ВЧГРД № 307-2018

Определение по Гражданско дело 307/2018г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 218

 

Видинският окръжен съд                   гражданско отделение

в закрито заседание на 21 ноември

две хиляди и осемнадесета година в състав :

                                                           Председател : В. В.

                                                                   Членове: А. П.

                                                                                   В. М.

при секретаря ……………………………………………...…и с участието

на …………………….прокурора……………………изслуша докладваното

от         съдия П.                          в.ч.гр.д. 307…..……по описа

за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по чл.274-279 ГПК.

            Делото е образувано по частна жалба от Г.С.М.,чрез пълномощника й С. С. М. против Разпореждане от 29.06.2018 г. на ВРС постановено по гр.д. № 978 по описа за 2018 г. на ВРС , с което е върната исковата молба, поради неотстранени нередовности.

            Поддържа се в частната жалба, че обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, поради това , че указанията на съда са изпълнени точно и в срок и вместо да продължи съдопроизводствените действия първоинстанционния съд е прекратил производството. Иска се отмяна на определението за прекратяване на производството по делото .

           

            Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, намира същата за процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна по следните съображения:

Производството по делото е образувано по искова молба Г.С.М., ЕГН:********** , срещу „Б. Б."ЕООД , Р. Ф. и Р. Х. Д., с правно основание чл.71, ал.1 Закона за защита от дискриминация, като се твърди извършени 26 на брой дискриминационни действия, описани в приложение №1 към исковата молба от ищеца.

           С разпореждане от 03.05.2018г. и с второ такова от 06.06.2018г на ищеца е указано отстраняване на нередовности по исковата молба - да се индивидуализира всяко едно твърдяно дискриминационно действие по вид, място, дата на извършване и извършител на действието.

           Със заявление в срока за отстраняване на нередовностите, ищцата отново е повторила изложеното в исковата молба и е цитирала текстове от ЗЗДискриминация, ЕСХ, Закон за ратификация на хартата, и посочва действия, без да посочва съдържанието на действието и да е конкретизирано в какво се изразява дискриминационното отношение на тези действия. Сочи се, че ищцата „ е би била неравно третирана, с който и да е представител на работниците и служителите, осъществил дейност в това качество."

            На основание чл. 129, ал. 2 от ГПК исковата молба е оставена без движение. На ищцата е даден едноседмичен срок от уведомяването за отстраняване на посочените нередовности. На ищцата изрично е указано да конкретизира претенцията си. На страната са указани неблагоприятните последици на чл. 129, ал. 3 от ГПК.

С обжалваното разпореждане от 29.06.2018 г. , ВРС е приел, че в указания едноседмичен срок от получаването на разпореждането от 06.06.2018г. указанията не са изпълнени , като не са изпълнени с конкретно съдържание посочените разпоредби от международни и национални нормативни актове. Не е поискано и удължаване на срока при наличие на обективна пречка за изпълнение на указанията в срок.

По делото се намира заявление относно разпореждане от 06.06.2018 г. , на което липсва входящ номер, но е прикачено към делото и страниците са номерирани, с което изцяло са отстранени нередовностите, констатирани с посочените две разпореждания. С това заявление ищцата е изпълнила указанията на съда. Поради това настоящият състав намира, че указанията на районния съд са изпълнени, а определението с което е прието, че не са изпълнени указанията като неправилно следва да бъде отменено и делото бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Водим от горното, съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ Разпореждане от 29.06.2018 г.. на ВРС постановено по гр.д. № 978 по описа за 2018 г. на ВРС.

            ВРЪЩА делото на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Определението е окончателно.

 

           

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                            2.