НОХД № 231-2018

Определение по Наказателно дело 231/2018г.

                             ПРОТОКОЛ №74

 

 

гр. Видин, 17 октомври 2018 г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

съдебно заседание на 17.10.2018 г.   в   състав:                                    

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Л.

                              ЧЛЕН СЪДИЯ:   Р. Д.

                  СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Р.К.

  1. Б.Б.
  2. Т.В.

                                                                

                             

При участието на секретар Н. К.

и прокурора     В. Д.    сложи за разглеждане

НОХ дело № 231  по описа за   2018 година докладвано

от съдията Л. Л.

На именното повикване в   09:30 часа  се  явиха:

 

 

 

 

ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРА Видин се явява прокурорът В. Д.

ПОДСЪДИМИЯТ М.Г.Ф. ***, се явява лично.

В залата се намира адв. Г.Г., служебен защитник на подсъдимия Ф. от ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ Ф. – Желая да ме защитава адв. Г.Г. по настоящото дело.

СЪДЪТ

 

                                     ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв. Г.Г. като служебен защитник на подсъдимия М.Г. Ф. по настоящото дело.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Д.М. ***, се явява лично.

В залата се намира адв. С.С., който е бил служебен защитник на подсъдимия М. на ДП.

ПОДСЪДИМИЯТ М. – Желая да ме защитава адв. С.С. по настоящото дело.

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв. С.С. като служебен защитник на подсъдимия И.Д.М. по настоящото дело.

 

Наследницата на починалия Л.Б.Т. редовно призована, не се явява.

Наследникът на починалия Т.А.Т. редовно призован – налице.

Наследницата на починалия В.Т.П. редовно призована, не се явява.

От пострадалите, наследници на починалия, е постъпила молба, с която молят, да бъдат конституирани в настоящия процес като частни обвинители и граждански ищци, като с молбата предявяват граждански иск срещу подсъдимите солидарно, за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в преживени мъки и страдания от загубата на техния син и брат, в размер, както следва: за родителите на починалия С. Т.Т.Л.Б.Т. – майка, в размер на 20 000лв и Т.А.Т. – баща, в размер на 20 000лв. За В.Т.П. – сестра, в размер на 10 000лв., като гражданските претенции са в едно със законната лихва, считано от датата на увреждането 28.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. Към молбата е приложено удостоверение за наследници, медицински документи относно здравословното състояние на Л.Т., Т.Т. и В.П.. Към молбата са приложени преписи за всеки от подсъдимите на самата молба и приложенията към нея.

Съдът предоставя преписи от молбата и приложенията към нея на всеки от подсъдимите.

Към молбата е представен „Договор за правна защита и съдействие“ и пълномощно, видно от което пострадалите Л.Т., Т.Т. и В.П. са упълномощили като повереник по настоящото дело адв. П.С.. В залата се намира адв. Б.В.К. – К., която представя пълномощно, видно от което е преупълномощена от адв. П. С. за осъществяване на процесуално представителство на всеки един от пострадалите – Л.Т., Т.Т. и В.П..

 

ПРОКУРОРЪТ – Своевременно е подадена молбата за конституиране на пострадалите като частни обвинители и граждански ищци. Да се конституират същите.

АДВ. С. – Своевременно е подадена молбата. Има удостоверение за наследници. Гражданският иск оспорваме по размер.

АДВ. Г. – Своевременно е подадена молбата за конституиране. Ще взема становище в хода по същество. Оспорваме размера гражданския иск.

 

Съдът намира, че молбата от пострадалите е своевременно подадена, за което

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТИТУИРА в настоящия процес Л.Б.Т., Т.А.Т. и В.Т.П. като частни обвинители и граждански ищци по делото.

ПРИЕМА за съвместно разглеждане в настоящия процес на предявения граждански иск за неимуществени вреди солидарно, срещу всеки един от подсъдимите М.Г.Ф. и И.Д.М., предявен в размери както следва: от гр. ищец Т.А.Т. в размер на 20 000лв. ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане; от Л.Б.Т. в размер на 20 000лв. ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане и от В.Т.П. в размер на 10 000лв. ведно със законната лихва от 28.03.2018г. до окончателното изплащане на сумата.

Адв. Б. К.-К. се явява заедно с частния обвинител и граждански ищец Т.А.Т., като негов повереник, като се явява като такъв и вместо гражданските ищци и частни обвинители Л.Т. и В.П.- редовно призовани, не се явяват.

По делото е постъпила молба от подсъдимия И.Д.М., с която моли, да се обсъдят въпроси от тези, които се обсъждат в разпоредителното заседание.

Една от целите на разпоредителното заседание е да се вземе отношение по въпросите, регламентирани в чл.248, ал.1 от НПК, което ще бъде сторено на съответния етап от процеса.

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА на подсъдимите, както следва:

И.Д.М. - роден на ***г. в гр. Видин, българин, български гражданин, с местоживеене ***, разведен, с основно образование, осъждан, с ЕГН:**********.

М.Г.Ф. - роден на ***г***, с местоживеене ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, с ЕГН:**********.

 

На страните се разясни правото им по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания по чл.274 от НПК.

АДВ. КОСТОВА – Нямам искания за отводи.

АДВ. С. – Нямам искания за отводи.

АДВ. Г. – Нямам искания по чл.274 от НПК.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Ф. – Получил съм препис от призовката за днешното съдебно заседание, ведно с препис от обвинителния акт и разпореждане за насрочване на делото, преди повече от 7 дена.

Съдът констатира от призовката на подсъдимия Ф. за днешното разпоредително заседание, че същият я е получил лично на 01.10.2018г., ведно с препис от обвинителния акт и разпореждането за насрочване на делото, тоест, преди повече от 7 дена.

ПОДСЪДИМИЯТ М. – Получил съм препис от призовката за днешното съдебно заседание, ведно с препис от обвинителния акт и разпореждане за насрочване на делото, преди повече от 7 дена.

Съдът констатира от призовката на подсъдимия М. за днешното разпоредително заседание, че същият я е получил лично на 02.10.2018г., ведно с препис от обвинителния акт и разпореждането за насрочване на делото, тоест, преди повече от 7 дена.

 

Съдът намира, че в разпоредителното заседание следва да се поставят на обсъждане въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК, а именно:

  1. подсъдно ли е делото на съда;
  2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
  3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
  4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
  5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
  6. взетите мерки за процесуална принуда;
  7.    искания за събиране на нови доказателства;
  8.  насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

        Съдът указва на страните, че в съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, на чл.248 от НПК, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.

 

Съдът запитва страните имат ли възражение днес да бъде проведено разпоредителното заседание, и да вземат отношение по въпросите по чл. 248, ал.1 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя възражение. Да се проведе разпоредителното заседание.

АДВ. К. – Да се проведе разпоредителното заседание днес.

АДВ. С. – Няма пречки да се проведе разпоредителното заседание днес.

АДВ. Г. – Няма пречки да се проведе разпоредителното заседание днес.

Предвид становищата на страните, съдът намира, че следва да бъде проведено разпоредително заседание по делото днес, като страните вземат отношение по въпросите, регламентирани в чл.248, ал.1 от НПК, за което

 

                                           ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ

 

         ПРОКУРОРЪТ Д.: Делото е подсъдно на окръжния съд. Няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. Считам, че не са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения на ДП. Основания за разглеждане на делото по особените правила – няма пречка за разглеждане на делото по реда на глава 27 от НПК, но това е въпрос на изясняване от подсъдимите и защитата. Делото не следва да се гледа при закрити врати и няма необходимост от привличане на резервен съдия, съдебен заседател, вещо лице, преводач. Няма необходимост от извършване на съдебно следствени действия по делегация. Взетите мерки за процесуална принуда считам, че са съобразени с вида, характера и степента на извършеното от тях престъплаение, поради което следва да останат така. Искания за събиране на нови доказателства нямам. Да се насрочи съдебно заседание и да бъдат призовани всички свидетели, посочени в приложението на обвинителния акт.

 

             АДВ. К. – Уважаеми окръжни съдии, считам, че настоящото дело е подсъдно на окръжния съд. Няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство.

             На ДП няма допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

             Не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила - при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

               Във връзка с предявения граждански иск имаме искане за събиране не доказателства. Моля, да ни бъде допуснат като свидетел В.П. при довеждане, която ще установява факти и обстоятелства във връзка с това, какво е представлявал убитият за своите родители и сестра.

               Нямаме искания взетите мерки за процесуална принуда да бъдат променяни.

               Моля, да насрочите съдебно заседание и призовете съответните свидетели.

 

АДВ. С. – Делото е подсъдно на ВОС. Няма основание за прекратяване или спиране на производството. Не са допуснати съществени отстраними процесуални нарушения на ДП. За сега, не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила.

Няма основание за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Нямаме искане относно взетата мярка за процесуална принуда.

На този етап нямаме искане за събиране на нови доказателства.

Предоставям на съда, относно искането на повереника, за разпит на В.П. като свидетел.

Да се насрочи делото и се призоват лицата от списъка за призоваване.

 

АДВ. Г. – Считам, че делото е подсъдно на ВОС. Няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не открих допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила на ДП, което да е довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници.

По отношение на т.4 – след консултация с доверителя ми заявявам, че ние имаме искане за разглеждане на делото по реда на особените правила – по реда на чл.371, т.2 от НПК, с признаване факти и обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и сме съгласни да не се събират доказателства във връзка с тези факти.

Няма основание за разглеждане на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация.

Нямаме искане по т.6.

Нямаме искане за събиране на нови доказателства.

По отношение на искането на гражданските ищци и частни обвинители, предоставям на съда. Смятам, че ако уважите нашето искане, делото може да протече в днешното съдебно заседание, а ако съда прецени, да го насрочи за ново съдебно заседание.

 

Съдът се оттегли на тайно съвещание.

 

След проведено кратко тайно съвещание, с оглед становището на страните и закона, съдът прецени следното, което се обяви в присъствието на страните:

Настоящото дело е подсъдно на ВОС. Няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. На настоящия етап не са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Искането на адв. Г., като защитник на подсъдимия Ф., за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, респективно чл.371, т.2 от НПК, не следва да бъде уважено, съобразно регламента на чл.370, ал.3 от НПК.

Предвид горното

СЪДЪТ

 

                                 ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитника на подсъдимия М.Г.Ф. за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие, респективно хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.

Не са налице основания за разглеждане на делото при закрити врати, привличане на резервен съдия и съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършване на съдебно следствени действия по делегация.

Не са налице основания за промяна на мярката за неотклонение „Задържане под стража“, взета спрямо всеки един от подсъдимите, тъй като тази мярка по отношение на всеки един от тях, е единствената, която обезпечава целите на чл.57 от НПК и е съобразена с чл.63, ал.1 от НПК.

Относно искането на повереника за допускане на свидетел при довеждане, съдът ще вземе отношение на следващ етап от процеса.

На настоящия етап съдът намира, че не са налице условията за насрочване на съдебното заседание и призоваване на лицата, посочени в списъка на обвинителния акт. На ДП е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което накърнява правото на защита на подсъдимия М.Г.Ф.. Видно от обвинителния акт, в него е визирано дословно следното: „Обвиняемият Ф. е осъждан многократно за извършени тежки умишлени престъпления. От изтърпяване на последното наказание „лишаване от свобода” не е изтекъл предвиденият 5 годишен срок, визиран в чл.30 от НК. По отношение на същия е хипотезата на чл.29, ал.1, б”б” от НК – опасен рецидив.“ Видно е, че квалификацията на деянието, за което е обвинен подсъдимият Ф. включва и „опасен рецидив“ по чл.29, ал.1, б „б” от НК. Хипотезата на тази разпоредба регламентира случаите, когато подсъдимият извърши престъплението, след като е бил осъждан 2 или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК. От цитираната формулировка в обвинителния акт определено не става ясно, кои точно осъждания има предвид обвинението. Изразът „многократно” не дава отговор на този въпрос, тъй като с оглед справката за съдимост, не са налице множество осъждания, относно които не е изтекъл срокът по чл.30, ал.1 от НК. Същевременно, хипотезата на чл.29, ал.1, б.”б” изисква най-малко две осъждания. В тази насока, наличните такива, които се имат предвид от обвинението, трябва конкретно да бъдат посочени в обвинителния акт, защото те обуславят съставомерен признак от изключително значение за обвинението, относно който подсъдимият следва да бъде в пределна яснота. Както бе посочено по-горе, не е ясно, кои осъждания има предвид обвинението като такива, обуславящи съставомерния признак „опасен рецидив”. При това положение се налага изводът, че обвинителният акт не е изготвен при спазването разпоредбата на чл.246, ал.2 от НПК, доколкото липсва коректно описание на престъплението, извършено от подсъдимия Ф., относно съставомерния признак посочен по-горе. Посоченото процесуално нарушение е съществено, тъй като нарушава правото на защита по чл.55, ал.1 от НПК на подсъдимия, както и да научи обвинението, което е повдигнато спрямо него, в пълнота и яснота. Делото следва да бъде прекратено и върнато на ОП-Видин, за изготвяне на нов обвинителен акт, като се отстрани посоченото процесуално нарушение.

Предвид горното и на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.248, ал.1, т.3 и съобразно чл.249, ал.2 от НПК

СЪДЪТ

 

                                   ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХ дело №231/2018г. по описа на Окръжен съд Видин.

Връща делото на Окръжна прокуратура Видин, за отстраняване на допуснати процесуални нарушения по реда на чл.242 от НПК, респективно, следва да се изготви нов обвинителен акт, при спазване изискванията на чл.246, ал.2 от НПК, в посочения по-горе смисъл.

 

Определението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Софийски Апелативен съд в 7 дневен срок от днес, по реда на глава XXII от НПК.

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                       ЧЛЕН СЪДИЯ:

 

 

                             СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                 2.

 

                                                                 3.

 

 

 

           На адв. С.С. и адв. Г.г. да се издаде препис от протокола, който да им послужи пред НБПП.

           На съдебните заседатели Р.К., Б.Б. и Т.В. да бъде изплатено   възнаграждение за   времето от     09:30 часа до 11:30 часа /два часа/от бюджета на ВОС.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:30 часа.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   СЕКРЕТАР: