ВГРД № 256-2018

Решение по Гражданско дело 256/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  №79

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                 13.11.2018

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският   окръжен съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на десети октомври

две хиляди   и    осемнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                    Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря И. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Въззивно гражданско дело № 256 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

 

Производството по делото е образувано по въззивната жалба на Ц.И.Л.-О. против Решение №165 от 30.03.2018г., постановено по гр.дело №3297/2017г. по описа на Видинския районен съд.

Поддържа се във въззивната жалба, че решението е постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон и е необосновано. Поддържа се, че съдът не се е произнесъл по молбата на жалбоподателката от 21.02.2018г. за отлагане на делото в първо заседание,съобразно разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК. Поддържа се, че страната имала планирано служебно пътуване, което планирала през м.октомври 2017г. Въпреки това съдът не уважил молбата и решил делото в едно съд.заседание. В жалбата се съдържат оплаквания, че съдът неправилно е изключил от делбената маса имот в с.Н. видинска община, представляващ дворно място от 1дка с овощна градина и дървено бунгало, поради непредставяне на доказателства за собствеността на този имот на наследодателя на страните. Поддържа се, че за този имот наследодателят на страните е заплащал данък редица години, за което жалбоподателката е представила с отговора на исковата молба декларация по чл.17 от ЗМДТ. В жалбата се съдържат оплаквания против решението на ВРС, че съдът не се е произнесъл по направеното искане по чл.12, ал.1 от ЗН, което ответницата е направила в отговора на исковата молба и е поискала да й бъде възложена обикновената покъщнина в делбените имоти, тъй като жалбоподателката е полагала грижи за наследодателката на страните И. Ц. И.. Съдът не се е произнесъл и по подобренията, които жалбоподателката е претендирала в наследствените имоти. Поддържа се също така, че в диспозитива на решението съдът не е изписал съседите на допуснатия до делба земеделски имот – нива №012032, с площ от 6.160дка в местността „Басараба“ в землището на с.Д., а така също и неправилно е приел, че дворното място на допуснатия до делба имот в гр.В. е с площ 390кв.м. по кадастралната карта, докато приложеният към делото нотариален акт за собственост сочи, че дворното място е с площ 400кв.м.

По делото е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от ответника по жалба Л.И.Л., в който се поддържа, че въззивната жалба е просрочена, тъй като жалбоподателката е получила съобщение за решението на 25.04.2018г. и срокът за обжалване е изтекъл на 09.05.2018г., а въззивната жалба е подадена на 10.05.2018г. Посочва се, че жалбата е и неоснователна, тъй като съдът не е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК, а така също се посочва, че за имотът в с.Н. не са представени писмени доказателства, от които може да се направи извод, че имотът е бил собственост на наследодателите на страните и е бил предоставен за ползване. Относно оплакванията за имота в с.Д. се поддържа, че същият е индивидуализиран с конкретен номер, а относно имота в гр.В. се сочи, че същият в нотариалния акт е с квадратура 400кв.м., като същият е издаден през 1957г. и правилно съдът е посочил квадратурата по кадастралната карта на гр.В..

Окръжният съд, след като се запозна с оплакванията във въззивната жалба, становището на ответницата по жалба страна и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена от надлежна страна и в определения законов срок, поради което е допустима. Съдът не възприема възражението на ответника по жалба, че същата е подадена извън определения двуседмичен срок. Действително на плика, с който е изпратена въззивната жалба е посочен печат 10.05.2018г., но на същия не може да се прочете дали това е печата на подаване на писмото или на пощенската служба в гр.В. когато е получено и предадено в Окръжен съд-В. поради което следва да се приеме, че жалбата е подадена в законоустановения срок.

По същество въззивната жалба е неоснователна.

Неоснователно е оплакването в жалбата за допуснати процесуални нарушения при разглеждане на делото пред ВРС. Съдът е насрочил разглеждането на делото в открито съдебно заседание след размяна на книжа между страните за 01.03.2018г. в 11:00ч. Ответницата по жалба е подала молба, че не е в състояние да се яви в съдебно заседание, тъй като ще бъде в чужбина за времето от 24.02 до 06.03.2018г. и е поискала отлагане на делото поради служебния си ангажимент извън страната. С молбата не са представени доказателства за посочените в същата обстоятелства, поради което в съдебно заседание съдът е приел, че не са налице основанията по чл.142, ал.2 от ГПК и е дал ход на делото. Съдът е приел представените от ответницата с писмения си отговор писмени доказателства, като в отговора ответницата по иска не е правила други доказателствени искания. Поискала е да бъде допусната делба на имот в с.Новоселци, състоящ се от дворно място и овощна градина и нива с имотен №012032 в землището на с.Д. общ.В. в местността „Басараба“. Това процесуално искане е било уважено от съда. С обжалваното решение съдът е приел, че следва да бъде допусната съдебна делба между страните на наследствени имоти, останали от техните родители, като правата на страните в делбата са равни като единствени наследници на родителите си, като по отношение на посочения във въззивната жалба имот, находящ се в с.Н., съдът не се е произнесъл с решението, тъй като с определението си в съдебно заседание от 01.03.2018г. не е приел искането за включване в делбената маса на този имот, а единствено на имота в с.Д. поради което посочения в жалбата имот, находящ се в с.Н. не е бил предмет на делбата между страните.

Окръжният съд приема за неоснователни оплакванията във въззивната жалба, че имота в с.Д. не е индивидуализиран в диспозитива на решението. В решението същият е описан съобразно представената скица №73/22.10.1998г. с посочена площ на парцела и номера, индивидуализиращ нивата в местността „Басараба“, като в диспозитива действително не са описани границите и съседите на земеделския имот, но същите са посочени в представената скица и следва да се приеме, че имота е изчерпателно индивидуализиран в решението по допускане на делбата.

Жалбоподателката е имала възможност да иска допълване на решението, но е сторила това, а въззивната инстанция не би могла да отстрани този порок.

Относно имота, находящ се в гр.В. съдът е посочил площта на дворното място съобразно идентификатора по кадастралната карта на гр.В. съобразно представената скица на имота от Службата по геодезия, картография и кадастър гр.В., поради което оплакванията и по отношение на тази част на решението й са неоснователни.

Неоснователни са оплакванията, че съдът не се произнесъл по направените искания на жалбоподателката по чл.12 от Закона за наследството. По това искане съдът следва да се произнесе във втората фаза на делбата по възлагане, а не при допускане на делбата, поради което и в тази част жалбата е неоснователна.

Обжалваното решение ще следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано, като жалбоподателката ще следва да заплати на ответника по жалба направените разноски за въззивната инстанция в размер на 1 200лв.

По изложените съображения Окръжният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №165 от 30.03.2018г., постановено по гр.дело №3297/2017г. по описа на Видинския районен съд.

ОСЪЖДА Ц.И.Л.-О. с ЕГН:***** да заплати на Л.И.Л. направените за тази инстанция разноски по делото в размер на 1 200.00лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните, при наличието на предпоставките на чл.280 от ГПК.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

 

 

         2.