Т.Д. № 26-2018

Решение по Търговско дело 26/2018г.

 

                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 37

                                              

                                   гр.Видин 04.10.2018г.

                         В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд търговска колегия

в открито заседание на двадесет и шести септември

две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                   Председател: С. С.

                               

                               

при секретаря  И.К. и в присъствието

на прокурора           като разгледа докладваното

от съдия С. С. търговско дело № 26 по описа за 2018г.

и за   да    се    произнесе, взе  предвид следното:

         

          Искът е с правово основание чл. 155,т.3 от ТЗ.

          Представителят на Окръжна прокуратура, гр.Видин,поддържа в исковата молба,че в Търговския регистър е вписано дружество „МБАЛ „Е….“ ЕООД,гр.В….като дружеството от 09.01.2014г. и до подаване на исковата молба няма вписан нов управител , поради което и на основание чл.155,т.3 от ТЗ е поискано да се прекрати регистрацията на дружеството.

Представител на дружеството не е взел становище по исковата молба и не е сочил доказателства.

От представените по делото доказателства,Окръжният съд приема следното:

По делото са представени писмени доказателства,от които се установява,че дружеството „М….“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър през 2008г. като за последен управител е избран С… В… Й….На 09.01.2014г. той е заличен като управител като обстоятелство е вписано в ТР,но нов управител не е назначен и до момента.

В разпоредбата на чл.155,т.3 от ТЗ е посочено,че иск за прекратяване на дружеството пред съда може да предяви и прокурорът,поради което предявения иск съдът преценява като допустим ,а предвид данните по делото- основателен.

Ще следва да се постанови решение,с което се прекрати регистрацията на дружеството,като препис от решението се изпрати на Търговския регистър за вписване.

По изложените съображения Окръжния съд

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА РЕГИСТРАЦИЯТА на „М… „Е… “ ЕООД,ЕИК …,със седалище и адрес на управление гр.В….,ул.“Н….“ …,на основание чл.155,т.3 от ТЗ.

ОСЪЖДА „М… „Е….“ ЕООД, ЕИК …,със седалище и адрес на управление гр.В….,ул.“Н….“…,да заплати по сметка на Окръжен съд,Видин,държавна такса в размер на 25лв.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Агенция по вписванията,Търговски регистър.

         

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: