ВЧГРД № 336-2018

Определение по Гражданско дело 336/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-202

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                             Председател : И. И.

                                                    Членове :1.Л. Л.

  1. Г. Й.

при секретаря   ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №336     по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

         Постъпила е частна жалба от Е.Б. *** разпореждане от 18.07.2018 г. на Районен съд-Б. ,в което са изложени подробни доводи относно незаконосъобразността на същото .

         След като взе предвид събраните по делото доказателства ,Окръжен съд-В. намира за установено следното от фактическа и правна страна :

         С разпореждане от 18.07.2018 г. на Районен съд-Б. е указано на жалбоподателката Е.Г.Б. ***, в едноседмичен срок от съобщението;

-        да представи   надлежни   писмени доказателства   кога й   е   връчена поканата за доброволно изпълнение от ЧСИ Б. Б. по изпълнително дело №20178560400001.

-        да представи препис от жалбата си против Разпореждане за издаване на изпълнителен лист № 368/ 22.12.2016 г., издаден на основание Определение №158/ 29.07.2016 г. по ч. гр.д. № 220/ 2016 г. по описа на ОС – В. - за връчването му на другата страна.

- да внесе по сметката на Окръжен съд — В., държавна такса в размер на 15,00 лв. и представи вносен документ за това в същия срок, в РС –Б.

Указано е ,че в случай на неизпълнение на горните указания на съда в определения срок и на осн. чл. 279, във вр. с чл. 275, ал. 2 във вр. с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК жалбата ще бъде върната.

С оглед на горното Окръжен съд-В. намира ,че жалбата е недопустима ,тъй като по силата на Чл.274 ал.1 т.1 и 2 ГПК срещу определенията на съда могат да се подават частни жалби когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и в случаите ,изрично посочени в закона .Разпореждането ,с което се дават указания ,не попада в нито една от горните хипотези ,поради което жалбата е недопустима.

         Водим от горното Съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

Прекратява производството по гр.д.№336/2018 г. по описа на Окръжен съд-В. поради недопустимост на частна жалба от Е.Б. *** против разпореждане от 18.07.2018 г. на Районен съд-Б.

На основание Чл.274 ал.2 ГПК определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в едноседмичен срок от връчване на препис.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ :