ЧНД № 279-2018

Решение по Наказателно дело 279/2018г.

РЕШЕНИЕ №82

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 13.11.2018г

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.                    

                                                                                              Р.Д.

 

при участието на прокурора     М.И.

и секретаря           Н.К.                               като изслуша   докладваното           от съдията Росенка Денова                 ч.н.д. № 279 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

Производството е образувано по искане на несъдебен орган в Австрия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин Р.Д., родена на *** година, на която е наложена финансова санкция от 80/осемдесет/ евро съгласно Решение № BHWZ-15.1-12472/2016 постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Провинция Щирия /Das Land Steiermark/, Федерална Република Австрия.

          Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 08.11.2016г., и влязло в сила на 29.11.2016г., като същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения по закона за движение по пътищата на решаващата държава.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

                 В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

         В съдебното заседание засегнатото лице Р.Б.Д., редовно призована не се е явява, но се представлява от адвокат С.С. от АК – Видин. Иска се да не бъде признато чуждото решение, тъй като към момента на установяване на нарушението засегнатото лице Д. е упълномощила друго лице да ползва и се разпорежда с автомобила, във връзка с който е извършено нарушението, на който тя е само формално собственик. 

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 08.11.2016г., и влязло в сила на 29.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

         Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение, влязло в сила на 29.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия. Решението за налагане на финансова санкция е на държавачлен на Европейския съюзФедерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 – 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

         Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице Р.Д. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

         Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на приложеното решение за налагане на финансова санкция, от 08.11.2016г., и влязло в сила на 29.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия – засегнатото лице не се е обадило в рамките на две седмици от получаването на искането за данни от водача на превозно средство, който е управлявал или паркирал посоченото превозно средство на посоченото място - Община Св. Маргаретен ан дер Рааб на Б 68, км 6,841 в посока Глейсдорф и за посоченото време. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не   позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

         Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 80 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 19.10..2016г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

         Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

           Неоснователна е тезата на защитата, тъй като въпроса относно авторството на деянието и съставомерността на поведението не е предмет на настоящото производство. от друга страна Д. е наказана в качеството на собственик на визирания автомобил, каквато тя е в действителност, а обстоятелството, че е упълномощила други лице да ползва и се разпорежда с автомобила е ирелевантно.

         Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /ЕUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 08.11.2016г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 80 евро в български лева е 156,46 лева.

         Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

         Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

         ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № BHWZ-15.1-12472/2016 за налагане на финансова санкция от 08.11.2016г., влязло в сила на 29.11.2016г., постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Weiz/, Федерална Република Австрия, с което на Р.Б.Д. с адрес ***, роден на ***. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 80 евро, като равностойността в български лева е 156,46 лева.

         Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

         ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

         Да се уведоми санкциониранното лице.

         СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

       СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                    2.

 

Land Steiermark

Провинция Щирия

Bezirkshauptmannschaft Weiz

Окръжна комисия Вайц

Sicherheitsreferat

Звено за сигурност

Verwaltungsstrafwesen

Административно наказание

Bei Antwortschreiben bitte Geschäftszeichen anführen

В отговор моля, цитирайте референтен номер

Bearbeiter

Редактор

Der Bezirkshauptmann

Окръжен управител

 

не сте се обадили в рамките на две седмици от получаването на искането за данни от водача на превозно средство, който е управлявал или паркирал посоченото по-долу превозно средство на мястото посочено по-долу, за времето посочено по-долу

 

Място. Община Св. Маргаретен ан дер Рааб на Б 68, км 6,841 в посока Глейсдорф