ЧНД № 283-2018

Решение по Наказателно дело 283/2018г.

РЕШЕНИЕ № 85

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 16.11.2018г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.                    

                                                                                                 Р.Д.

при участието на прокурора К.К.

и секретаря            И.К.                               като изслуша    докладваното           от съдията Л.Л.                ч.н.д. № 283 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Окръжно управление ****************за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение № ************, постановено от Окръжно управление *********/**********г., влязло в сила на 16.02.2018г., с което на М.П.Н. *** с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 400 евро.

         В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице М.П.Н., нередовно призовано, не се е явило и не е взело становище. Лицето не е намерено на постоянния му и настоящ адрес, и е налице информация, че е в чужбина.

           Служебния защитник на засегнатото лице М.П.Н. – адвокат С.А. в с.з. заяви, че са налице изискванията на закона за признаване на чуждото решение.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение е с № *******, постановено от Окръжно управление ************* 10.01.2018г., влязло в сила на 16.02.2018г., и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № ************* НА 16.02.2018г. Решението за налагане на финансова санкция е на държава – член на Европейския съюз – Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на разпоредбите за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице М.П.Н. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на решение № VK-14111-2017, постановено на 10.01.2018г. от Окръжно управление **************, adresse *********** Федерална Република ************* влязло в сила на 16.02.2018г. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 400 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Решението е било постановено от несъдебен орган, за нарушение наказуемо съгласно законодателството на издаващата държава. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 01.02.2018г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Видно от приложеното към удостоверението уведомление от австрийските власти, в производството по налагане на финансовата санкция е депозирана като гаранция сумата от 200 евро от привлечения към отговорност, която сума е прихваната за погасяване на задължението по финансовата санкция. Налага се извода, че наложената финансова санкция е платена частично, респ. в размер на 200 евро. Останалата част в размер на 200 евро не е платена.

           Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 10.01.2018г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 400 евро в български лева е 782,32 лева, а неизплатената част от 200 евро е 391,16 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА решение № ******* на Окръжно управление **********, постановено ********., влязло в сила на 16.02.2018г., с което на М.П.Н. *** с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 400 евро, И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ САМО ОТНОСНО неизплатената част от санкцията, в размер на 200 евро с равностойност 391,16 лева.

           Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: