ЧНД № 280-2018

Решение по Наказателно дело 280/2018г.

РЕШЕНИЕ №

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 13.11.2018г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.                    

                                                                                                 Р.Д.

 

при участието на прокурора      М.К-

и секретаря            Н.К.-                               като изслуша    докладваното           от съдията Л.Л.                ч.н.д. № 280 по описа за 2017г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Провинция Щирия /Das Land Steiermark/, Федерална Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно решение № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 13.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия, с което на Р.Б.Д., с адрес ***, родена на ***г***, с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 80 евро.

         В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице Д., редовно призована, не се е явила. Вместо нея се е явил адвокат С.С., като упълномощен защитник на засегнатото лице. Адвокат С. от името на своята подзащитна, заяви, че не следва да се признае чуждото решение, тъй като към момента на нарушението, Д. е била упълномощила друго лице да ползва и да се разпорежда с автомобила, във връзка с който е извършено нарушението, на който тя само формално е собственик.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение е с № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 13.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 13.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия. Решението за налагане на финансова санкция е на държава – член на Европейския съюз – Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари“. Видно от приложеното към удостоверението уведомление от наказващия орган от Република Австрия до засегнатото лице, там подробно са описани обстоятелствата по нарушението.

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице Р.Б.Д. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него, визират конкретиката на решение № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 13.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 80 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 19.10.2016г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

           Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Неоснователна е тезата на защитата, тъй като въпроса относно авторството на деянието и съставомерността на поведението, не е предмет на настоящото производство. От друга страна Д. е наказана в качеството ѝ на собственик на визирания автомобил, каквато тя е в действителност, а обстоятелството, че е упълномощила друго лице да ползва и да се разпорежда с автомобила, е ирелевантно.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 13.10.2016г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 80 евро в български лева е 156,46 лева.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 13.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия, с което на Р.Б.Д., с адрес ***, родена на ***г***, с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 80 евро, като равностойността в български лева е 156,46 лева.

           Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: