Т.Д. № 58-2017

Решение по Търговско дело 58/2017г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №34

                      

                                            Гр. Видин 12.10.2018г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ   В ПУБЛИЧНОТО   ЗАСЕДАНИЕ НА дванадесети септември

ПРЕЗ две хиляди и осемнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. С.                        

                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                   2.

ПРИ СЕКРЕТАРЯ         А.А.                     И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                           КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

     съдия С.С.                        т..Д. № 58    ПО ОПИСА

ЗА   2017   ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Предявен е иск от „Т….“ ЕООД-гр.В. и „Е…”ЕООД-гр.В. като участвици в „Е….“-гр.В. чрез адв В.Б. против Община Б… с правно основание чл.79,ал.1 ЗЗД във вр. с чл.84,ал.2 и чл.86,ал.1 ЗЗД с цена на иска 280 582,83лв.,от които 229 621,52лв.-главница като дължима сума за неизплатени фактури за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. въз основа на договор от 20.05.2011г. между страните с предмет :Експлотационна поддръжка,ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново и художествено осветление на територията на Община Б. и 50 529,85лв.-мораторна лихва за забава за периода 19.05.2015г.г. до подаването на ИМ пред съда-06.12.2017г.

Иска от съда да осъди ответника да му заплати исковата сума,ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска 07.12.2017г. до окончателното изплащане както и направените по делото разноски.

В законния двуседмичен срок по чл.367 ГПК ответникът Община Белоградчик е подал писмен отговор,с който е оспорил предявените искове по размер като посочва изчерпателно възраженията си .

В указания двуседмичен срок ищецът   е подал допълнителна ИМ,а ответникът допълнителен отговор ,с които не ангажират допълнителни доказателства.

 

От данните по делото съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Между „Е….“ и Община Б. е сключен договор  от 20.05.2011г. с предмет „Експлоатационна подръжка,ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново улично и художествено осветление на територията на Община Б“.Според условията на договора изпълнителят „Е….” К.. се е задължил да извърши определени СМР във връзка с предмета на договора,а заплащането да става ежемесечно в срок от 30 работни дни от приемането на извършената работа от възложителяа Община Б…. с Акт обр.19-протокол за извършени работи по действителни количества/подписан и оформен надлежно от двете страни/-неразделна част от фактурата. По делото са представени и приети 25бр. ф-ри за периода 30.01.2015г. до 30.12.2015г. на обща стойност 229621,52лв.Приложени са и приемо –предавателни протоколи,подписани от „Е.“ и Община Б..

С нотариална покана,връчена на Община Б. на 19.05.2015г. „Е.“ е поканил ответника да се яви в кантората на нотариус Л. Ц. .В констативен протокол от 01.06.12г. ,подписан от нотариус Л. Ц. е отразено,че за Община Б. не се е явил представител.Следват още две нотариални покани,получеини от ответника като отново не се е явил представител при нотариуса.

По делото е назначена техническа експертиза изготвена от ВЛ Р.И.,неоспорена от страните и приета от съда като обективна и компетентна. Според заключениетопри налични 1900бр. осветителни тела и при цена 2,88лв. без ДДС за едно осветително тяло постоянният размер за поддръжка на уличното осветление възлиза на 5 472лв. или 6 566,40лв. с ДДС на месецОбщината заплаща само стойността на резервните части,а труда влиза в стойността по поддръжката.ВЛ е посочило,че в ценоразписа обр.16.1 не са посочени еденични цени на резервни части по поддръжката като лампи,дросели и др. и липсват първични докуементи за тяхното закупуване,поради което не може да направи разграничение между разходите за труд и материали.В заключението си ВЛ подробно по месеци е посочило фактурите и стойностите по оферираните и неоферираните,но извършени дейности. С допълнително заключение отново по месеци е дал справка за стойността на фактурираните неоферирани матерлиали и дейности в сравнение със средните за страната цени и е констатирал,че за цялата 2015г. фактурираните неоферирани матерлиали и дейности от „Е.“ е с 442,31лв. по малко от средните за страната цени.

По делото е назначена и икономическа експертиза,изготвена от ВЛ Р.К.,неоспорена от страните и приета от съда като обективна и компетентна. Като е съобразил заключението по техническата експертиза и на база данните по делото и след проверка в счетоводствата на страните ВЛ е посочил размера на задължението по издадените и осчетоводени от ответника фактури за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г.е на обща стойност 229 621,52лв. ,а обезщетението за забавено плащане,равняващо се на законната лихва върху главницата за периода 19.05.15г. до 06.12.17г. е в размер на 50 529,85лв. Заключението е изготвено след като ВЛ се е запознал на място в счетоводството на ищеца и на ответника и е установил,че по посочените ф-ри липсва плащане от страна на ответника.Стойността на на неоферираните но фактурирани дейности и материали възлиза на 23 591,68лв. с ДДС.На тази база е изчислил дължимата лихва за същия период в два верианта- при изключени стойности на неоферираните и фактурирани дейности-лихвата е в размер на 47 509,54лв. и при включени стойности на неоферираните и фактурирани дейности-лихвата е в размер на 52 816,48лв. и двете за период с начало 30 работни дни след датата на подписване на Обр.19 до 06.12.17г.-предявяване на иска.

При тези данни съдът достигна до следните изводи:

Безспорно е установено,че между„Е….“ и Община Б. е сключен договор  от 20.05.2011г. с предмет „Експлоатационна подръжка,ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново улично и художествено осветление на територията на Община Б“.Ищецът е изпълнил задълженията си като е извършил съответните СМР и е изправна страна по договора ,а Община Белоградчик не е изпълнила задължението си за плащане на извършените СМР.

Ответникът в качеството си на възложител не е възразил относно количеството и качеството на извършените от ищеца като изпълнител по договора СМР,за което са съставени съответните приемо-предавателни протоколи Обр.19 според клаузите на договора. При това положение съдът приема,че исковата претенция е основателна и доказана до претендирания с ИМ размер от 229 621,52лв. .,съставляваща неизплатени ф-ри за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г.

Възраженията на ответника,че в претендирана искова сума са включени стойности на неоферирани дейности се установиха от заключенията по техническата и счетоводната експертизи.Установи се също,че тези неоферирани дейности и материали на обща стойност 23 591,68лв. с ДДС са изпълнени от ищеца,включени в протоколите Обр.19 и приети от ответника с подписването без оспорвания на тези протоколи.

От допълнителното заключение по техническата експертиза се установи,че посочените от ищеца стойности на материали и дейности за неоферираните,но извършени такива дейности за цялата 2015г. са по-ниски от средните стойности за страната общо със сума от 442,31лв.

Възражението на ответника,че протоколите Обр.19 не са подписани от оторизирано лице не се доказаха.Не се представиха доказателства,че подписалията за кмет на Община Б.- Б. Т. не е бил упълномощен от кмета да изпълнява тази функция.Върху протоколите е положен печат на Община Б.,а какви функции и правомощия възлага кмета на общината на отделните служители е обстоятелство,за което самият кмет отговаря и в никакъв случай не може да ес постави в тежест на ищеца да доказва оправомощаването на представляващия кмета дали е законосъобразно.Още по-малко ищецът може да търпи негативни последствия при евентуално неправомерно поведение от страна на ответника.Доколко протоколите Обр.19 са подписани от оправомощено от кмета лице е отговорност на самия ответник и той не може да черпи права при евентуално виновно свое поведение.Но както вече се отбеляза няма доказателства ,че подписалият протоколите Обр.19 не е оправомощен от кмета за това действие.

При това положение налице е приемане от страна на ответника Община Б. на извършената от ищеца работа по оферирани и неоферирани изпълнени дейности и вложени материали,поради което безспорно се дължи плащане от Община Б. до размера,посочен от ВЛ по счетоводната експертиза.

Претендираното обезщетение за забава на плащането от получаване на нотариалната покана от ответника до завеждане на настоящото гр.дело също е основателно и доказано по размер с оглед заключението на ВЛ по счетоводната експертиза.Налице е хипотезата на чл.84,ал.2 ЗЗД-длъжникът е бил поканен,поканата е редовно връчена на Община Б. и от този момент длъжникът е изпаднал в забава.Размерът на обезщетението за забава е в размер на законната лихва според чл.86,ал.1 ЗЗД.Счетоводната експертиза по делото е установила,че размерът на обезщетението за забавено плащане,равняващо се на законната лихва върху сумата 229 621,52 лв, за периода 19.05.15г. до 06.12.17г. е в размер на 50 529,85лв. в какъвто размер е и исковата претенция.

След като съдът приема,че в дължимото следва да се включи и неоферираните ,но извършени дейности отпада необходимостта да се обсъждат вариантите по заключението на счетоводната експертиза за дължимо обезщетение без тази стойност.

В този смисъл исковата претенция е доказана по основание и размер.Върху нея ответникът дължи и законна лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата.

Ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски съобразно представен списък по чл.80 ГПК, а именно-11 226,31лв.-държавна такса,200лв.-депозит за ВЛ и 10 000лв.-адв. възнаграждение по договори за правна помощ или общо разноски в размер на 21 426,31лв.

Водим от горното съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОСЪЖДА Община Б….,ЕИК…., с адрес гр. Б.,ул.“К.“ №.,представлявана от кмета на Общината Б. С. Н. да заплати на „Т.“ ЕООД-гр.В. и „Е…”ЕООД-гр.В. като участници в „Е…“,БУЛСТАТ … с адрес гр. В.,ул.”Д.”№… сумата-229 621,52лв.-главница, представляваща неизплатини суми по фактурири за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. въз основа на договор от 20.05.2011г. с предмет „Експлоатационна подръжка,ремонтно-възстановителни работи и изграждане на ново улично и художествено осветление на територията на Община Б.“,както и 50 529,85лв.-мораторна лихва върху главницата за периода 19.05.15г. до 06.12.17г., ведно със законната лихва за забава от завеждане на делото-07.12.17г. до окончателното изплащане на сумата ,както и направените от ищеца разноски общо   в размер на 21 426,31 лв.-д.такса, депозит за ВЛ и адв. възнаграждение .

Решението може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                         Окръжен съдия: