – Leeuwarden .

          Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 10.02.20016г., което е влязло в сила на 28.12.2017г. и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като престъпно деяние съгласно чл.302 във вр. с чл.45 от Наказателния кодекс на Нидерландия - а именно – опит за нанасяне на телесна повреда чрез удар по главата на човек със стоманена тръба на 27.01.2012 година.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин моли решението на Нидерланския несъдебен орган, постановил решението за плащане на финансовата санкция да бъде признато и допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице Д.Ц.К., български гражданин, роден на *** година, ЕГН **********,***, редовно призован, се яви лично в заседанието на 22.11.2018 година заявява, че му е известен случая, не желае да го защитава адвокат и желае да заплати сумата от 500/петстотин/ евро.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на Решение 21- 002186-14 постановено от Griffe Ressort Arnhem – Leeuwarden, което е постановено на 10.02.20016г., което е влязло в сила на 28.12.2017г., намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Решение 21- 002186-14 постановено от Griffe Ressort Arnhem – Leeuwarden, което е постановено на 10.02.20016г., което е влязло в сила на 28.12.2017г. от несъдебен орган на Кралство Нидерландия, и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като престъпно деяние съгласно чл.302 във вр. с чл.45 от Наказателния кодекс на Нидерландия - а именно – опит за нанасяне на телесна повреда чрез удар по главата на човек със стоманена тръба на 27.01.2012 година.

Решението за постановяване на финансова санкция е на държава – членка на Европейския съюз – Кралство Нидерландия и се отнася за деяние, което съставлява престъпление по българското законодателство, респективно – Наказателния кодекс на Република България, конкретно на чл.128 във вр. с чл.18 от НК.

Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд – Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.      

          Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на Решение 21- 002186-14 постановено от Griffe Ressort Arnhem – Leeuwarden, което е постановено на 10.02.20016г., което е влязло в сила на 28.12.2017г. от несъдебен орган на Нидерландия за прилагане на финансова санкция срещу Д.Ц.К., български гражданин, роден на *** година, ЕГН **********,*** в размер на 500/петстотин/ евро, равностойността на които в български лева е равна на 977.90/деветстотин седемдесет и седем лв. и деветдесет ст./ лева.

Липсват данни, че срещу осъденото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата, е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които: 1. по българското законодателство се счита за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България; и 2. Са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство и не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

          Съдът констатира, че е наложена финансова санкция е не по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция възлиза в размер на 500/петстотин/евро, равностойността на които в български лева е равна на 977.90/деветстотин седемдесет и седем лв. и деветдесет ст./ лева.

Решението се отнася за деяние, което съставлява престъпление според българското законодателство – по чл.128 във вр. с чл.18 от НК. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение съответното лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете за обжалване, но не се е възползвало от това си право.

          Не са налице основанията, при което може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 10.02.2016г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 500/петстотин/ евро в български лева е 977.90/деветстотин седемдесет и седем лв. и деветдесет ст./ лева.

          Предвид изложеното, съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

          ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Решение 21- 002186-14 постановено от Griffe Ressort Arnhem – Leeuwarden, което е постановено на 10.02.2016г. и влязло в сила на 28.12.2017г. от несъдебен орган на Кралство Нидерландия, съгласно нейния национален закон нарушения, относно деяние, което се преследва като престъпно такова съгласно чл.302 във вр. с чл.45 от Наказателния кодекс на Нидерландия - а именно – опит за нанасяне на телесна повреда чрез удар по главата на човек със стоманена тръба на 27.01.2012 г., за прилагане на финансова санкция срещу лицето Д.Ц.К., български гражданин, роден на *** година, ЕГН **********,***, с размер на финансовата санкция 500/петстотин/ евро, равностойността на които в български лева към 10.02.20016г. е 977.90/деветстотин седемдесет и седем лв. и деветдесет ст./ лева.

          На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

 

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

 

          ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

 

          На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

 

          На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                      2.