ВГРД № 324-2018

Решение по Гражданско дело 324/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ 214

гр. Видин,16.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в разпоредително заседание на шестнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. частно гражданско дело № 324 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по чл.425 и сл. ГПК .

Образувано е по жалба от М. НА О. НА Р.Б. – гр.С. против разпореждане на ДСИ при ВРС от 04.09.2018 г. , с което е оставена без уважение молбата на МО на Р.Б., допълнена с молба от 21.08.2018 г. , с което е постановен отказ да се извърши исканото с молбата изпълнително действие и да се образува изпълнително дело.

Поддържа се в жалбата , че с разпореждане от 04.09.2018 г. ДСИ при ВРС е оставил без уважение молба с вх.№ 1484/27.07.2018 г. допълнена с молба вх.№ 987 от 21.08.2018 г. от МО, с която се иска налагане на обезпечителна мярка запор на МПС, собственост на В. А.- ответник по гр.д. № 1872 по описа за 2018 г. на РС Видин. В обезпечителната заповед е посочено името В. Твърди се в жалбата , че е допусната очевидна фактическа грешка в обезпечителната заповед , поради което ДСИ е следвало да им даде срок за отстраняване на нередовности по молбата. Иска се отмяна на разпореждането на ДСИ и ВОС да даде срок на взискателя за отстраняване на допуснатата очевидна фактическа грешка.

Подадената частната е допустима, като подадена в срок, от субект имащ правен интерес от обжалването и насочена срещу подлежащ на обжалване акт.

Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

Предмет на настоящото производство е разпореждане на съдебния изпълнител за отказ за образуване на изпълнително дело в СИС при ВРС по молба на Министерство на отбраната вх. № 1484/ 27.07.2018г.

Държавният съдебен изпълнител се е произнесъл по молба, вх. № 1484/ 27.07.2018г. /за образуване на изпълнително дело/ с разпореждане от 01.08.2018г., което е обжалвано от М. на о. на Р. Б. Жалбата е изпратена на Окръжен съд Видин е образувано гр. дело № 266/ 2018г. по описа на Видински Окръжен съд.

Впоследствие от Министерство на отбраната постъпила нова молба, вх. № 987/ 21.08.2018г., по която ДСИ се е произнесъл с обжалваното разпореждане от 04.09.2018г.

Актът, въз основа на който се иска образуване на изпълнителното дело е обезпечителна заповед от 18.07.2018г., издадена от РС-Видин по гр. дело № 1872/ 2018г. по описа на Видински Районен съд. Обезпечителната заповед е издадена против лицето В. А. А., ЕГН **********. С молбата за образуване на изпълнителното дело, вх. № 1484/ 27.07.2018г., допълнена с молба вх. № 987/ 21.08.2018г. се иска образуване на изпълнително дело срещу В. А. А. /няма ЕГН/. От приложените книжа към молба вх. № 987/ 21.08.2018г. /удостоверение за наследници от 13.03.2018г., издадено от Община Видин и удостоверение на държавен съдебен изпълнител , изх. № 14265/ 10.07.2018г. по изп. дело № 200151320401072 по описа на СИС при ВРС/ се установява, че лицето, срещу което М. на о. иска да се наложат обезпечителните мерки е В. А. А.

Съдебният изпълнител е обвързан от посоченото в изпълнителния лист, /В СЛУЧАЯ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНАТА ЗАПОВЕД/. Изпълнителният лист /обезпечителната заповед/ очертава спрямо изпълнителния орган предметните и лични предели на принудителното изпълнение. Той е критерият за ДСИ, дори и когато, поради грешка се отклонява от изпълнителното основание. Съдебният изпълнител обаче няма право да промени отразеното в обезпечителната заповед и да конституира друг правен субект в изпълнителния процес, макар и да е налице грешка. ДСИ е обвързан от посочените в обезпечителната заповед страни. В случая обаче, тъй като посочения  като длъжник субект е различен от този посочен в молбата за образуване на изпълнително производство, то не може да бъде образувано изпълнително производство и респ. да се предприемат действия на принудително изпълнение спрямо него, а както посочихме вече, съдебният изпълнител не може сам да промени страните в изп. титул.

С оглед изложеното, съдът намира, че въз основа на така издадения и представен на ДСИ изпълнителен ТИТУЛ не може и не следва да се образува изпълнително производство, тъй като същият не отразява правилно субективните предели на изпълняемото право, а соченият длъжник не е надлежна страна в изпълнителния процес. За жалбоподателя остава възможността по съответния процесуален ред да предприеме съответните действия и да инициира коригиране на сгрешената обезпечителна заповед. След снабдяването с нов такъв, възпроизвеждащ правилно съдебното изпълнително основание, ще може да предприеме действия отново по сезиране на съответен съдебен изпълнител за изпълнение на присъденото вземане.   

            С оглед изложеното, обжалваното разпореждане за отказ за образуване на изпълнително производство е правилен и законосъобразен. Подадената против него частна жалба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

По изложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от М. НА О. НА Р.Б. – гр.С. против разпореждане на ДСИ при ВРС от 04.09.2018 г. , с което е оставена без уважение молбата на МО на Р.Б., допълнена с молба от 21.08.2018 г. , с което е постановен отказ да се извърши исканото с молбата изпълнително действие и да се образува изпълнително дело.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

           

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: