ВЧГРД № 316-2018

Определение по Гражданско дело 316/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 213

гр. В** 08.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание

на осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан** П**

  1. В** М**

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В*** въззивно частно гражданско дело №316 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т.2 от ГПК.

          Делото е образувано по частна жалба от „Б** ДСК“ЕАД-С** против определение от 14.06.18г. по гр.д.№2995/17г. на ВРС,с което съда е оставил без уважение искането на жалбоподателя за изменение на съдебното решение в частта му за разноските.

Съдът констатира,че пред ВОС е висящо гр.д.№315/18г. по което предмет на обжалване е постановеното по гр.д.№2995/17г. на ВРС решение.Жалбоподател по делото е настоящия жалбоподател.

Съдът счита,че е налице връзка между двете дела,поради което настоящето дело следва да бъде прекратено,а производството по настоящето следва да продължи по гр.д.№315/18г. на ВОС.

За постановяване на настоящето определение съдът взе предвид и обстоятелството,че документите от значение за решаване на настоящото дело са приложени по гр.д.№315/18г.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         Прекратява производството по настоящето дело.

         Присъединява настоящето производство към производството по гр.д.№315/18г. на ВОС.

         Определението не подлежи на обжалване.

Председател:                                 Членове: