ВЧГРД № 302-2018

Определение по Гражданско дело 302/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 217

29.10.2018г., гр.Видин

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

ЧЛЕНОВЕ:         А.П.

                   В. М.

                 

 

като разгледа докладваното от съдията В. М.

в.ч.гр.д. 302 по описа за 2018г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от адв.Т. К. от АК-В..., особен представител на В.В.Х.-молител по Гр.д № 2276/2018г по описа на ВРС против Определение № 1790-Рз/11.9.2018г , с което е прекратено производството по делото.

Пождържа, че постановеното определение е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Основанието за прекратяване е депозирана молба вх № 9966/11.09.2018г от името на В.Х., в която се съдържа искане за оттегляне на жалбата.

Особеният представител твърди, че жалбоподателката никога не е подавала такава жалба и същата не отразява волята й. Не оспорва обстоятелството, че между страните е постигната тристранна спогодба, в която жалбоподателката е поела ангажимент да прекрати производството по грд № 2276/2018г, пред Нотариус, който е заверил подписа на участниците , в това число и на В.Х..

Посочва, че въпреки това е налице съдебен акт издаден против волята на В.Х., подписана молба, чрез измама, натиск и под заплаха.

Моли Видинския окръжен съд, да постанови съдебен акт, с който отмени определението, с което се прекратява производството по делото.

Ответникът Н.Б.Л. е депозирал писмено становище, чрез процесуалния си представител, в което заявява, че изнесеното в жалбата не отговаря на действителността, спогодбата е прочетета от Нотариуса пред страните, те са се съгласили с отразеното в нея и доброволно са я подписали, след което подписите са били заверени.

Моли съда да потвърди обжалвания съдебния акт.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки данните по делото, прие за установено следното от фактическа страна :

Жалбата е процесуално допустима. Подадена от лице имащо право и интерес от настоящето обжалване в законоустановения срок.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

Производството по делото е образувано по молба на В.В.Х. ***.09.2018г, с която се иска да се издаде заповед за защита против Н.Б.Л. ***. Молбата е оставена без движение с разпореждане от 03.09.2018 за отстраняване на констатирани нередовности. След отстраняването им и представяне на декларция по чл.9 ал.3 от ЗЗНД, съдът е назначил адв. Таня Кълцева за процесуален представител на молителката.

С молба от 11.09.2018г В.Х. уведомява Съда, че с ответника Н.Б.Л. са постигнали извънсъдебна спогобда и поради липса на интерес от водене на настоящето дело поддържа искане за оттегляне на молбата.

Въз основа на заявената воля на молителката, с определение № 1790/11.09.2018 на основание чл.232 ГПК е оттгелена молба вх.№9731/03.09.2018г и прекратено производството по грд № 2276/2018г по описа на ВРС.

При тази фактическа обстановка, ВОС приема частната жалба за неоснователна. Видно от представената по делото съдебна спогодба, страните по настоящето грд са уредили взаимоотношенията си извънсъдебно, пред Нотариус са направили волеизявления, които са удостоверили с подписите си, в резултат на което е подадена и молба за прекратяване на грд № 2276/2018г.

Съдът намира, че с молбата от 11.09.2018г като е заявено искане за оттегляне на искова молба срещу Н.Б.Л., респективно на претенциите към ответника, то ищецът е десезирал съда по отношение на искането по реда на ЗЗДН.

Твърденията на особения представител в частната жалба не се подкрепят от данните по делото.

С оглед на това, правилно ВРС е постанови съдебен акт, с които е прекратил производството.

Определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВОС :

О   П   Р   Е Д   Е   Л   И   :

Потвърждава Определение № 1790-Рз/11.9.2018г , с което е прекратено производството по Гр.д № 2276/2018г по описа на ВРС.

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                 ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

                                                                                  2.