Т.Д. № 13-2018

Р Е Ш Е Н И Е №40

гр.Видин 05.11.2018 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВОС, търговска колегия в открито

заседание на пети октомври две хилядна и осемнадесета година в състав:

Председател: В.М.

при секретаря ..........В.К…и в присъствието на прокурора ..................... като разгледа докладваното от съдия В.М. дело по несъстоятелност №13 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.629 от ТЗ.

Делото е образувано по молба от„К…. „ АД в /н/, ЕИК : …, представлявана от синдиците А. Н.Д. и К.Х. М. против „Ф…“АД , ЕИК …-със седалище и адрес на управление –гр.В., ул.“Д. „ № .., представлявано от В.Г. Й., с която се иска да се открие производство по несъстоятелност спрямо ответното дружеството, с всички произтичащи от това последици съгласно чл.630 от ТЗ и да се обяви неплатежоспособността на същото.

Поддържа се в молбата, че молителят е кредитор на ответника с изискуемивземания, произтичащиот

-договор за банков кредит от 23.12.2010, съгласно извлечение от счетоводните книги на банката- 14 813 854.02 лв.

-договор за банков кредит от 30.10.2008-6 238 571.36 лв

-вземания по договор за банков кредит от 14-07.2011г- 4 709 101.94 лв.

-вземания по договор за банков кредит от 03.11.2009- 4 817 297.65 лв.

-вземания по договор за банков кредитот 16.02.2011г-10 776 517.57 лв

-вземания по договор за банков кредит от 20.10.2008-21 177 730.31 лв.

-вземания по договор за банков кредит от 01.07.2010- 1 079 319.66 лв.

Към датата на предявяване на исковата молба „Ф….“АД дължи на К… АД сума в размер на 63 612 292.50 лв.

Посочват , че тази сума се формира от главници, лихви, неустойки, разноски и комисионни по горецитираните договори за кредит. Тези суми представляват ликвидно и изискуемо вземане, произтичащо от търговска сделка.Подържат, че „Ф… „АД не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения, породени от търговска сделка и същия се намира в състояние на неплатежоспособност.

Поради горното се иска да бъде постановено решение, с което бъде обявена неплатежоспособността на ответника и определена началната й дата-31.05.2014- датата на която длъжника за първи път е изпаднал в забава , да бъде открито производство по несъстоятелност, да бъде назначен временен синдик и да бъдат наложени общите обезпечителни мерки. Като алтернативно се иска да бъде обявена свръхзадлъжнялостта на ответното дружество със съответните последици.

В съдебно заседание процесуалния представител на ответника/стр.229/ не оспорва молбата като подържа,че дружеството само е инициирало производство по несъстоятелност, видно от приложеното тд № 5/2018г.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното:

К…“ АД (в несъстоятелност) е кредитор на „Ф…“ АД със следните изискуеми вземания, породени от търговски сделки:

1. Вземания по Договор за банков кредит от 23.12.2010 г.,с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф….“ ЕООД - кредит в първоначален размер на 330 000,00 евро, с крайна дата за погасяване 20.08.2011 г. Съгласно последния подписан Анекс № 9/31.05.2014 г. банката е отпуснала на кредитополучателя допълнителен кредит и общият размер на дълга е достигнал 10 103 250,00 евро, а одобреният погасителен план е бил с крайна дата 20.12.2014 г.

Съгласно чл.10 от Договора, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми п о кредита в размер на 9%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката, осввен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и комисионна за разходите по управление и обработка на кредита в размер на 0.5% върху разрешения размер на кредита, платима преди първо усвояване на средства от кредита.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 20.08.2011 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. Така определеният срок е бил изменян с анекси между страните, като съгласно последния подписан анекс, крайният срок, до който Кредитополучателят е следвало да погаси задълженията си по кредита (главницата) е 20.12.2014 г., освен в случай на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, ведно с Анекси № 1/30.04.2013 г. и Анекси № 2/31.05.2014 г., съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф…” ООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ООД.

Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 20.12.2014 г.

Според ищеца, ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Присъдени взеимания – главница за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. 4 654 598,00 евро;

Присъдени вземания – лихви, неустойки и такси за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 2 257 968,70 евро, в т.ч.:

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 25.06.2014 г. до 29.12.2014 г. 236 954,39 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 25.11.2014 г. до 25.10.2016 г. – 1 077 332,43 евро;

Текущиф лихви върху просрочена главница за периода от 25.10.2016 г. до 15.11.2016 г. – 49 131,87 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 25.01.2011 г. до 15.11.2016 г. – 230 550,01 евро;

Дължими такси по кредита за периода от 23.12.2010 г. до 30.04.2013 г. – 34 000,00 евро.

Присъдени вземания – разноски по кредита – 2 888,35 евро;

Разноски по кредита – 248,49 евро.

По силата на изпълнителен лист от 24.11.2016 г., длъжника „Ф…“ АД има задължение за плащане на законна лихва върху главницата 4 654 598,09 евро за периода от 15.11.2016 г. до окончателното изплащане на вземането. Дължимата законна лихва до 07.03.2018 г. е в размер на 618 027,19 евро.

С изпълнителен лист от 24.11.2016 г. е присъдено и юрисконсултско възнаграждение в размер на 79 157,27 лева. Към 07.03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 23.12.2010 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 7 533 730,82 евро и 79 157,27 лева или в левова равностойност общо – 14 813 854,02 лева.

2. Вземания по Договор за банков кредит от 30.10.2008 г., с който кредиторът – „КТБ“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф…“ ЕООД - банкова кредитна линия в първоначален размер на 1 200 000,00 евро. С последващи анекси към договора е отпуснат допълнително банков кредит, като с Анекс № 5/04.10.2010 г. размерът на кредитния лимит е увеличен до 1 950 000,00 едро. Крайният срок за погасяване на кредита, съгласно последния подписан Анекс № 9/28.04.2014 г. е 25.06.2015 г.

Съгласно чл.10 от Договора за кредит, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 9,5%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката , осввен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и комисионна за разходите по управление и обработка на кредита.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 25.10.2009 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. Така определеният срок е бил изменян с анекси между страните, като съгласно последния подписан анекс, крайният срок, до който Кредитополучателят е следвало да погаси задълженията си по кредита (главница, дължими лихви, лихви за просрочие, неустойки, наказателни надбавки, комисионни и/или разноски) е 25.06.2015 г., освен в случай на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф…” ООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ООД.

С Анекс № 1към договора за встъпване в дълг поемателят „Ф….” АД се е задължил да отговаря за задължението на главния длъжник, съгласно настъпилитепромени в договора за кредит.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Присъдени взеимания – главница за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. -1 949 999,55 евро;

Присъдени вземания – лихви, неустойки и такси за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 953 845,52 евро, в т.ч.:

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 25.06.2014 г. до 25.06.2015 г. 200 453,45 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 27.04.2015 г. до 25.10.2016 г. – 539 039,41 евро;

Текущи лихви върху просрочена главница за периода от 25.10.2016 г. до 15.11.2016 г. – 21 125,00 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 30.12.2009 г. до 15.11.2016 г. – 84 960,22 евро;

Дължими такси по кредита за периода от 30.10.2008 г. до 25.10.2014 г. – 108 267,44 евро.

Присъдени вземания – разноски по кредита за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 6 274,93 евро;

Разноски по кредита – 248,49 евро.

По силата на изпълнителен лист от 21.11.2016 г., длъжника „Ф….“ АД има задължение за плащане на законна лихва върху главницата 1 949 999,55 евро за периода от 15.11.2016 г. до окончателното изплащане на вземането. Дължимата законна лихва до 07.03.2018 г. е в размер на 258 916,60 евро.

С изпълнителен лист от 21.11.2016 г. е присъдено и юрисконсултско възнаграждение в размер на 39 988,50 лева.

Към 07.03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 30.10.2008 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 3 169 285,09 евро и 39 988,50 лева или в левова равностойност общо – 6 238 571,36 лева.

