ЧНД № 268-2018

Определение по Наказателно дело 268/2018г.

                                  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №173

                                       гр.Видин   12.11.2018 г.

 

 

   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно   отделение в разпоредително заседание проведено   на дванадесети   ноември двехиляди   и   осемнадесета   година в състав :

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ :ИЛИЯ   ИЛИЕВ

 

след   като   разгледа   докладваното   от   СЪДИЯТА ИЛИЕВ   - ЧН дело   №268   от   2018 г. – и   за   да   се произнесе   взе   в   предвид   следното :

   При   разпределяне   на   ЧН дело №268 от 2018г. в качеството   си на Зам.Председател на   ВОС   и   Председател на наказателното отделение   на   Видински   Окръжен Съд ,при   разпределение   на делата   на случаен   принцип ,констатирах   ,че Видинският Окръжен Съд   не може   да   образува   състав по   делото ,тъй като  всеки   един от съдиите   си   е   направил отвод   от   разглеждане   на   делото .

   Налице    са   предпоставките  на чл.43 т.3 от НПК ,т.е “съдът   на който делото  е   подсъдно не може да образува състав” .

   При   това  положение и с оглед   разпоредбата   на чл.43 т.3 от НПК намира ,че   производството по делото  следва да   бъде прекратено  и бъде    направено искане   до   Върховен Касационен Съд - делото да се   разгледа   от   друг   ,еднакъв по степен   съд .

   С оглед на   гореизложеното СЪДЪТ

            

                               Р А З П О Р Е Д И    :

 

     ПРЕКРАТЯВА производството по ЧН дело №268 от 2018г. на   Видински Окръжен Съд .

   Делото да се изпрати   на Върховен Касационен Съд на Република  България с искане на   основание   чл.43 т.3 от НПК.

   Да   се   изпрати   препис от   разпореждането   на   страните.

   Разпореждането не   подлежи  на  обжалване .

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: