ВГРД № 297-2018

Решение по Гражданско дело 297/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №84

                                              

 

Гр. В.

 

                                                             13.11.2018

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 297 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на С.М.М. ***, чрез адвокат пълномощника си Л. И. И. от ВАК против Решение №448 от 17.07.2018г., постановено по гр.дело №2581/2017г. по описа на Видинския районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че решението е незаконосъобразно и необосновано. В жалбата са развити оплаквания във връзка с приетите за установени от съда факти и обстоятелства, за които се поддържа, че са в противоречие със събраните по делото доказателства. Поддържа се, че неправилно съдът е приел, че е била спазена процедурата по налагане на дисциплинарното наказание. Поискано е да се отмени обжалваното решение, като се уважат предявените искове и се признае уволнението за незаконно, да се отмени заповедта за дисциплинарно наказание, жалбоподателят да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност и се присъди обезщетение по чл.225 от КТ.

По делото е постъпил отговор на въззивната жалба от ответната по жалба страна „Е. Б. Б.“ ЕАД гр.С. , в който се поддържа, че жалбата е неоснователна. Посочва се, че по делото са били представени достатъчно доказателства, от които обосновано и законосъобразно ВРС е приел, че е налице дисциплинарно нарушение то страна на ищеца по делото, за което работодателят е наложил дисциплинарно наказание „уволнение“.

Страните не са сочили доказателства пред въззивната инстанция.

 

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответницата по жалба страна и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Пред ВРС е предявен иск по чл.344, т.1, 2 и 3 от КТ и иск по чл.225 от КТ, като ищецът е поддържал, че със Заповед №316/14.07.2017г. на изпълнителния директор на ответното дружество му е наложено наказание „дисциплинарно уволнение“ на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ. Поддържа се, че заповедта е незаконосъобразна, а уволнението е незаконно, тъй като не е спазена процедурата по налагането на дисциплинарното наказание, не са ясни причините за наказанието и извършените нарушения, които не са конкретизирани по място и по начин на извършване. Поддържа се, че ищецът не е злоупотребявал с доверието на работодателя, същият не е присвоил вещите, които са открити в шкафа, за който се посочва, че е ползвал, същият не се заключва, бил му нанесен побой от служители на охранителната фирма на предприятието, поради което е поискано да се признае уволнението за незаконно, с всички законови последици.

По делото е постъпил отговор на исковата молба от ответното дружество, в който подробно са изложени обстоятелствата, при които е открито извършеното от ищеца нарушение, като с отговора са представени писмени доказателства, а именно: Заповедта за уволнение; Искане за обяснения на работника; Писмени обяснения на С.М.М.; Доклад от ръководителя на „Е. Б. Б.“ ЕАД ПБ гр.В. до изпълнителния директор на дружеството; Опис на продуктите, открити в шкафа, ползван от работника и доклади от длъжностни лица на дружеството.

ВРС е изготвил доклад по делото, като е разпределил доказателствената тежест между страните, допуснал е посочените доказателства от тях. В съдебно заседание са разпитани свидетели и е изслушана съдебно-икономическа експертиза. Въз основа на така събраните по делото доказателства, с обжалваното решение съдът е изложил установената фактическа обстановка по делото, като е приел за безспорно установено, че по повод сигнал за изчезнала 1брой пита кашкавал „В.“ от приготвените за разфасоване в цех на дружеството продукти е била извършена проверка на територията на предприятието и в шкафовете за чисти дрехи, в мъжката съблекалня към цеха, в който е работил ищецът по делото и който е ползвал посочения шкаф е бил открит кашон с налични в него 5броя вакуум опаковки от по 0.800кг. краве сирене. По този повод е бил потърсен ползвателя на шкафа С.М.М., за да даде обяснения, но същият не бил открит на територията на предприятието, не отговарял на мобилния си телефон. В последствие същият бил поканен да даде писмени обяснения по случай, които са приложени по делото и в които същият е отразил, че не знаел за изчезването на никаква продукция. В обжалваното решение съдът подробно е изложил всички действия на работодателя във връзка с откритите отклонени вещи от продукцията на дружеството, като съдът е обсъдил подробно свидетелските показания на изслушаните по делото свидетели и въз основа на тези доказателства обосновано и законосъобразно е приел, че ищецът е извършил нарушение на трудовата дисциплина, изразяващо се в злоупотреба с доверието на работодателя, поради което работодателят законосъобразно му е наложил дисциплинарно наказание „уволнение“. Съдът е изложил обосновани мотиви, че при издаването на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ са били спазени законовите изисквания, като в заповедта подробно са изложени всички обстоятелства по откриване на дисциплинарното нарушение и действията, които е извършил работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание. Тези действия се подкрепят от представените от ответното дружество писмени доказателства и са съотносими към установеното дисциплинарно нарушение от ищеца по делото М..

Настоящата инстанция възприема напълно изложените от Районен съд-В. мотиви в обжалваното решение, поради което съдът приема, че решението ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано.

По изложените съображения Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №448 от 17.07.2018г., постановено по гр.дело №2581/2017г. по описа на Видинския районен съд.

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните, при наличието на предпоставките на чл.280 от ГПК.

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

         2.