3. Вземания по Договор за банков кредит от 14.07.2011 г.,с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф…“ ЕООД - кредитна линия в първоначален размер на отпуснатия кредит 450 000,00 евро. С последващи анекси към договора е отпуснат допълнително банков кредит, като с Анекс № 2/12.09.2011 г. размерът на кредитния лимит е увеличен до 1 500 000,00 едро. Крайният срок за погасяване на кредита, съгласно последния подписан Анекс № 5/16.01.2014 г. е 20.02.2015 г.

Съгласно чл.10 от Договора за кредит, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 9%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката , осввен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и комисионна за разходите по управление и обработка на кредита.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 20.02.2012 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. Така определеният срок е бил изменян с анекси между страните, като съгласно последния подписан анекс, крайният срок, до който Кредитополучателят е следвало да погаси задълженията си по кредита (главница, дължими лихви, лихви за просрочие, неустойки, наказателни надбавки, комисионни и/или разноски) е 20.02.2015 г., освен в случай на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф…” ООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ООД.

Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 20.02.2015 г.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Присъдени взеимания – главница за периода от 16.11.2016 г. до 07.03.2018 г. -1 500 000,00 евро;

Присъдени вземания – лихви, неустойки и такси за периода от 16.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 687 262,53 евро, в т.ч.:

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 25.06.2014 г. до 25.02.2015 г. 104 950,00 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 25.10.2016 г. – 490 833,33 евро;

Текущи лихви върху просрочена главница за периода от 25.10.2016 г. до 15.11.2016 г. – 15 833,33 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 25.07.2011 г. до 15.11.2016 г. – 68 145,87 евро;

Дължими такси по кредита за периода от 14.07.2011 г. до 12.09.2016г. – 7 500,00 евро.

Присъдени вземания – разноски по кредита за периода от 16.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 2 888,35 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 25.11.2016 г. до 25.11.2016 г. – 791,67 евро;

Неустойка върху просрочена лихва за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 227,51 евро;

Разноски по кредита – 974,01 евро.

По силата на изпълнителен лист от 22.11.2016 г., длъжника „Ф…“ АД има задължение за плащане на законна лихва върху главницата 1 500 000,00 евро за периода от 16.11.2016 г. до окончателното изплащане на вземането. Дължимата законна лихва до 07.03.2018 г. е в размер на 198 750,01 евро.

С изпълнителен лист от 22.11.2016 г. е присъдено и юрисконсултско възнаграждение в размер на 32 919,57 лева.

Към 07.03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 14.07.2011 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 2 390 894,08 евро и 32 919,57 лева или в левова равностойност общо – 4 709 101,94 лева.

4. Вземания по Договор за банков кредит от 03.11.2009 г.,с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф…“ ЕООД - кредит в първоначален размер на 700 000,00 евро, с крайна дата за погасяване 25.06.2010 г. С последващи анекси към договора е увеличен размерът на кредита и достига 1 600 000,00 евро, като с последния подписан Анекс № 9/20.01.2014 г. е уговорен погасителен план с крайна дата 25.12.2015 г.

Съгласно чл.10 от Договора, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 8,5%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката, освен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и комисионна за разходите по управление и обработка на кредита в размер на 3 500,00 евро.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 25.06.2010 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. Така определеният срок е бил изменян с анекси между страните, като съгласно последния подписан анекс, крайният срок, до който Кредитополучателят е следвало да погаси задълженията си по кредита (главница, дължими лихви, лихви за просрочие, неустойки, наказателни надбавки, комисионни и/или разноски) е 25.12.2015 г., освен в случай на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф….” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф…” ООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ООД.

Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 25.12.2015 г.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Присъдени взеимания – главница за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. 1 600 000,00 евро;

Присъдени вземания – лихви, неустойки и такси за периода от 15.11.2016 г. до 07.03.2018 г. – 627 911,68 евро, в т.ч.:

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 25.06.2014 г. до 28.12.2015 г. 164 549,83 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 25.10.2016 г. – 381 717,02 евро;

Текущи лихви върху просрочена главница за периода от 25.10.2016 г. до 15.11.2016 г. – 16 444,44 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 30.12.2009 г. до 15.11.2016 г. –

61 700,39 евро;

Дължими такси по кредита /еднократно/ на 03.11.2009 г. – 3 500,00 евро.

Присъдени вземания – разноски по кредита – 5 323,30 евро;

Разноски по кредита – 299,62 евро.

По силата на изпълнителен лист от 24.11.2016 г., длъжника „Ф…“ АД има задължение за плащане на законна лихва върху главницата 1 600 000,00 евро за периода от 15.11.2016 г. до окончателното изплащане на вземането. Дължимата законна лихва до 07.03.2018 г. е в размер на 212 444,44 евро.

С изпълнителен лист от 24.11.2016 г. е присъдено и юрисконсултско възнаграждение в размер на 33 378,46 лева.

Към 07.-03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 03.11.2009 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 2 445 979,04 евро и 33 378,46 лева или в левова равностойност общо – 4 817 297,65 лева.

5. Вземания по Договор за банков кредит от 16.02.2011г., с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф…“ ООД - кредит в първоначален размер на 2 500 000,00 евро, с крайна дата за погасяване 15.02.2018 г. С последващ анекс № 1/10.10.2011 г. към договора е отпуснат допълнително банков кредит, така че общият размер на главницата става 3 500 000,00 евро. С Анекс № 2/13.03.2013 г. и Анекс №3/ 13.01.2014 г. е изменен погасителният план за издължаване на главницата, като е запазен крайният срок за погасяване на кредита, а именно 15.02.2018 г.

Съгласно чл.10 от Договора, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 8,5%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката , осввен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и еднократна комисионна за разходите по управление и обработка на кредита в размер на 12 000,00 евро.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 15.02.2018 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф…” ООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ООД. С Анекс № 1/16.04.2013 г. към договора за встъпване в дълг поемателят „Ф…” АД се информира за промените в условията на задърлжението, в което е встъпил и ги приема, които промени се отнасят до условията, посочени в анекс № 3 от 13.01.2013 г. към договора за банков кредит от 16.02.2011 г. Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 15.02.2018 г.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Просрочена главница за периода от 15.01.2015 г. до 07.03.2018 г. 3 449 952,00 евро;

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 26.05.2014 г. до 26.02.2018 г. - 673 815,29 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 26.02.2018 г. – 1 017 289,91 евро;

Текущи просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.02.2018 г. до 07.03.2018 г. – 19 784,45 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 25.02.2011 г. до 07.03.2018 г. –

282 083,84 евро;

Дължими такси по кредита - 2011 г. – 17 000,00 евро.

Разноски по кредита – 20,45 евро.

Към 07.-03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 16.02.2011 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 5 509 945,94 евро или в левова равностойност общо – 10 776 517,57 лева.

Изискуемостта на горепосочените вземания на „К…“ АД /н/ е настъпила по силата на договора за кредит и договор за встъпване в дълг на съответно уговорените в него срокове за плащане.

6. Вземания по Договор за банков кредит от 20.10.2008 г., с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф…“ ЕООД - кредит в първоначален размер на 7 000 000,00 евро. С последващи анекси № 1-9 към договора е изменен погасителният план, като е уговорено разсрочване на плащането на главницата по кредита. Крайният срок за погасяване на кредита е 25.10.2018 г., съгласно Анекс № 9/20.01.2014 г.

Съгласно чл.10 от Договора, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 8,5%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката, освен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и еднократна комисионна за разходите по управление и обработка на кредита.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 25.10.2018 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. С Анекс № 9/20.01.2014 г. към договора за кредит е уговорено издължаването на главницата да стане при определен погасителен план, като е запазен крайният срок, до който следва да бъде извършено погасяването на кредита, а именно – 25.10.2018 г., освен в случаите на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф….” ЕООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф….” ЕООД. С Анекс № 1/20.01.2014 г. към договора за встъпване в дълг поемателят „Ф…” АД се е задължил солидарно за главното задължение, съгласно настъпилите изменения в договора за банков кредит. Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 25.10.2018 г.

Съгласно Нотариална покана Изх.№ 2944/05.08.2016 г., връчена на 16.09.2016 г. на поемателя е даден седемдневен срок за изпълнение на задълженията по описания по-горе Договор за банков кредит от 20.10.2008 г. В указания срок, както и към завеждането на исковата молба по настоящето дело на 09.03.2018 г. според ищеца, длъжникът не е изпълнил задължението си, поради което с исковата си молба ищецът обявява задължението за предсрочно изискуемо на основание чл.40 от договора за банков кредит.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Редовна главница – 1 156 520,00 евро;

Просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 07.03.2018 г. 5 493 480,00 евро;

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 26.05.2014 г. до 26.02.2018 г. – 1 447 946,18 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 26.02.2018 г. – 1 567 754,93 евро;

Текущи просрочени лихви върху редовна главница за периода от 26.02.2018 г. до 07.03.2018 г. – 3 003,74 евро;

Текущи просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.02.2018 г. до 07.03.2018 г. – 31 053,42 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 25.01.2010 г. до 07.03.2018 г. –

519 766,33 евро;

Дължими такси по кредита за периода от 25.07.2009 г. до 25.07.2017 г. – 608 476,97 евро.

Към 07.03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 20.10.2008 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 10 828 001,57 евро или в левова равностойност общо – 21 177 730,31 лева.

7. Вземания по Договор за банков кредит от 01.07.2010 г., с който кредиторът – „К…“ АД /н/ е предоставила на кредитополучателя – „Ф….“ ЕООД - кредит в първоначален размер на 600 000,00 евро. С последващ анекс № 1/20.01.2014 г. към договора е изменен погасителният план, като е уговорено разсрочване на плащането на главницата по кредита. Крайният срок за погасяване на кредита е 25.09.2018 г., съгласноДоговора и Анекс № 1/20.01.2014 г. към него.

Съгласно чл.10 от Договора, Кредитополучателят се е задължил да заплаща за ползвания кредит на Банката годишна лихва върху фактически използваните суми по кредита в размер на 8,5%. Лихвата се е начислявала ежедневно върху дебитното салдо по заемната сметка на Кредитополучателя и е била платима ежемесечно на 25-то число на съответния месец. Чл.12 от договора гласи, че при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при предсрочна изискуемост на кредита на основанията, посочени по-долу в настоящия договор, Банката, освен договорената лихва, начислява върху просрочената (дължима) главница и събира от Кредитополучателя и наказателна надбавка в размер на 10 пункта годишно.

В чл.13 от договора е предвидено, че начислените, но неплатени в срок лихви се отнасят за отчитане по отделна сметка, като в този случай Кредитополучателят дължи на Банката неустойка в размер на 10% годишно върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното й издължаване. Чл.14 от договора за кредит предвижда кредитополучателят да заплаща на Банката и еднократна комисионна за разходите по управление и обработка на кредита.

В раздел ІV от договора за кредит е уговорен крайният срок за погасяване на усвоените от Кредитополучателя суми. Първоначално уговореният краен срок, до който следва да бъде погасена главницата по договора, е 25.09.2018 г., освен когато кредитът бъде обявен за предсрочно изискуем. С Анекс № 1/20.01.2014 г. към договора за кредит е уговорено издължаването на главницата да стане при определен погасителен план, като е запазен крайният срок, до който следва да бъде извършено погасяването на кредита, а именно – 25.09.2018 г., освен в случаите на предсрочна изискуемост.

На 16.04.2013 г. между К…АД и „Ф…” АД е сключен договор за встъпване в дълг, съгласно който поемателят „Ф…” АД встъпва като солидарен длъжник в задължението на „Ф….” ЕООД и се е задължило да отговаря солидарно пред кредитора К…АД за цялото задължение на „Ф…” ЕООД. С Анекс № 1/20.01.2014 г. към договора за встъпване в дълг поемателят „Ф…” АД се е задължил солидарно за главното задължение, съгласно настъпилите изменения в договора за банков кредит. Крайният срок за издължаване на задължението, съгласно последно подписаните анекси е 25.09.2018 г.

Съгласно Нотариална покана Изх.№ 2944/05.08.2016 г., връчена на 16.09.2016 г. на поемателя е даден седемдневен срок за изпълнение на задълженията по описания по-горе Договор за банков кредит от 20.10.2008 г. В указания срок, както и към завеждането на исковата молба по настоящето дело на 09.03.2018 г. според ищеца, длъжникът не е изпълнил задължението си, поради което с исковата си молба ищецът обявява задължението за предсрочно изискуемо на основание чл.40 от договора за банков кредит.

Ликвидните и изискуеми вземания към 07.03.2018 г. (видно от извлечение от счетоводните му книги, приложено по делото) са, както следва:

Редовна главница – 55 419,00 евро;

Просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 07.03.2018 г. - 300 831,00 евро;

Просрочени лихви върху редовна главница за периода от 26.05.2014 г. до 26.02.2018 г. – 76 641,97 евро;

Просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.01.2015 г. до 26.02.2018 г. – 85 848,47 евро;

Текущи просрочени лихви върху редовна главница за периода от 26.02.2018 г. до 07.03.2018 г. – 143,94 евро;

Текущи просрочени лихви върху просрочена главница за периода от 26.02.2018 г. до 07.03.2018 г. – 1 700,53 евро;

Неустойки върху просрочена лихва за периода от 26.07.2010 г. до 07.03.2018 г. –

28 211,34 евро;

Дължими такси по кредита - /еднократно/ - 2010 г. – 3 000,00 евро.

С оглед на гореизложеното, ищецът е изчислил, че към 07.03.2018 г. общият размер на всички задължения на ответното дружество, описани подробно по-горе по договор за банков кредит от 01.07.2010 г., съгласно извлечение от счетоводните книги на банката, възлиза на 551 796,25 евро или в левова равностойност общо – 1 079 319,66 лева.

Гореописаната фактическа обстановка, която се потвърждава от приложените към исковата молба писмени доказателства „К…“ АД /н/ е кредитор на „Ф…“ АД с изискуеми парични вземания, породени от търговски сделки, които длъжникът не изпълнява.

„Ф…“ АД се намира в състояние на неплатежоспособност. Чл.608 от ТЗ определя, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публично правно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане, като неплатежоспособността се предполага, когато длъжникът е спрял плащанията. Видно от представените документи ответното дружество не изпълнява свои възникнали от търговски сделки, изискуеми и ликвидни вземания към кредитора „К…“ АД /н/.

Дружеството „Ф…“ АД не само не изпълнява изискуемите си задължения към кредитора „К…“ АД /н/, но и обективното му икономическо състояние е такова, че той не е в състояние да ги изпълни, тъй като текущите активи на дружеството (наличните парични средства и останалите краткотрайни активи) не са в състояние да покрият текущите му задължения.

Длъжникът е спрял плащанията считано от 31.05.2014 г.

„Ф…“ АД дължи на „К…“ АД /н/ сума в размер на 63 612 292,50 лева, представляващи главници, лихви, неустойки, разноски и комисионни по горецитираните Договори за кредит. Посочените суми представляват ликвидно и изискуемо вземане, прооизтичащо от търговска сделка.

ВОС приема, че че длъжникът „Ф…“ АДне е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения, породени от търговска сделка – договорите за банков кредит, т.е. същият се намира в състояние на неплатежоспособност.

Съдът приема, че неплатежоспособността на длъжника е настъпила на 31.05.2014 г., а именно – на датата, на коятао длъжникът за първи път е изпаднал в забава за плащане на дължеимите по кредитите вноскикато може да се приеме, че към същата дата е налице и спиране на плащанията, поради което отделно от горното ищецът се позовава и на презумпцията за неплатежоспособност поради спиране на плащанията по смисъла на чл.608, ал.2 от ТЗ.

Съгласно чл.742, ал.1 от ТЗ търговско дружество е свръхзадължено, ако неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения. Видно от изложеното по-долу, дружеството няма достатъчно активи, за да покрие задълженията си.

От предоставените на експертизата банкови извлечения на разплащателната сметка № 1814978196215015 на ответника в евро по която са усвоявани и издължавани кредитите, сметка № …, по която са осчетоводявани редовните задължения по главницата на кредитите и сметка № ….по която са осчетоводявани просрочените задължения по главницата на кредитите експертизата анализира предоставените данни в Приложения от № 1 до № 7 към заключението и установи, че пълният размер на дължимата и непогасена просрочена главница по кредита от 20.10.2008 г. към 09.03.2018 г.е 20 353 305.84 евро, а непогасената лихва е 2 000 112.48 евро в левова равностойност по курса на БНБ 1.95583 лв. за 1 евро е 43 719 486.15 лева.

- коефициент на обща ликвидност към 31.12.2017 г.;-0.2065

Коефициентът показва, че при реализацията на краткотрайните активи на дружеството длъжник ще може да се покрияг 20.65% от краткотрайните му задължения. За норматив на общата ликвидност се приема коефициент 1.00.

- коефициент на бърза ликвидност към 31.12.2017 г.;-0.2065

коефициент на незабавна ликвидност към 31.12.2017 г.;-0.2065


- коефициент на абсолютна ликвидност към 31.12.2017 г.;-0.0057

Финансовите резултати на „Ф…” АД – В.по счетоводни данни към 31.12.2016 г. с натрупване са загуба 33 025 х.лв. и към 31.12.2017 г. с натрупване е загуба 33 162 х.лв. поради намаляване на приходите от продажби от извършваната стопанска дейност за 2016 г. и 2017 г. финансовият резултат се е увеличил на 33 162 х.лв. загуба.

Липсата на обороти поради преустановяване на стопанска дейност през 2016 г. и 2017 г. и недостатъчната наличност на краткотрайни активи от дружеството, спрямо задълженията му показва, че финансовите му затруднения не са с временен характер, а имат траен и необратим характер. Фирмата не е била в състояние да покрива краткосрочните си задължения за посочения период.

По счетоводни данни на „Ф…” АД към 09.03.2018 г. когато е подадена молбата за откриване производството по несъстоятелност и към 25.09.2018 г., когато е изготвена експертизата, той не разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията му, без опасност за интересите на кредиторите.

През последните две години 2016 г. и 2017 г. дружеството не извършва производствена или търговска дейност и месечните приходи от тази дейност през 2016 г. са 4.25 х.лв., а през 2017 г. са 0.167 х.лв.

През периода от усвояването на кредитите до завеждането на исковата молба в съда са извършвани погасявания на суми по задълженията към „К….АД (н), По всичките седем кредита са внесени 14 951 627.64 евро.

Последните частични плащания по кредитите са извършени от длъжниците на 31.05.2014 г., като считано от 25.06.2014 г. същите са изпаднали в забава за изпълнението на задълженията си по договорите за кредит.

Предприятието на длъжника е спряло плащанията към кредиторите си след 31.05.2014 г.

От данните в таблиците по горните въпроси се установява, че дружеството не разполага с бързоликвидно имущество, с което може да обслужва задълженията към кредиторите си при условията, при които са поети и без да преустановява дейността си или длъжникът е неплатежоспособен.

Бързоликвидното имущество на длъжника „Ф…” АД не е достатъчно за да може длъжникът „Ф…” АД да изпълни изискуемите си задължения, в това число и задълженията към молителя.

Съдът намира,че експертизата е правилно изготвена, поради което кредитира заключението на вещото лице.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи:

Установи се от изготвеното удостоверение от Търговския регистър, че ответното дружество е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Налице е хипотезата на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, т. е. търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо и установено към момента на подаване на молбата парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение, свързано с търговската му дейност, което се установява от изслушаната СИЕ. Освен това, налице е и презумпцията по ал. 3, на същия текст, че при спиране на плащанията, дори само по отношение на някои кредитори се предполага неплатежоспособност.

От представените по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице се установява, че с оглед на коефициентите на ликвидност подробно посочени по-горе,дружеството изпитва големи финансови затруднения и не е в състояние да погасява задълженията си.

От заключението на вещото лице се установява, че неплатежосспособността на длъжника няма временен и периодичен характер. В заключението се установява лошото финансово състояние на длъжника, като за това може да се направи извод от коефициентите посочени по-горе.

Съдът намира, че са налице основанията за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството-ответник, поради неплатежоспособност по следните съображения: Налице са установени по основание и размер изискуеми парични задължение по търговска сделка на дружеството.

Длъжникът е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон и следователно търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Длъжниковото търговско дружество е неплатежоспособно по смисъла на чл. 608, ал. 1 от ТЗ, доколкото е спряло плащанията си към кредиторите по парично задължение основано на търговска сделка и публичноправни задължения. За да направи този извод, съдът се основава на законовата презумпция на чл. 608, ал. 2 от ТЗ.

Като начална дата на състоянието на неплатежоспособност следва да бъде определена датата 31.05.2014гкогато предприятието на длъжника е спряло плащанията спрямо кредиторите.

На основание чл. 630, ал.1 от ТЗще следва да бъде обявена неплатежоспособността на ответника с начална дата 31.05.2014г. година, да се открие производство по несъстоятелност, да бъдат допуснати общите обезпечителни мерки по отношение имуществото на длъжника, да се насрочи първо събрание на кредиторите.

Ще следва да се назначи временен синдик, като за такъв съдът определя синдика Л.И. И. ,ЕГН ********** ***, който да бъде уведомен и да заяви желае ли да встъпи в длъжност в едноседмичен срок от съобщението. След депозиране на становището му ,делото да се докладва за последващи процесуални действия.

От доказателствата по делото и заключението на вещото лице се установява, че длъжникът е преустановил търговската си дейност.

Временният Синдикще следва да предприеме действия във връзкапровеждане на първото общо събрание, установяване на имущественото състояние на длъжника, изготвяне на списъци, последващи действия по осребряване имуществото на длъжника, като във връзка със същите са необходими средства за запазване на длъжниковото имущество.

Предвид заключението на вещото лице за лошото финансово състояние на дружеството длъжник , необходимостта от заплащане на възнаграждения и счетоводно обслужване и др.ще следва да бъдат задължени кредиторите на„Ф….“АД ,ЕИК…-със седалище и адрес на управление –гр.Видин, ул.“Д „ № …, представлявано от В.Г.Й. да заплатят сумата 8000/осемхиляди / лева , необходими като издръжка в производството по несъстоятелност на основание чл.632 а и чл.629бТЗ в едномесечен срок от обявлението в ТР.

По изложените съображения окръжния Съд

Р Е Ш И

ОБЯВЯВА неплатежоспособносттана „Ф…“АД , ЕИК …-със седалище и адрес на управление –гр.В…, ул.“Д… „ № …, представлявано от В.Г. Й., с начална дата 31.05.2014година.

ОТКРИВА производство по несъстоятелностна „Ф…“АД , ЕИК …-със седалище и адрес на управление –гр.В…, ул.“Д…„ № …, представлявано от В.Г.Й.

ДОПУСКА обезпечениечрез налагане на запор и възбрана върху имуществото на дружеството.

Да се уведоми синдика Л. И. И. ,ЕГН ********** ***, че е определн от съда като ВРЕМЕНЕН СИНДИКи да заяви желае ли да встъпи в длъжност в едноседмичен срок от съобщението. След депозиране на становището му ,делото да се докладва за последващи процесуални действия.

УКАЗВА НА КРЕДИТОРИТЕ НА „Ф…“АД , ЕИК .-със седалище и адрес на управление –гр.В…, ул.“Д…„ № .., представлявано от В.Г.Й. да депозират сумата 8000/осемхиляди / лева , необходими като издръжка в производството по несъстоятелност на основание чл.632 а и чл.629бТЗ в едномесечен срок от обявлението в ТР.

СВИКВА първо събрание на кредиторите на 14.12.18 годинаот 10,30часа, което ще се проведе в сградата на Окръжен Съд-Видин, зала №13,вториетаж при следния дневен ред:

-изслушване на доклад на временния синдик по чл. 668, т.2 от ТЗ.

-избор на постоянен синдик.

-предложения за избор на комитет на кредиторите.

РЕШЕНИЕТОподлежи на вписване в Търговския регистър и на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТОможе да се обжалва пред САСв седмодневен срок от вписването му в Търговския регистър.

ПРЕПИС от решението да се изпрати незабавно на Агенция по Вписванията.

Да се изготви покана за първото събрание на кредиторите, съгласно изискванията на чл. 675 от ТЗи се изпрати за обявление в ТР.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: