Т.Д. № 64-2018

Решение по Търговско дело 64/2017г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №38

                      

                                            Гр. Видин 19.10.2018г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА двадесет и шести септември

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                        

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                               2.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         И.К.                   И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдия С.С.                        т..Д. № 64    ПО ОПИСА

ЗА   2017   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от „Е…”ЕООД-гр.В. чрез адв В.Б. против Община Б. с правно основание чл.79,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.84,ал.2 и чл.86,ал.1 ЗЗД с цена на иска 369 674,48лв.,от които 295 484,48лв.-главница като неизплатена договорена сума по изчерпателно изброени в ИМ договори с предмет озеленяване ,сметоизвозване и сметопочистване.,касаещо фактури за периода 01.01.2015г. до 30.06.2015г. и 74 189,60лв.-мораторна лихва за забава за периода 19.05.2015г. до 28.12.2017г.-подаване на ИМ пред съда, като в хода на делото размерът на претендираната мораторна лихва е и зменен на основание чл 214,ал.1 ГПК и се претендира до размер от 73 700лв. Претендират се и законната лихва върху главницата от 28.12.2017г.-подаване на ИМ пред съда до окончателното изплащане на сумата и разноски по съдебното производство.

В законния двуседмичен срок по чл.367 ГПК ответникът Община Б… е подал писмен отговор,с който е оспорил предявените искове по основание и размер.По част от договорите и съответно издадените фактури по тях смята,че претендираната сума е завишена,тъй като в самите договори не е предвидена индексация с инфлационния процент,какъвто е начислен от ищеца,а за други се позовава на предивеното в договора 60 дневно разсрочване на плащането . За част от договорите счита,че са нищожни като сключени без проведена обществена поръчка по действащия по време Закон за обществените поръчки.Твърди,че за договори на суми до 50 000лв. е следвало да се съберат не по-малко от три ценови оферти,което не е сторено от бивши кмет Е.Ц.

В указания двуседмичен срок ищецът   е подал допълнителна ИМ,с която оспорва твърденията на ответника .По направеното възражение за нищожност на договорите сочи чл.122,ал.3 ЗОП и счита,че след като пхравото на иск не е упражнено в преклузивния срок,то съществува процесуална пречка да се упражни сега в настоящото производство.Посочва,че за оспорените фактури по посочените договори индексацията на дължимата сума е договорена още в основния договор между страните.Позовава се на обстоятелствато,че ответникът е приел тези фактури и ги е осчетоводил при отразените в тях суми и няма възражения относно извършената от ищеца работа като количество и качество.

Ответникът е подал допълнителен отговор ,с който не ангажира допълнителни доказателства и поддържа становищего си. Твърди,че допълнително сключените договори ,на които се позовава ищецът са сключени без да е изпълнена процедурата за провеждане на обществена поръчка.Счита за неправилни доводите ,че в чл.122,ал.2 ЗОП са посочени лицата,които имат право на иск и общината не е сред тях.Счита,че в цитираната правна норма се обжалва проведената процедура по ЗОП,но не и обявяването на договорите по ЗОП или отделни клаузи за нищожни и се позовава на чл.26 ЗЗД.

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Между  „Е….”ЕООД-гр.В. и Община Б. е сключен договор  от 24.04.2008г. с предмет „Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на Община Б.“,договор от 02.06.2008г. с предмет „Сметопочистване и сметоизвозване в населените места на територията на Община Белоградчик ”,както и договори от 19.12.2008г.,от 27.02.2009г.,от 30.03.2009г. ,от 31.01.2014г.,от 27.05.2014г.,от 04.02.2015г.,от 13.05.2015г. и от 13.05.2015г.-всички във връзка с извършване на дейности по сметопочиствани и извозване на различни по вид отпадъци,озеленяване и охрана на общинско депо Белоградчик.Част от допълнително сключените договори препращат към условията на основните договори от 2008г.Във всеки един от договорите са уговорени цените на отделните дейности и начин на плащане. Според условията на основните договори заплащането е ежемесечно след съставяне и подписване на протокол за фактически извършена работа и съставяне на фактура.В договори от 27.02.2009г.,от 30.03.2009г. е уговорено,че възложителят са задължава да изплати договореното възнаграждение срещу представяне на фактура без да е необходимо представяне на двустранно подписан протокол за приемане на работата.

По делото са представени и приети подписани от страните в качеството им на изпълнител и възложител месечни протоколи за извършените от ищеца дейности и съставени въз основа на тях фактури,подписани от кмета на Община Б. за периода 01.01.2015г. до 30.06.2015г. на обща стойност 295 484,88лв. С нотариална покана,връчена на Община Б. съответно на 19.05.2015г. и втора нот.покана,връчена на 06.11.2015г.. „Е.”ЕООД-гр.В. е поканил ответника да се яви в кантората на нотариус Л. Ц.,за да докаже плащане по задълженията си .Няма данни кмета на Община Б. да е отговорил по някакъв начин на нотариалните покани,а с протокол от 01.06.15г. е отбелязано от нотариуса,че получателят или упълномощено от него лице не се явява.

По делото е назначена икономическа експертиза,изготвена от ВЛ Р.К.,неоспорена от страните и приета от съда като обективна и компетентна. Според заключението размерът на задължението по договорите и издадените въз основа на тях ф-ри за периода 01.01.2015г. до 30.06.2015г. е на обща стойност 295 484,88лв.,а мораторната лихва за периода 19.05.2015г. до 28.12.17г.-постъпване на ИМ в съда, е в размер на 73 700,60лв. Заключението е изготвено след като ВЛ се е запознал на място в счетоводството на ищеца и на ответника.Процесните фактури са осчеводени от ответника и се водят неплатени в счетоводството на Община Б… за претендираните с ИМ суми.Процесните 47бр. фактури са осчетоводени при страните по делото в пълен размер и са включени в Дневниците за продажба и Справка Декларация по ДДС от ищеца и в Дневниците за покупка и Справка Декларация по ДДС при ответника за съответните месеци.

По искане на ответника на ВЛ е поставена задача да посочи дължимите суми за процесния период по процесните договори като се посочи колко пътни листове има издадени,има ли протоколи за извършената работа,в които да е посочено колко дка са изметени и кои улици,както и да се изчисли задължението без индекс на инфлация и ВЛ е отговорило както следва :

Изброени са дните и издадените пътни листове с отработени часове и посочени кои улици са почиствани от метометачка като липсват пътни листове за месеците 01,02 и 03 2015г.За всичките шест месеца от исковия период е подписан протокол и от двете страни за извършена работа с посочени отработени часове и всеки на стойност от 1 783,40лв.ВЛ е посочил,че в този договор от 30.03.2009г. с предмет „Ежедневно машинно метене на улици на територията на Община Белоградчик“ не е предвидена индексация,а договорената сума е в размер на 1 546,80лв.,а в изброените ф-ри е посочено 1 783,40лв.

След като ВЛ подробно е описал издадените фактури във розка с подробно описана извършена дейност по места и часове по процесните договори е посочил цена без индексация за извършената работа и за процесния период те е в размер на 272 723,96лв.,а мораторната лихва съответно 68 332,45лв.

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

Безспорно е установено,че между „Е….”ЕООД-гр.В. и Община Б… са сключени изброените по-горе договори с предмет,отнасящ се до сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци ,почистване на териториите за обществено ползване и озеленяване и поддръжка на зелени площи на територията на Община Б….

Ищецът е изпълнил задълженията си като е извършил съответните дейности и е изправна страна по договора ,а Община Б….не е изпълнила задължението си за плащане на извършеното.

Ответникът в качеството си на възложител не е възразил относно количеството и качеството на извършените от ищеца като изпълнител по договора дейности,за което са съставени съответните месечни протоколи според клаузите на договорите.

ВЛ в заключението си след проверка на място категорично заявява,че всички фактури,приложени в копия по делото ,въз основа на които ищецът претендира исковата сума,са осчетоводени от Община Б… и са заведени като неплатени и дължими в счетоводството на Общината.Това на практика съставлява приемане на работатат и неоспорване дължимостта на сумите по фактурите в посочения в тях размер.

По направените от процесуалният представител на Община Б… възражения относно сочени от него договори във връзка с това,че същите са сключени без да е проведена обществена поръчка съдът достигна до следните изводи:

В чл.120 ЗОП/отм./ са посочени правните субекти,които могат да обжалват решенията на възложителя по процедурата или класирането и това са най общо казано всеки заинтересуван кандидат или участник.Възложителят,какъвто е Община Б…. не е измежду имащите право на обжалване.

В чл.90 на ЗОП/отм./ е посочено кога възложителят може да възлага обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление и в т.8 и т.9 са предвидени хипотези за сключванена допълнителни договори към основните по този ред.В т.9,б.“а“ на чл.90 ЗОП/отм./ е предвидено,че когато първата поръчка е възложена при открита или ограничена процедура и в нея е посочено възможността за такова възлагане/т.е. чрез договаряне. Договорът от 02.06.08г. с предмет сметопочистване и сметоизвозване в населените места на територията на Община Б… е сключен чрез възлагане на обществена поръчка,а останалите договори от 19.12.2008г.,от 27.02.2009г.,от 30.03.2009г. ,от 31.01.2014г.,от 27.05.2014г.,от 04.02.2015г.,от 13.05.2015г. и от 13.05.2015г. са допълнителни договори към основния от 02.06.08г.За да е необходимо възлагане на обществена поръчка и за тях следва да са наличе условията на т.8 от чл.90 на ЗОП/отм./-услугата да може да се раздели от предмета на основния договор или общата стойност по допълнителните договори да повече от 50% от тази на основния.В случая не е доказано ,че предмета на допълнителните и оспорени договори може да се отдели от основния или че стойността на всеки от допълнителните договори е по-висока от 50% от цената на основния договор.

При това положение съдът намира,че не е доказано законово изискване допълнителните договори да бъдат сключвани също при провеждане на обществена поръчка.

При всички случаи процедурата по сключване на договорите, въз основа на които се претендира исковата сума,няма пряко отношение към дължимостта на сумата.Договорите.основни или допълнителни –не са оспорени от никоя от страните или от правен субект ,имащ правен интерес,поради което те са валидни и действителни и произвеждат своето действие между страните.

По направеното при условията на алтернативност искане на ответника исковата претенция да бъде уважена до размера ,посочен от ВЛ в т. 2,т.е. без да се начислява индекс на инфлация съдът счита същото за неоснователно .Ответникът е приел работата без забележки, подписал е протоколите за извършена дейност и е осчетоводил фактурите на стойността,отразена в тях.По този начин е налице признаване на вземането в посочения размер и направеното в настоящото производство оспорване на размера е несвоевременно и неоснователно.

 

При това положение съдът приема,че исковата претенция е основателна и доказана до претендирания с ИМ размер.

Претендираното обезщетение за забава на плащането от получаване на нотариалната покана от ответника до завеждане на настоящото гр.дело също е основателно и доказано по размер с оглед заключението на ВЛ по счетоводната експертиза.Налице е хипотезата на чл.84,ал.2 ЗЗД-длъжникът е бил поканен,поканата е редовно връчена на Община Б… и от получаването, длъжникът е изпаднал в забава.Размерът на обезщетението за забава е в размер на законната лихва според чл.86,ал.1 ЗЗД.Счетоводната експертиза по делото е установила,че размерът на обезщетението за забавено плащане,равняващо се на законната лихва върху сумата 295 484,88лв, за периода 19.05.2015г. до 28.12.17г.-постъпване на ИМ в съда, е в размер на 73 700,60лв.,а исковата претенция е в размер на 73 700лв.и така следва да бъде уважена.

В този смисъл исковата претенция е доказана по основание и размер.Върху нея ответникът дължи и законна лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

Ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски съобразно представен списък по чл.80 ГПК, а именно-14 790,98лв.-държавна такса,204лв.-депозит за ВЛ/4лв.такса превод/ и 11 990лв.-адв. възнаграждение по договори за правна помощ или общо разноски в размер на 26 984,98 лв.

Водим от горното съдът

 

                            Р     Е     Ш     И     :

 

                     ОСЪЖДА Община Б…,ЕИК…., с адрес гр.Б.,ул.”К.”№.,представлявана от кмета на Общината Б.С. Н. да заплати на „Е…”ЕООД ,ЕИК .,с адрес гр. В.,ул.”Я.”№.,ет..,представляван от К.Г. Д.-управител сумата-295 484,88. -главница, представляваща неизплатини суми по ф-ри за за периода 01.01.2015г. до 30.06.2015г

въз основа на десет броя договори,а именно:договор от 24.04.2008г. с предмет „Поддържане и озеленяване на общински зелени площи на територията на Община Б…“,договор от 02.06.2008г. с предмет „Сметопочистване и сметоизвозване в населените места на територията на Община Б… ”,както и договори от 19.12.2008г.,от 27.02.2009г.,от 30.03.2009г. ,от 31.01.2014г.,от 27.05.2014г.,от 04.02.2015г.,от 13.05.2015г. и от 13.05.2015г.-всички във връзка с извършване на дейности по сметопочиствани и извозване на различни по вид отпадъци,озеленяване и охрана на общинско депо Б….,както и 73 700лв лв.-мораторна лихва върху главницата за периода 19.05.2015г. до 28.12.2017г., ведно със законната лихва за забава от завеждане на делото-28.12.17г. до окончателното изплащане на сумата ,както и направените от ищеца разноски общо   в размер на   26 984,98 лв.-д.такса, депозит за ВЛ и адв. възнаграждение .

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                         Окръжен съдия: