ВГРД № 30-2018

Решение по Гражданско дело 30/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е №16

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                          гр. Видин, 12.04.2018г.

 

Видинският окръжен съд, гражданска колегия,

в публичното заседание на четиринадесети март

през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                   Председател : Д. М.

                                                         Членове: 1.С. С.

                                                                       2.Г.Й.

при секретаря       Ил.К., като разгледа докладваното

от съдия    С.    в. гр. дело № 30 по описа за 2018г.

и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Делото е образувано по въззивна жалба на Ц.А.П. против Решение от 17.07.17г. по гр.д. №2048/15 на ВРС.Иска от съда да отметни като неправилно обжалваното решение ,постановено в противоречие с материалния закон и при съществени процесуални нарушения и да уважи предявените искове.Проследявайки промените в регулационния и кадастралния план на града за процесните имоти прави извод,че границата между имотите на ищците и ответниците е определена на 3м. от фасадата на сградата и ответниците няма как да придобият повече отколкото техния праводател е притежавал. Твърди също,че имота на О.В. няма акт за общинска собственост и общината не е собстветник на имот с инд. №10971.502.544.

Счита,че праводателят по прехвърлителната сделка на ищците е бил собственик на пратандираната разлика в квадратурата на имота и следователно те са също собственици на 315кв. м. ,а не на 200кв.м. е поради това искат да бъде поправена грешка в кадастъра като се измести границата между имотите.

Въззивна жалба против решението на ВРС е подал и пълномощникът на Ц.А.П.-адв.И.Д.,която също иска обжалваното решение да бъде отменено .Прави искания за събиране на нови доказателства-приемане на писмени доказателства по опис и назначаване на техническа експертиза,както и да им се даде възможност за събиране на други доказателства по делото.

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответниците С.С.,В.С. и Н.К. чрез адв. Е. С. са подали писмен отговор който оспорват въззивната жалба.Сочи,че ищците са станали собственици по силата на придобивни сделки,материализирани в НА №60/2006г.,№40/2013г. и №21/2015г.В първия НА площта на имота е невярно записана като 318,40кв.м. тъй като е използвана скица от никога невлязла в сила заповед за частично изменение на регулацията,отменена от Административен съд.В останалите два НАкта площта на имота е отбелязана като 200кв.м. и това е по действащия план за регулациа от 2005г.Смята,че праводателят на ищците не е могъл да им прехвърли повече права отколкото е притежавал,тъй като предмет на сделката е точно определен имот-парцел I-810,който е от 208,10кв.м. и ищците не могат да придобият площта на имот 833/сега 545/,който е общински и следва да се проведе процедура по продажба чрез търг .Моли съда да потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно и им присъди направените по делото разноски .

Отговор на въззивната жалба на Ц.А.П. *** който иска от съда да отхвърли жалбата и им присъди направените по делото разноски като признае Община Видин за собственик на процесния имот 833/сега 545/.

Въззивна жалба е подадена и от Н.И.Д. и Ф.Б.Ф. чрез адв. Р.Р.Иска от съда да отмени решението на ВРС и уважи предявените искове с оплаквания и мотиви идентични с въззивната жалба на Ц.А.П. .

В законния двуседмичен срок по чл.263 ГПК ответниците С.С.,В.С. и Н.К. чрез адв. Ел. С. са подали писмен отговор който оспорват въззивната жалба. .Моли съда да потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно и им присъди направените по делото разноски.Излага същите доводи каквито са изложени и в първия отговор .

Община В. е подала отговор на въззивната жалба който иска от съда да отхвърли жалбата и им присъди направените по делото разноски като признае Община В. за собственик на процесния имот.

Останалите ответници-И.С.П. , С.И.П. , М.И.П. , В.И.Т. , П.Л.П. ***, В.Л.П.- Ц. от гр.С., В.И.К. ***, А.К.А. ***, Л.К. ***-уведомени –не са взели становище по въззивната жалба.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         Пред ВРС е предявен е иск с правно основание чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ във връзка с чл. 124, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ от Ф.Б.Ф. , Н.И.Д. и Ц.А.П.  против И.С.П. , С.И.П. , М.И.П. , В.И.Т. , П.Л.П. , В.Л.П.- Ц. , В.И.К. , А.К.А. , С.П.С. , Л.К.В. , С.И.К. , Н.С.К., В.С. *** за установяване грешки в кадастралната карта на гр.В., одобрена със заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на ИД на АГКК.

Ищците твърдят, че притежават право на собственост върху ПИ №810 в к-с „Б.Т.“ по кадастралния план на гр.В. с площ от 318.40 кв.м. , за който е отреден УПИ I- 810 в кв.74 по действащия ПУП, ул.К.Д...№..., който имот по действащата кадастрална карта и регистър на гр.В., одобрени със заповед №....г. на ИД на АГКК е отразен с идентификатор 10971.502.546 , с площ от 200 кв.м.Считат,че така отразените граници и площ на имота не отговарят на действителните. Сочат, че обособения съседен ПИ по кадастралната карта и регистър с идентификатор 10971.502.545 с площ от 86 кв.м. и записан като собствен на Община В..., е част от имота на ищците. Твърди се още, че поставената граница по кадастралната карта между имота на ищците /но записан на община В...с идентификатор 10971.502.545 / и ПИ с идентификатор по КККР 10971.502.544 също не отговаря на действителната граница между двата имота, като от имота на ищците са отнети 29 кв.м. Твърдят, че по този начин от имота на ищците са отнети общо 115 кв.м.

Ответникът С.И.К. е оспорил исковете като недоказани. Твърди, че ПИ на ищците не е с площ от 318 кв.м.,а след извършените промени с различните регулационни планове,подробно описани от него , трите процесни имота са били един имот – пл.№2 с площ от 750 кв.м.,след това са били два -XXI-958 / на ответника/ и I-939 –на ищците ,а през 2000 година по кадастралния план от двата имота се образуват трите имота :общинския №833 с площ от 87.04 кв.м., на ответника № 832 с площ 439.06 кв.м. и на праводателя на ищците с № 810 и площ от 204.24 кв.м. Твърди,че документа за собственост на ищците е издаден след издаване на заповедите, които са отменени от АС Видин, поради което твърдението, че площта на имота на ищците е 318 кв.м. е невярно и неоснователно.

Ответникът С.П.С. също е оспорил исковете като твърди, че УПИ I-810 в кв.74 никога не е съществувало в правния мир /освен като проект/, тъй като заповед 207/05.12.2006г. на кмета на Община В.. е отменена.Отменена е и Заповед №КД-14-05-76 /27.05.2009г.на СГКК-Видин за изменение на КК. Излага, че при изготвянето на цифровия модел според регулационните и имотни граници, с оглед нанасянето му на КК е видно, че имот 810 е с площ от 200 кв.м. Действащия в момента план за регулация от 2000 година установява съсобствено УПИ XXII-832, 833, той действа и до момента и не е отменен, поради което е невъзможно наличието на обща граница между имот 833 /на ответниците/ и 810/на ищците/.Излага още, че собственикът на имот 2 по плана от 1945 /48/година е продал част от същия на трети лица, за която част е бил отреден парцел XV-2-131 , и която е била отчуждена за строителство на МВР, със заповед 21/5.3.1980 г., но не е реституиран. Така, частта от този имот №2 /833 по ПУП 2000г.и №546 по КК/ е станал общинска собственост и е получил №833.

Ответниците В.Л.П. – Ц.., А.К.А. и В.И.К., П.Л.П., В.И.Т. също са оспорили исковите претенциите като излагат същата фактическа обстановка.

Община Видин сочи, че ПИ с идентификатор 10971.502.545 е собствен на Община В.... Към 1928 г. е действал комбиниран кадастрален и регулационен план, одобрен през 1945 г..Имот пл. №2 е отчужден през 1948г. по реда на ЗОЕГПНС. Със заповед 21/05.03.1980г. /т.4 от разпоредителната част, стр.5/ е извършено отчуждаване на същия имот по реда на ЗТСУ. Имотът не е реституиран и по силата на § 6, т.8 от ПЗР на ЗМСМА, влязъл в сила на 17.09.1991г., е преминал в собственост на община В..... Липсата на актуване и липсата на отбелязване в КР не означава , че не е общинска собственост.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства, извършен е оглед на процесния имот. Назначена е и техническа експертиза, чието заключение е изслушано в съдебно заседание, същата не е оспорена от страните.

На база събраните доказателства пред ВРС е установено следното :

С нотариален акт. №106, том II, нот. дело 1660/1928г. по обстоятелствена проверка е признато правото на собственост на бащата на праводателя на ищците – Г. Ж. Т., върху: 1. Една къща в гр.В..., ул. „Д...“ със застроено място 36 кв.м. и незастроено 98 кв.м.; 2. Дворово място с мутвак в гр.В...., ул.“Д...“ със застроени 20 кв.м. и незастроени 380 кв.м.,; 3. Дворово място в гр. В., ул. „Д...“ от 420 кв.м.

ВЛ по назначената техническа експертиза е дало обстойно заключение като различните пхромени в регулационните планове са проследени храналогично и дават точна представа за извършените през годините промени в процесните парцели.

От заключението на вещото лице се установява, че имотите с получени по кадастралната карта и регистри от 2008г. идентификатори 10971.502.546, 10971.502.545 и 10971.502.544, по действащите кадастрален и регулационен план на града от 1948г. представляват един общ имот пл.№2 с площ около 750 кв.м. ,записан на името на Г.Ж.Т. в разписния лист към плана.

В кадастралния и регулационен план на гр. В... от 1968г. имот пл.№... е урегулиран в две УПИ:   I-2-131 в кв.36 с площ около 336 кв.м. и XV-2-131 в кв.36 с площ около 375 кв.м. Границата между двата УПИ е права линия и около 25 кв.м. се придават към друго УПИ: XIV-1-131. В разписния лист към кадастралния план имот пл.2 е записан : ½ ид.ч. на Г... Ж... , и ½ ид.ч. е записан на Д... Б. А. Частта на Г... Ж... отговаря на УПИ I-2-131 в кв. 36, а на Д... Б. –УПИ XV-2-131 в кв.36.

С НА от 08.04.1970г за покупко –продажба с №..., том .., нот.дело 370/1970г. П...Г...Ж... продава на Д. А. ... ид.ч. от дворово място от около 400 кв.м., което съставлява парцела XV-2-131 .

С нот.акт за покупко-продажба и право на строеж от 03.07.1970 г. с №87 , нот.д.№ 626/1970г. на Видински народен съдия , Д..А.. продава 4/6 ид.ч. на част от ответниците, от собственото си дворно място от около 400 кв.м., което съставлява парцела XV-2-131 в кв.36 .

Със Заповед № 21/05.03.1980г. на ОбСВ., с оглед мероприятия, предвидени по идейно-застроителния пла на гр.В..., имот пл.... в кв....,   е отчужден.

По кадастралния и регулационния план на град В... от 1985г. имотите са с номера пл.№ 939 с площ от около 300 кв.м. и пл.№ 958 с площ от около 405 кв.м.Границата между тях е права линия и отстои на около 3 м. от северната фасада на жилищната сграда. Двата имота , заедно с други , попадат в общ парцел I –„за автогара, общежитие, клуб, многоетажен гараж и общежитие”.

Със Заповед №85/ 11.07.1988г. на ОбНС В..., поради изменение на петното , за което е отчужден имот пл.2, Заповед № 21/05.03.1980г. на ОбСВ. е отменена. Този факт се установява и от писмо на 06.04.2016г.на Зам.кмет на община В. до ищците , в което се излага,че отчуждителната процедура не е започнала и със Заповед №85/ 11.07.1988г. на ОбНС В.   е отменена Заповед № 21/05.03.1980г. на ОбСВ.

По кадастралния и регулационния план на гр.В. от 1995 година на к-с Ц...имотните номера остават същите и се урегулират, като за имот пл.№ 939 е отреден УПИ I-939 в кв.275 по плана на Видин, с площ от 300 кв.м., а за имот пл.№ 958 е отреден УПИ XXI-958 в кв.275 по плана на Видин, с площ от около 405 кв.м. Границата между двата имота е права линия и отстои на 3 м. от северната фасада на жилищната сграда в УПИ XXI-958.

По кадастралния план на гр.Видин от 2000 година от имоти 958 и 939 са образувани три имота: № 832 с площ от 439.06 кв.м. с построената в него жилищна кооперация, имот №810 с площ от 204.24 кв.м. с построената двуетажна жилищна сграда, и имот 833 с площ от 87.04 кв.м. ,ситуиран между другите два посочени. Границата между имоти 832 и 833 е права линия и отстои на 3 м. от северната фасада на жилищната сграда в имот 832.

 

През 2005 е изготвен ПУП на к-с „Б. Т.“, одобрен с Решение 182,взето с протокол № 13/09.11.2004г. на ОбС В., като за имот 810 е обособен УПИ I-810 с площ от 208.10 кв.м. За имоти 832 и 833 е обособен общ , съсобствен УПИ XXII-832,833 с площ от 521.30 кв.м.

Със Заповед 155/ 23.08.2006г. на Кмета на Община В. е одобрено попълване на кадастралната основа, с отпадане на имот 833, и нанасяне на граница между имоти 810 и 832 . По този начин, видно от скица-проект 1050/29.03.2011г., имот с кратък идентификатор 546 става с проектна площ от 315 кв.м., имот с кратък идентификатор 545 отпада, а имот с кратък идентификатор 544 е отразен с проектна площ от 410 кв.м. Заповедта е отменена от ВАС с влязло в сила решение по адм.д. №239/2009г.

Със Заповед №207 / 05.12.2006 на Кмета на община В.. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в кв.74 за промяна в регулацията между УПИ I-810 и УПИ XXII-832, 833 „ за жилищно строителство” и ситуиране на триетажно застрояване в УПИ I-810. Заповедта е отменена от ВАС с влязло в сила решение по адм.д. №240/2009г.

Със Заповед №КД -14-05-76/27.05.2009г.на Началника на СГКК В. е одобрено изменение в кадастралната карта и регистри на гр.В...- заличаване на имоти и промяна в границите на съществуващи обекти и нанасяне на нови. Същата е отменена с решение на ВАС по адм.д.№ 170/2009г., в сила от 20.09.2010г.

С нотариален акт за покупко-продажба от 12. 12.2006г. с № 60, т.IX,рег.№ 8807, нот.д.№ 1466/2006г. на Нотариус Л.Ц. с район на действие ВРС, П. Г. Ж. е прехвърлил на Н. А. Ж. и И. И.Д.,Ф.Б.Ф. и Н.И.Д., правото на собственост върху ПИ 810 по кадастралния план на гр.Видин, с площ от 318.40 кв.м., за който е отреден УПИ I-810. по действащия план на гр.В. , ведно със построената сграда.

През 2008г. влиза в сила кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. В., одобрени със заповед №РД-18-5/28.01.2008г. на ИД на АГКК като имотите получават идентификатори : 10971.502.545 с площ от 86 кв.м. и записан като собствен на Община В., 10971.502.546 с площ от 200 кв.м., и 10971.502.544 с площ 437.00 кв.м.

С нотариален акт № 21, т.I , рег.№ 423, н.д.№ 15 /2015г., И. И.Д. продава на ищеца Ц.А.П. 1/4 ид.ч. от процесния имот 10971.502.546 с площ от 200 кв.м .

С нотариален акт № 40, т.I , рег.№ 785, н.д.№ 22 /2013г. Н. А. Ж. продава на ищеца Ц.А.П. 1/4 ид.ч. от процесния имот 10971.502.546 с площ от 200 кв.м .

От свидетелските показания,събрани пред първата инстанция описаната фактическа обстановка се потвърждава.

Установено е от показанията на свидетелите, огледа извършен на място от първоинстанционния съд и от заключението на вещото лице, че наличната ограда на между УПИ I- 810 и УПИ XXII- 832, 833 е съобразена с регулационната линия , тъй като границата между имотите 833 и 832 е отстояла на 3 м. от северната фасада на жилищния блок, построен в имот 832 и на място е констатирано, че разстоянието от тази фасада до бетоновата основа, находяща се в имот 833 е средно 2.50 м. / в началото 2.40 м.,в дълбочина 2.60м/.

При тези данни ВРС е отхвърлил исковете като е приел,че не са доказани твърденията на ищците ,че площта на имот с идентификатор 10971.502.546 е от 318.40 кв.м.

Настоящият състав на ВОС споделя изводите на районния съд по следните съображения:

Правната квалификация на предявеният иск е правилно определена- чл. 54, ал. 2 от ЗКИР във вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК- за наличие на спор за материално право и направено искане за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри поради допусната грешка при нанасяне на границата между процесните имоти.

Ищците е следвало да докажат твърденията си,че площта на имот с идентификатор 10971.502.546 е 318.40 кв.м. Установено е от представените доказателства по делото,че този имот, към датата на придобиване на собствеността от ищцата Ц.А.П. е с площ от 200кв.м.Това обстоятелство е посочено в нотариалните актове,с които тя купува по 1/4 /общо ½ ид.ч./ от имота-НА №21/2015г. и НА №40/2013г. С други думи на ищците е известно,че площта на имот с кратък номер 546 е 200кв.м.,към този момент те не са предприели действия по оспорване площта или границите на имота и изповяданите прехвърлителни сделки са за площ от 200кв.м.

В НА №60/2006г. площта на имота е записана като 318,40кв.м. тъй като е използвана скица от заповед за частично изменение на регулацията,отменена от Административен съд и следователно невлязла в сила.Към момента на прехвърляне на собствеността -12.12.2006 година, имоти 832 и 833 са урегулирани в общ, съсобствен УПИ XXII-832,833 с площ от 521.30 кв.м. със собственици - ответниците по делото.

Проследявайки многократните трансформации на площта и границите на процесните три имота по действащите планове на града – кадастрални и регулационни, е установено от заключението на вещото лице, че по кадастралната карта от 2000 година, както и по изработения въз основа на същата и действащ в момента ПУП площта на имот 546 е съответно 204.24 кв.м. и 208.10 кв.м.

Претендираната като разлика площ от 115кв.м. не е част от УПИ I- 810 , а е част от друг урегулиран поземлен имот- УПИ XXII - 832,833 . Този план е последния действащ, и очертаващ границите на правото на собственост върху отделните урегулирани имоти, които са по имотните граници , съгласно кадастралната карта от 2000 г. относно границата между имоти 810 и имоти 833, 832,които са урегулирани в общ поземлен имот . Регулационни граници са станали и имотни граници, тъй като не са придавани части между процесните имоти, а от един имот са обособени два и в последствие три имота.

Твърденията на ищците, че грешката в КК , одобрена със Заповед РД 18-5/28.01.2008г. е довела до грешка в границите на УПИ I-810 в кв.74 e са неоснователни , тъй като урегулирането на имота е станало по –рано- с ПУП , одобрен с Решение 182, взето с протокол № 13/09.11.2004г. на ОбС Видин.

Твърденията на ищците,че Община В... не е собственик на имот 833, урегулирана в УПИ XXII- 832, 833 , правилно ВРС е приел за неотносими към правния спор, с оглед предмета на предявените искови претенции по чл. 54, ал.2 ЗКИР / чл.53, ал.2 ЗКИР стара редакция./В настоящото производство се изследва обема на правото на собственост на ищците върху УПИ I - 810 и те следва да докажат правото си на собственост върху претендираната площ от 115кв.м.,включваща 86кв.м. на имот 833/който не съществува като самостоятелен такъв/

По делото не е установено и наличие на погрешно записване на процесните 115.00 кв.м. , от имот с идентификатор 10971.502.546 към имоти с идентификатори № 10971.502.544 и 10971.502.545 в действащата кадастрална карта.

В случая, посочените имоти са съответно с площ : 10971.502.545 - 86 кв.м., 10971.502.546 - 200 кв.м., и 10971.502.544 - 437.00 кв.м. Съгласно кадастралната карта от 2000 година, площта на съответните имоти е имот 833-площ 87.04 кв.м. , имот 810 –площ 204.24 кв.м., имот 832 е с площ от 439.06 кв.м. , от което е видно, че разликите не съответстват на твърденията на ищците.

По изложените съображения въззивните жалби следва да бъдат отхвърлени,а първоинстанционното решение потвърдено като правилно и законосъобразно.

Жалбоподателите следва да заплатят на ответниците по жалба С.С.,В.С. и Н.К. направените от тях разноски пред настоящата инстанция в размер на 400лв.адв. възнаграждение съгласно представен списък по чл.80 ГПК и договор за правна помощ за адв. Ел.Станкулова

Водим от горното съдът

 

                              Р  Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №274 от 17.07.17г. по гр.д. №2048 по описа за 2015г на РС-Видин.

ОСЪЖДА Ц.А.П. с ЕГН: ********** със съдебен адрес ***,

Ф.Б.Ф. с ЕГН:********** и Н.И.Д. с ЕГН: ********** –и двамата със съдебен адрес ***, адв.Р. Р., да заплатят солидарно на С.П.С.В.С.С. и Н.С.К.- всички със съдебен адрес:***-адв. Е. С. направените от тях разноски пред въззивната инстанция в размер на 400лв.-адв. възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен касационен съд гр. Видин в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

        

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                               2.