ЧНД № 236-2018

Решение по Наказателно дело 236/2018г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е №83                            

                           гр.Видин 15.11.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на петнадесети ноември  двехиляди и   осемнадесета  година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д-

                                                  

при  участието на   секретар А.А. и прокурора М.К. - след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №236 от  2018г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г./.

         Образувано   е   по  постъпило наказателно   решение с рег.№213487275 от 12.01.2018г. на от   Pol.M/W-Brabant,Centrale Verw.Eenheid   Нидерландия - относно изпълнение   на     парични     санкции   по Рамково решение 2005/214/ПВР   на Съвета относно   прилагане   на     принципа за взаимно   признаване   на финансови санкции - за   сумата от   90.00/деветдесет/ евро ,като   финансова  санкция   и  създава   задължение за плащане от   лицето   В.   Д.   - роден   на   ***г. в Румъния     и   живущ ***   - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано   по реда   на чл.2   от   Кодекса   за   движение   по     пътищата     с     оглед  на това,че :   „Предпазното   въже  в случай   на   прекъсване не   е  свързано   с    теглещото превозно   средство   в    съответствие     с     изискванията – Hank,Rijksweg A27(27),27 –ноември -2017 19.50 - на   управляваното   превозно  средство  с   рег.№******* .

     Засегнатото лице   В.   Д.  не   е    намерен   на   адреса    посочен   в     решението   ,като по   производството   е   установено,че   на   този   адрес   няма   такова   лице,както   и   че   в   НБД „Население“   няма информация   за   лице   с   имена   В.   Д.   -роден   на ***г.   в     Р. .Назначен   му     е     служебен   защитник,който   в     съдебно   заседание  на   15.11.2018г.   е   заявил,че   с   оглед   на     обстоятелството   ,че     няма   такова лице    на   адреса , следва     да     бъде     отказано   признаване   и   изпълнение   на   решението   на     издаващата   държава.

       Представителят   на   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е заявил     в     съдебното   заседание   на     15.11.2018г.,че   следва   да   бъде   отказано признаване    и   изпълнение   на   решението,тъй   като     в   РБългария     няма     информация за лице   с     имена   В.   Д.   - роден   на   ***г.   в   Румъния.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение - преведени   на   български език   и   доказателствата по делото,   съобрази    следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение   по   чл.4   от   Рамково   решение   2005/2014/ПВР   на Съвета   относно   прилагането     на     принципа   за     взаимно   признаване   на   финансови санкции , от     което   е     видно,че  по  постъпило     наказателно  решение   с    EGS   213487275  от 12.01.2018г.    на     лицето   В.   Д.   - роден   на   ***г.   в     Румъния     и   живущ *** - за    извършено   от него   административно   нарушение   ,което   е   санкционирано  по реда   на Закона   относно   административната   уредба     при нарушаване     на       разпоредби   на   Кодекса за движение   по пътищата ,чл.2   е   наложено   административно   наказание „Глоба“ в размер   на   90.00 /деветдесет/ евро ,като   на   автомобил   с   рег.№****** -   „Предпазното въже в случай   на   прекъсване   не   е   свързано   с   теглещото превозно   средство,в   съответствие     с     изискванията Hank,Rijksweg A27(27),27 –ноември -2017 19.50 .

         Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не е  налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

         Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - въпреки   гореизложеното    намира,че   след като   по   делото   е     изискано   и    са     приложени :

       1.Писмо   от   ОД   на   МВР-Видин с рег.№368 000 8985 екз. 2   от   27.09.2018г.   от   което   е   видно,че   за   лице В.   Д. - роден   на ***г.   в   Р.   -НЯМА   РЕГИСТРИРАНИ   ДАННИ   за   постоянен   адрес   по   последно   издаден  български   личен   документ ;

       2.Писмо   от   Община   Видин с рег.№ПО-01-103139   от 24.10.2018г.   от   което   е   видно,че   след   направена   справка   в   НБД „Население“ -НЯМА   ДАННИ   за   регистрирано     лице   с     имена   В.   Д. и

       3.Писмо   на   Главна Дирекция „Гражданска   регистрация   и   административно   обслужване „ с изх.№АУ01-2192   от   24.10.2018г. от което   е   видно,че   в Национална   база   данни „Население“ НЯМА   ИНФОРМАЦИЯ за   лица с имена В.   Д. ,роден   на   ***г. в Румъния,а от   посоченото   по   горе   Удостоверение   е   видно,че   се   касае   за   лице ,което   от   посочените по горе  доказателства   не   се     намира   на   територията   на   гр.Видин,поради   което   и   съгласно   разпоредбата   на   чл.6 ал.1   и   чл.31   ал.1   от   Закона   за   признаване ,   изпълнение   и     изпращане     на     решения   за   конфискация   или   отнемане   и   решения   за   налагане   на   финансови   санкции /ЗПИИРКОРНФС/,компетентния   съд   ,който   следва   да   се   произнесе по   направеното   искане НЕ Е   ВИДИНСКИ     ОКРЪЖЕН     СЪД.От   направените   по горе справки     се   установява , че   лице  с   такива имена  НЯМА.

       От   така    представените     доказателства   се   установява ,че    представеното   Удостоверение     е     непълно и   не  отговаря    на  Решението,тъй   като   на   посочения   по горе   адрес   НЯМА   ТАКОВА   ЛИЦЕ.Налице     са   предпоставките   на   чл.35   т.1 от   ЗПИИРКОРНФС , поради   което   следва   да     бъде   отказано   признаване и   изпълнение  на  решението   на   нидерландския  несъдебен орган.

       ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - намира,че не   са  налице   и   предпоставките   на   чл.30   ал.3   от   ЗПИИРКОРНФС, относно   признаване   на     решението за   налагане   на   финансови   санкции,постановено   от   Pol.M/W-Brabant,Centrale Verw.Eenheid   -  Кралство   Нидерландия   по   отношение   на   лицето В.   Д. - роден   на ***г.   в     Р..Това   лице   не   е     с     местоживеене   на   територията   на   гр.Видин   Република   България.За   да   признае   решението   за     налагане     на     финансови   санкции,лицето   срещу   което   е постановено   решението   следва   да   притежава имущество ,получава   доходи   ,има местоживеене   или   обичайно   пребиваване   на   територията     на   Република   България,докато   по   настоящото   производство   тези     облстоятелства   не     се   установяват.След   като   не     се   установяват - решението следва   да   не   бъде     признато   и   приведено   в   изпълнение .На   адреса   посочен     в     решението НЯМА   ТАКОВА   ЛИЦЕ.Такова   лице   не   е   регистрирано   и     в   Националната   База   Данни „Население“ – видно   от   справката   приложена   по   делото   на   Главна   Дирекция „Гражданска  регистрация   и   Административно обслужване.“

         С оглед    на посоченото    на   основание   чл.32 ал.1 във     връзка   с     чл.16 ал.7 т.2   от   ЗПИИРКОРНФС  -Видинският     Окръжен  Съд    

 

                   Р         Е         Ш         И   :

 

     ОТКАЗВА   ДА   ПРИЗНАЕ И ПРЕВЕДЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕ №213487275     от   12.01.2018г.   издадено от   Pol.M/W-Brabant,Centrale Verw.Eenheid Нидерландия   ,влязло   в   сила на 23.02.2018г. за налагане   на   финансови санкции срещу лицето В.  Д. – роден   на ***г. в     Р.

       Прекратява производството по ЧН дело №236 от  2018г. на Видински  Окръжен Съд

       Решението подлежи на обжалване пред Софийски Апелативен  съд в  седемдневен  срок от  днес.

       Да  се уведоми компетентният орган на   издаващата държава Нидерландия , както  и   копие от   решението   да се изпрати и  на Министерство на Правосъдието на Република България.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: