ВЧГРД № 309-2018

Определение по Гражданско дело 309/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 212

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             Председател : В. В.

                                                    Членове :1. А. П.

  1. В. М.

при секретаря           ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията П. ч.гр. дело № 309 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

           Производството е образувано по подадено от З.М.Н., ЕГН **********,***, възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК във връзка с издадена против него заповед за изпълнение от 15.01.2016 г. по ч.гр.д.№ 40/2016г. по описа на Районен съд – Видин, съгласно която следва да заплати на „Е. М.“ ЕООД, ЕИК …………., със седалище и адрес на управление - гр.С.,район В., ж.к.“М. д.“, ул.“Р. П.“-К.“ №.-., представлявано от Р. И. М. –Т., сумите: 1000 /хиляда/ лева - главница, сумата от 303,85 лева договорна лихва от 14.12.2007 г. до 25.04.2012 г. , както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда -18.12.2015 г. до изплащане на вземането, както и 26,08 лева разноски по делото. Вземането произтича от неизпълнение на парично задължение по Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта от 14.12.2007 г. Кредиторът „Е. М.“ ЕООД е цесионер и собственик на вземания по договор за цесия на вземания от 25.04.2012 г. , с прехвърлител на вземанията „Р.“/Б./ ЕАД.

Във възражението си Б. В. Б. твърди, че на 30.08.2018 г. по повод кандидастване ,за друг кредит е разбрал за издадената заповед за изпълнение и изпълнителен и за образуваното въз основа на последния изпълнително дело. Възражението си мотивира с това, че не е получавал заповедта за изпълнение, поради ненадлежното й връчване. Твърди, че призоваването по реда на чл.46 и 47 ГПК е станало при съществено нарушение на процесуалните правила. Поддържа, че за периода от 22.02.2016 г. до 14.03.2016 г. е бил в чужбина с цел обучение товарен камион. Заявява, че не е имал възможност да оспори вземането поради ненадлежното връчване на  заповедта, моли заповедта да бъде отменена и делото да бъде върнато на ВРС за продължаване на съдопроизводствените действия..

 

Видинският окръжен съд, въз основа на събраните в съдебното производство доказателства, намира от фактическа страна следното:

Със заповед за изпълнение от 15.01.2016 г. по ч.гр.д.№ 40/2016г. по описа на Районен съд – Видин, З.М.Н., ЕГН **********,*** следва да заплати на „Е. М.“ ЕООД, ЕИК ………….., със седалище и адрес на управление - гр.С.,район В., ж.к.“М. д.“, ул.“Р. П.“-К.“ №.-., представлявано от Р. И. М. –Т., сумите: 1000 /хиляда/ лева - главница, сумата от 303,85 лева договорна лихва от 14.12.2007 г. до 25.04.2012 г. , както и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението в съда -18.12.2015 г. до изплащане на вземането, както и 26,08 лева разноски по делото. Вземането произтича от неизпълнение на парично задължение по Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта от 14.12.2007 г., правата по който са прехвърлени на „Е. М.“ ЕООД, ЕИК ………….,с договор за цесия.

Съобщението за посочената заповед за изпълнение е върнато в цялост с отбелязване, че на посочения адрес не живее такова лице. С разпореждане от 16.02.2016 г. районен съдия е разпоредил връчването да се извърши по постоянен и настоящ адрес на длъжника, за което да се направи справка. Изпратена по постоянния адрес , призовката е върната в цялост с отбелязването, че лицето е търсено на 22.02., 07.03. и на 14.03.2016 г. и на адреса няма никой . ВРС е разпоредил залепването на уведомление по чл.47 от ГПК. На 30.03.2016 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК. На 26.05.2016 г. е издаден изпълнителен лист за сумите по заповедта.

С възражение от 28.09.2018г. по описа на ВРС, въз основа на което е образувано настоящото производство с правно основание чл.423 ГПК, З.М.Н. е оспорил надлежното връчване на заповедта за изпълнение.

При така установените обстоятелства, Видински окръжен съд намира от правна страна следното:

Съгласно чл. 423, ал.1 ГПК, в едномесечен срок от узнаването за заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможност да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд, когато: заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно; заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България; длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;  длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Следва да се приеме, че предвиденият в чл. 423, ал.1 ГПК едномесечен срок за подаване на възражение по този ред е спазен, доколкото З.М.Н. твърди, че е узнал за издадената против него заповед за изпълнение случайно във ВРС по повод теглене на кредит.

          Съгласно разпоредбата на чл. 423, ал. 1 ГПК в едномесечен срок от узнаване на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд при наличието на някоя от визираните в нормата алтернативни предпоставки, сред които и тази по т.1 : заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно. Касае се до издадена заповед за изпълнение на задължение по чл. 410 ГПК срещу длъжник - физическо лице, подлежаща на връчване по правилата за връчване на призовки и съобщения на физически лица по чл.43 и сл. ГПК. Съгласно чл.45 ГПК съобщенията се връчват лично на адресата. В чл.47 ал.1 вр. с ал.7 ГПК е посочено, че когато длъжникът не може да бъде намерен на адреса и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата, в което се посочва /съгл. ал.2/, че книжата са оставени в канцеларията на съда, както и че могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепване на уведомлението. Съгл. ал.4 на чл.47 ГПК, когато връчителят установи, че ответникът не пребивава на посочения адрес, съдът указва на ищеца да представи справка за неговата адресна регистрация, независимо от залепването на уведомлението. Съгл. ал.5 на същия член, съобщението се смята за връчено, с изтичане на срока за получаването му от канцеларията на съда. В настоящия случай, съдът счита че на са били допуснати нарушения от заповедния съд на горепосочените разпоредби, които да доведат до ненадлежно връчване на заповедта по смисъла на чл.423 ал.1 т.1 ГПК. След като длъжникът не е бил открит на адреса посочен в заявлението - и връчителят е установил от съседи, че не живее на адреса, на входната врата е било залепено уведомление. Видно от приложената справка за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/2009 г. постоянният адрес е в гр.В. ,ж.к.“К.Б.“ бл….,вх…,ап…., а настоящият в гр.В., Р. П., ул.“Д. Ж.“ № …, вх.., ет…., ап…. Този факт не се оспорва и от самия длъжник. При това положение заповедният съд правилно е приел за редовно връчването на заповедта за изпълнение, след изтичане на двуседмичния срок от залепване на уведомлението.

            От изложеното следва,че не са налице обстоятелствата по чл. 423 ал.1, т.1 от ГПК, посочени във възражението, за да бъде прието.

            Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НЕ ПРИЕМА депозираното от З.М.Н., ЕГН **********,***, възражение по чл. 423, ал. 1 ГПК във връзка с издадена против него заповед за изпълнение от 15.01.2016 г. по ч.гр.д.№ 40/2016г. по описа на Районен съд – Видин.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: