ВГРД № 365-2018

Определение по Гражданско дело 365/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  216

гр. В** 19.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В**В**

Членове:   1.Ан** П**

                   2.В** М**

                

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №365 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба от П** И** Т** от гр.София -длъжник по изп.д.№20181320402174 на ДСИ при ВРС против действията на съдебния изпълнител по посоченото дело изразяващи се във връчване на покана за доброволно изпълнение.В жалбата са изложени подробни съображения във връзка с незаконосъобразността на изпратената покана за доброволно изпълнение.Иска се обжалваното действие да бъде отменено.

Взискателя по делото,уведомен за жалбата не е взел становище по същата.

Съдът като взе предвид подадената жалба счита,че същата е недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

В чл.435,ал.2 от ГПК законодателят подробно е посочил изпълнителните действия,които могат да бъдат обжалвани от страна на длъжника по делото. Изготвянето и връчването на покана за доброволно изпълнение не е действие, което може да бъде предмет на обжалване,поради което съдът счита,че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима,а производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане като недопустима   жалба с вх.№2820/19.09.18г. подадена от П** И**Т** от гр.С**.

Прекратява производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

 

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.