ВЧГРД № 360-2018

Определение по Гражданско дело 360/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 211.

гр. В** 15.11.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В** В**

Членове:   1.Ан**П**

  1. В**М**

 

с участието на секретаря .........и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** частно гражданско дело №360 от описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ГПК.

Делото е образувано по искане по реда на чл.23,ал.3 от ГПК от БРС по гр.д.№686/18г.

Съдът като се запозна с направеното искане счита,че същото е основателно и следва да бъде уважено. Гр.д.№686/18г. на ВРС е образувано по жалба от Е**Г** Б** от гр.Б**.Поради изложените в определенията причини всички съдии от БРС са си направили отвод.С определение от 12.11.18г. производството пред БРС е прекратено и делото е изпратено на ВОС за определяне на друг,равен по степен съд,който да го разгледа.

ВОС счита,че делото следва да бъде възложено за разглеждане на РС-В**.

       С оглед на горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

       На основание чл.23,ал.3 от ГПК производството по гр.д.№686/18г. на БРС да бъде разгледано от РС-В**.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.