ВНЧХД № 179-2018

Определение по Наказателно дело 179/2018г.

                 ПРОТОКОЛ №81

гр. Видин, 11 септември   2018 г.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     в публично

         съдебно заседание на 11.09. 2018 г.     в   състав:                                        

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   И. И.

                                        ЧЛЕНОВЕ:1. Л. Л.

  1. Р. Д.                     

При участието на секретар Н. К.

и прокурора                                             сложи за разглеждане

ВНЧХ дело № 179     по описа за   2018 година   докладвано

от съдията Р. Д.

На   именното   повикване в   10:15 часа   се   явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Л.Б. се явява лично и с адв. Л.И. с пълномощно, приложено по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Г. не се явява. За същия е представен препис-извлечение от акт за смърт на община Видин, от който е видно, че е починал на 13.07.2018г.

В залата се явява адв. И.И..

ПОСТРАДАЛИЯТ А.Л.Ц. редовно призован, не се явява.

ПОСТРАДАЛИЯТ М.Л.А. нередовно призована. В призовката е записано, че лицето не живее на адреса.

На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

АДВ. Л.И. – С оглед смъртта на подсъдимия, ход на делото не следва да се дава, а да се конституират наследниците му, относно отговорността по гражданския иск.

АДВ. И.И. – Моля, да не давате ход на делото, поради събраните данни за смъртта на подсъдимия и на основание чл.24, ал.1, т.4 от НПК, да прекратите производството по делото. Считам, че искането да се конституират наследниците на подсъдимия не следва да се уважи, тъй като наказателната отговорност е лична и не могат да бъдат конституирани наследниците.

Съдът, след като изслуша страните, с оглед настъпилата смърт на подсъдимия намира, че следва да отмени присъдата на първоинстанционния съд изцяло и прекрати производството по делото, на основание чл.24, ал.1, т.4 от НПК, за което

                             ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА препис-извлечение от акт за смърт, от който е видно, че С.И.Г. е починал на 13.07.2018г., като преписът е издаден въз основа на акт за смърт под №0003 от 14.07.2018г. на община Видин.

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Присъда №248/16.05.2018г., постановена по НЧХД№752/2017г. на Видински районен съд.

На основание чл.24 ал.1 т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ВНЧХД №179/2018г. , поради настъпила смърт на подсъдимия по делото С.И.Г..

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в 15 дневен срок от днес за К.Л.Б., и в 15 дневен срок от съобщаването на А.Л. Ц. и М.Л.А..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:30 часа.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       СЕКРЕТАР: