ВГРД № 189-2018

Решение по Гражданско дело 189/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ 64

гр. Видин,09.11.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в публичното заседание на 11 септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател:В. В.

Членове:   1.А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. ВЪЗЗИВНО гражданско дело № 189 по описа за 2018., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 258 и сл. от ГПК.

            С решение постановено по г. д.№ 2079 / 2017 г., Видинският районен съд е определил на основание чл128 ал. 3 от ГПК режим на лични контакти на бабата по бащина линия Й.Р.К. с внука, според който бабата има право да взима детето А. Р. А., ЕГН ********** както следва: всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден с преспиване, четири дни за рождения ден на детето А. Р. А., ЕГН ********** всяка четна календарна година, считано от 09 часа на 05 август до 18 часа на 8 август, четири дни всяка четна календарна година за Великденските празници, определени с Постановление на Министерски съвет, всяка нечетна календарна година през цялата пролетна ваканция след започване на I-ви клас на детето, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, четири дни за Коледните празници на всяка четна календарна година от 9 часа на 23 декември до 18 часа на 26 декември, и четири дни за Новогодишните празници на всяка нечетна календарна година от 09 часа на 30 декември до 18 часа на 2 януари, след което да връща детето А. Р. А., ЕГН **********, по местоживеенето му, като иска в останалата част е отхвърлен като неоснователен.

Недоволна от постановеното решение е останала въззивницата Е.Ц.Б., която го обжалва в законния срок. В жалбата се твърди, че обжалваното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, непълнота на доказателствата. Поддържа се , че изводите на Районен съд Видин, са неправилни и повърхностни, а аргументите изложени в решението са едностранчиви, и представляват превратно интерпретиране на доказателствата и данните по делото, изведени са без да бъде извършен строен логически, цялостен и задълбочен анализ на събраните по делото, писмени доказателства. Иска се да бъде отменено изцяло и да бъде постановено друго решение с което да се отхвърли иска, като неоснователен. Излага се , че решението е постановено при извършени тежки процесуални нарушения, освен това не е в интерес на детето. Поради това моли съдът да го отмени и в интерес на детето да отхвърли иска, или при условията на евентуалност да редуцира режима на лични отношения с бабата, до веднъж на два месеца, по местоживеенето на детето при първоночален адапционен режим без приспиване и в присъствието на майката. Претендират се направените по делото разноски.

В срок е п остъпил отговор от въззивницата Й.Р.К. , в който се оспорва въззивната жалба и се иска да бъде потвърдено първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно.

В с.з. въззивницата не се явява и не се представлява, постъпила е молба , с която се иска да се даде ход на делото в нейно отсъствие и се излагат писмени доводи във връзка с жалбата и отговора.

Въззиваемата страна чрез пълномощника си адвокат Д.Й. оспорва подадената въззивна жалба и поддържа депозирания писмен отговор. Представя списък на разноските за сумата от 600 лв., дължимо адвокатско възнаграждение за въззивната инстанция при условията на чл. 38 ал. 2 от АК.

Въззиваемия Р.А.К., редовно призован не се явява и не е взел становище по жалбата.

Окръжният съд, като обсъди оплакваниятаизложени в жалбатавзе предвид направените доводипрецени събраните пред първата и въззивната инстанции  доказателства в тяхната съвкупност и по отделно и съобрази  изискванията на законанамира за установено  следното:

   Жалбата е подадена в срока по чл. 259 ал. 1 ГПК, допустима е и следва да бъде обсъдена по същество.

Предмет на разглеждане в настоящото производство е предявен от бабата Й. Р.К. против родителите на детето А. Р. А. – Е.Ц.Б. и Р.А.К.  иск с правно основание чл. 128 ал. 3 от СК за определяне на режим на лични контакти, който бабата да упражнява по отношение на внука си Асен режима определен на бащата Р.А.К., утвърден с протоколно определение по гр.д. № 516/2015 г. по описа на ВРС . В условията на евентуалност се иска да бъдат предоставени на бабата мерки на лични отношения с внука, както следва: всеки първди и трети петък от месеца от 18 часа не петъчния ден до 19 часа на неделния ден с преспиване, Коледните и Великденските празници на всяка четна календарна година и новогодишните празници на всяка нечетна календарна година , определени за официални почивни дни с Постановление на МС от 09.00 часа на първия до 19.00 часа на последния почивен ден, както и петнадесет дни през лятото , които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

За да постанови атакуваното решение, с което е уважил предявения иск за определяне на режим на лични контакти между бабата и детето, като се е съобразил с предложения от ищцата режим на лични контакти, Видински районен съд е приелче в интерес на детето е да израсте в нормална семейна среда и да контактува с близките си, в това число с бабата по бащина линия. Съдът е приел, че в конкретната хипотеза са налице всички посочени от ВКС предпоставки за определяне на личните отношения между баба от една страна и внук от друга да се осъществяват в дните, определени за упражняване на лични контакти между бащата и детето. Видинският районен съд е приел, че е налице определен широк режим на лични отношения между бащата и детето, че бащата живее в едно и също място с бабата, а отношенията между тях да позволяват съвместното осъществяване на лични контакти, поради което е определил режим на лични отношения на бабата с малолетния й внук А. в рамките на определения режим на лични отношения с бащата.

ВЪЗЗИВНИЯТ СЪД приема от фактическа и правна страна следното:

Ответниците са родители на детето А. Р. А., ЕГН **********.

Ищцата е баба на детето по бащина линия. Същата е живяла с родителите на детето и с него в едно домакинство. Полагала е грижи за детето. Понастоящем ищцата живее в едно домакинство с дъщеря си в гр. В. С решение № 2500/12.05.2014г. по гр. дело № 5013/2014г. на Районен съд Варна, влязло в сила на 15.07.2014г. са постановени мерки за закрила от домашно насилие спрямо Е.Ц.Б. и детето А. Р. А. от страна на ответника Р.А.К.. С решение № 5147/06.11.2014г. по гр. дело № 9718/2014г. на Районен съд Варна, влязло в сила на 06.11.2014г., са предоставени на Е.Ц.Б. упражняването на родителските права по отношение на детето, като на бащата е определен режим на лични контакти със същото. С определение, постановено в открито съдебно заседание провело се на 08.10.2015г., по гр. дело № 516/2015г. по описа на Районен съд Видин, влязло в сила на 15.10.2015г., е одобрена спогодба по силата на която е изменен постановения с решение № 5147 от 06.11.2014 година по гражданско дело № 9718/2014 година на Варненски районен съд режим на лични контакти между Р.А.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. В. В., бл. 401, вх. 2, ет. 5, ай. 29 и А. Р. А. с ЕГН **********, с адрес: ***, както следва : Бащата Р.А.К., с ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. В. В., бл. ...., вх. ., ет. ., ап. ... има право да взема детето А. Р. А. с ЕГН **********, с адрес: *** всеки втори и четвърти петък от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден с преспиване, на територията на гр. Видин до навършване на 3 годишна възраст на детето. За този период бащата има право да определи на всеки 2 месеца веднъж, осъществяването на контакта извън гр. Видин, като уведоми за това майката Е.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес: *** писмено 3 дни предварително по електронна поща. След навършване на 3 - годишна възраст условието за осъществяване контакта на територията на гр. Видин и свързаните с това посочени по-горе условия отпадат. Бащата има право на контакти с детето четири дни за рождения ден на детето А. - 06 август, всяка четна календарна година, считано от 09 часа на 05 август до 18 часа на 8 август. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка година за рождения си ден на 13 юли от 09 часа на 12 юли до 18 часа на 15 юли. Бащата има право да взема детето 4 дни всяка четна календарна година за Великденските празници, определени с Постановление на Министерски съвет. Бащата има право да взема детето всяка нечетна календарна година през цялата пролетна ваканция след започване на I-ви клас на детето. Бащата има право да взема детето 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, като бащата не дължи издръжка през този месец, а майката ще уведоми бащата по електронна поща за определения период за ползване отпуск. Бащата има право да взема детето 4 дни за Коледните празници на всяка четна календарна година от 9 часа на 23 декември до 18 часа на 26 декември, и 4 дни за Новогодишните празници всяка нечетна календарна година от 09 часа на 30 декември до 18 часа на 2 януари. Бащата има право да взема детето всяка четна календарна година през цялата зимна ваканция след започване на I-ви клас. Бащата има право да взема детето при себе си 5 дни през зимните месеци на всяка календарна година до започване на I-ви клас на детето, като през зимния период на 2015 - 2016 година ще се осъществи от 09 часа на 27 декември 2015 година до 17 часа на 2 януари 2016 година. В случай, че личния контакт на башата съвпадне с рождения ден на майката - 10 юни, личния контакт на бащата ше бъде осъществен предходната или следващата седмица.

Ищцата е отправила писмена покана, с обратна разписка, до ответника Е.Ц.Б. за осигуряване лични отношения с детето. Поканата е върната с отбелязване върху разписката, че пратката не е потърсена от получателя.

На 23.01.2016г. ответникът Р.А.К. е извел детето извън територията на Република Б., в Република Ю. А., без знанието и съгласието на Е.Ц.Б.. Последната е образувала производство по реда на чл. 8 от ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за гражданските аспекти на международното отвличане на деца за връщане на детето А. от Република Ю. А. в Република Б. С постановление от 15.12.2016г. на Върховен съд на Ю. А. е постановено детето да се върне под грижите на Е.Ц.Б. и на същите е разрешено незабавно да се върнат в Република Б. С решение № 220/18.05.2017г. по гр. дело № 57/2017г. на Районен съд Видин, влязло в сила на 05.10.2017г. са постановени мерки за закрила от домашно насилие спрямо Е.Ц.Б. и детето А. Р. А. от страна на ответника Р.А.К.. Ответникът Р.А.К. живее в Република Ю. А.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и съобразявайки становището на страните, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 128, ал. 3 от СК, ако родителят, на когото съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да го упражнява поради отсъствие или заболяване, този режим може да се осъществява от бабата и дядото на детето. В тази хипотеза бабата и дядото упражняват законното си право на личен контакт със своя внук, упражнявайки режима, определен за временно възпрепятствания родител /техен син/.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от СК бабата и дядото могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да им определи мерки за лични отношения с него – в този случай те упражняват правото си на лични контакти с детето в рамките на определения им в качеството на негови баба и дядо режим.

Съгласно задължителните указания, дадени с ПП на ВС № 1 от 12.11.1974г. по гр. д. № 3/1974 г. и Решение № 525 от 29.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 1325/2009г., III ГО, ГК, при определяне мерките на лични отношения между внуци и баба и дядо съдът следва да се ръководи в най-пълна степен от интереса на детето като осигури най-добрия интерес на същото.

В конкретния случай се установи по делото, че след прекратяването на брака между двамата родители, детето живее постоянно при майката, която полага грижи за неговото физическо и умствено развитие при добри битови условия. От показанията на свидетелите се установи, че срещите на ищцата с внука й са преустановени от около година и половина преди предявяване на иска. Бащата се е установил в ЮАР , а когато е в България живее при майка си във Варна.

От друга страна, не се установи по категоричен и убедителен начин наведеното от ответницата възражение, че поведението на бабата по бащина линия по някакъв начин застрашава или оказва негативно влияние върху нормалното психическо или емоционално развитие на детето. От събраните доказателства не се установява и осъществяването на обичайни контакти с бабата да са противопоказни за здравето на детето.

            С оглед изложеното, при формиране на изводите си съдът следва да съобрази, от една страна, средата, която би могла да предложи ищцата при осъществяване на лични контакти с детето. В тази връзка се установи, че бабата на детето по бащина линия поддържа нормална семейна среда и социално-битови условия/в същата среда са живели двамата ответници и детето преди раздялата им/. Това, съчетано с констатираните желание и готовност да участва в отглеждането на детето, дават основание на съда да приеме, че в интерес на детето е да изгради връзка и пълноценен контакт с бабата, доколкото е член на семейството му.

С оглед изложеното, съдът намира, че в интерес на детето е режимът на лични отношения с бабата да бъде определен така, че да им осигури нормални контакти помежду им, за да не се прекъсва връзката между бабата и нейния внук, като същевременно не създава затруднения детето да води обичайния си начин на живот и не води до психически травми у него. В разглеждания случай, за да се обоснове правилен правен извод за основателност или не на молбата, следва да се отчетат всички релевантни факти и обстоятелства : детето Асен се отглежда от майка си; то е навършило 5 години; постановеният от съда режим на лични отношения с бащата ;  отношенията между двамата родители, необходимостта на детето да се среща със своите баби, здравословното му състояние. Трябва да се постигне необходимия баланс в отношенията между майката, която упражнява родителските права, бащата, който има също признато право на лични отношения с детето, и ищцата в качеството й на негова баба като същевременно се съобрази интересът на детето.

Предвид горното и като се съобрази обстоятелството, че същата не живее в едно жилище с бащата, а предлага различни социално-битови условия, както и предвид липсата на яснота за периода на отсъствие на бащата, съдът намира, че искането на ищцата за упражняване в пълна степен на режима, определен за възпрепятствания родител, на основание  чл. 128, ал. 3 от СК, следва да бъде отхвърлено.

В интерес на всяко дете обаче е да не се отчуждава от прародителите си, поради което съдът намира, че на ищцата следва да бъдат определени мерки на лични отношения с детето. Същевременно, следва да бъде отбелязано, че при определяне режима на лични отношения по чл. 128 СК, съдът не е обвързан от конкретно посочения режим, тъй като от първостепенно значение е интересът на детето, основан на общите принципи за всестранна закрила правата и интересите на детето / в този см. Решение № 525 от 29.06.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1325/2009 г., III г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК/.

С оглед изложеното, съдът намира, че на бабата по бащина линия следва да бъдат определени мерки на лични отношения, които да се осъществяват в дните, определени за контакти с бащата. По този начин в случаите, когато бащата е в страната, контактите с бабата ще се осъществяват съвместно с бащата в рамките на определения му режим, а когато бащата отсъства бабата ще може да взема детето и да го връща в дома му на основание личното й право на контакти с детето. Този режим в най-пълна степен отговаря на интересите на детето за пълноценно общуване както с неговите родители, така и с неговата баба по бащина линия. При определяне на режима на лични отношения съдът съобразява и обстоятеството, че майката и детето живеят на голямо отстояние- в гр.С., а бабата в гр.В. 

По изложените съображения, съдът намира, че на ищцата следва да бъде определен режим, както следва: всяка втора и четвърта събота от месеца за времето от 10:00 ч. до 18:00 ч.по местоживеенето на ДЕТЕТО. Така регламентирания контакт, съдът намира, че ще осигури необходимите отношения между бабата с нейния внук и същевременно е съобразен с интересите на детето и режимът на лични отношения на родителите с детето. Именно този режим на личен контакт между ищцата и детето съдът намира,че е в най –голям интерес на самото дете и не би нарушил нито установения от съда режим на лични контакти между бащата и детето, нито би попречил на майката да упражнява родителските права над детето си и да прекарва необходимото за отглеждане и възпитание на малолетното дете време.Предвид изложеното дотук ВОС в настоящия състав намира , че следва да се отмени решението на ВРС, като се отхвърли искът по чл.128,ал.3 от СК , като се уважи предявеният в условията на евентуалност иск по чл.128,ал.1 СК и се определи изтнесъл поради това по евентуалния ис

При този изход на спора съдът следва да се произнесе и по разноските по делото. Правилото за присъждане на разноски съобразно изхода на спора не може да намери приложение при делата по чл.127,ал.2 от СК. Това разрешение следва от характера на производстното на спорна съдебна администрация, приложима при спор относно родителските права в случаитекогато родителите не могат да постигнат извънсъдебно споразумениеЗа разлика от исковото производство в него не се решава със сила на пресъдено нещо спор за съществуването или несъществуването на едно материално право, а само се оказва съдействие относно начина за упражняване на родителските права , признати и гарантирани от закона, така че липсва типичната за исковото производство квалификация на страните като ищец и ответник Съдебното решение, което следва да изхожда от правилото за защита по най-добрия начин на интересите на малолетното или непълнолетното дете, ползва и двамата родители и затова в производството всяка страна следва да понесе разноскитекоито е направила, независимо от изхода на спора. В този смисъл е и Определение № 385 от 25.08.2016 г., постановено по ч.гр.д.№ 3423/2015 г. по описа на Върховен касационен съд - І Г.О. С оглед горното съдът не присъжда разноски.

Въззивното решение е постановено по иск с правно основание  чл. 128 от СК,  попадащо в приложното поле на чл322, ал. 2 ГПК, по отношение на който не е предвидено като изключение изрично касационното му обжалване в настоящата редакция на разпоредбата на чл. 280 ал. 2 т. 2 от ГПК, поради което е окончателно.

 

Водим от горното ВОС

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕТО от 26.03.2018 г. на ВРС , постановено по гр.д. 2079 по описа за 2017 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ искането на бабата по бащина линия Й.Р.К. за определяне на основание чл128 ал. 3 от ГПК режим на лични контакти с внука, според който бабата има право да взима детето А. Р. А., ЕГН ********** както следва: всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца от 18.00 часа на петъчния ден до 17.00 часа на неделния ден с преспиване, четири дни за рождения ден на детето А. Р. А., ЕГН ********** всяка четна календарна година, считано от 09 часа на 05 август до 18 часа на 8 август, четири дни всяка четна календарна година за Великденските празници, определени с Постановление на Министерски съвет, всяка нечетна календарна година през цялата пролетна ваканция след започване на I-ви клас на детето, един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, четири дни за Коледните празници на всяка четна календарна година от 9 часа на 23 декември до 18 часа на 26 декември, и четири дни за Новогодишните празници на всяка нечетна календарна година от 09 часа на 30 декември до 18 часа на 2 януари, след което да връща детето А. Р. А., ЕГН **********, по местоживеенето му.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.128, ал. 1 СК МЕРКИ на лични отношения между Й.Р.К., ЕГН **********,***, с внука й А. Р. А., ЕГН **********, като : Й.Р.К., ЕГН **********, ще има право да взима детето А. Р. А., ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта събота от месеца за времето от 10:00 ч. до 18:00 ч.по местоживеенето на ДЕТЕТО.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО .

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: