НОХД № 244-2018

Определение по Наказателно дело 244/2018г.

           П Р О Т О К О Л

                          Гр.Видин, 30.10.2018 год.

 

         Видински окръжен съд …. . . ………… публично

         Съдебно заседание на тридесети октомври 2018 год. в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Д.

                  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Д.Д.

                                  2.Р.К.

 

При участието на секретар А. А.

и прокурора: В. Д. сложи за разглеждане

НОХ дело № 244 по описа за 2018 год. докладвано

от съдията Р. Д.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН – се явява прокурорът Д.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Р. – се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана“ Видин

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р.И.- налице.

В залата се намира преводача Д.Л.Д., който ще извърши превод от български език на сърбохърватски и обратно.

В съдебната зала се намират: адв.Ж.И. участвала на ДП като договорен адвокат- пълномощно на л.128 от ДП, както и адв.С. Цв.С. – договорен адвокат по ДП, пълномощно на л.148, както и адв.Ц.И. –договорен адвокат с пълномощно от 02.10.2018г. по делото.

Съдът

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА Д.Л.Д. за преводач от български език на сръбски език и обратно.          

СНЕМА самоличността на преводача както следва:

Д.Л.Д. – 41 год., неосъждан, без родствени връзки.

На преводача се напомни наказателната отговорност по чл.290, ал. 2 от НК и същият обеща да даде верен превод.

Преводачът Д. встъпи във функциите си.

ПОДСЪДИМИЯТ Р./чрез преводача/ - адв.Ж.И. не е необходимо да бъде защитник, другите двама са достатъчни.

С оглед изявлението на подсъдимия, освобождава от съдебната зала адв.Ж.И. като подсъдимият ще бъде защитаван от адв.С. и адв.И..

         На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК и същите дадоха становище:

         Прокурорът- нямам искания за отводи и нови д-ва да се даде ход на делото.

адв.И. - в писмена форма по изрично желание на моя доверител сме поискали отвод на прокурора Дуцов с молба от 25.09.2018г. Към състава на съда нямаме искане, да се даде ход на делото

Адв.С. – също

прокурорът- Не съм получил молбата, с която ми се иска отвод. Считам, че аз съм упълномощен от закона да обвинявам и повдигам обвинение, но ако той и защитника считат, че това не представлява престъпление, съда ще го изясни по същество. Не си правя отвод по искането на подсъдимия.

При това положение съдът намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото в разпоредително заседание.С оглед на горното, съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА РАЗПХОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПОДСЪДИМИЯТ /чрез преводача/ - получили сме препис от обвинителния акт преди повече от седем дни и от разпореждането за насрочване на делото в разпоредително заседание.

Съдът намира че следва да премине към отговорите на въпросите, поставени в чл.248 НПК, а именно:

  1. подсъдно ли е делото на съда -

Прокурорът-подсъдно е на ОС Видин.

Адв.Ц.И.- тезата на защитата е, че не е подсъдно на нито един съд в България, но с оглед въпроса да - вие сте компетентния съд.

         Адв.С.-***.

  1. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;

           Прокурорът-няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство.

         Адв.И.- няма основание за спиране или прекратяване на делото.

         Адв.С.-също

  1. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;

           Прокурорът-няма допуснати на ДП процесуални нарушения, с което да е нарушено правото на защита на подсъдимия.

         Адв.И.- допуснато е съществено процесуално нарушение ограничило правото на защита на подсъдимия и то се изразява в следното: от редакцията на обвинителия акт от 1л. Можеме да получим док.и-ция, че подсъдимия е пренесъл през границата 45000 таблетки от ривотрил, в редакцията на обв.акт е посочено, че ривотрила от 2гр. и съдържа 9гр.клоназепам. В последната страница на обвинителия акт е посочено, че клоназепама е включен в Наредба като наркотични вещества, и че цената е 11475лв. и деянието е осъществено от обективна и субективна страна и е съществен състава на чл.242, ал.2 НК. За защитата не е ясно кой е предмета на обвинението - ако е 4500таблетки, това не е престъпление, тъй като ривотрила не е включен в 4те списъци към Наредбата. Обвинението е за пренос на вещество клоназепам, което е включено в списъка 3 от Наредбата. Ривотрила не е включен в нито един списък и не може да бъде предмет на престъпление, тъй като не е наркотично вещество. Защитата не знае в какво да се защитава дали от пренос на ривотрил или пренос на клоназепам. Това считаме, че е съществено процесуално нарушение и нарушава правото на защита на подсъдимия и не знае от какво да се защитава тъй като ривотрила не е включен в списъка на веществата, които са наркотици и свободно се продава на бълг.пазар в аптеките. В тази част експерта ви е излъгал в заключението си.

           Обвинението е подведено от оценъчната експертиза където се правят заключения освен цената на веществата и в.л. не е компетентен в областта на фармацията и е излязъл извън рамките на своята ком петентност и е подвел обвинението. Да върнете делото на ОП да уточни обвинението в обстоятелствената част кое е наркотик и кое не е, и за какво точно ни обвинява. Това между другото ще затрудни и вас да пишете присъда - или оправдателна или осъдителна. Ще трябва да напишете обвинен за пренос на ривотрил на стойност, който не е включен в наредба 3 за да го признаете за виновен или не като не е включен в наредба № 3, защото се продава свободно на българския лекарски пазар.Това заключение е неправилно, тъй като ривотрила е немско производство и е световно известно лекарство без което инсултно болните не могат да живеят. През 2013г.-2015гм. между дистрибуторите на ривотрила и българската лекарска комисия не се постига споразумине за пределна цена на ривотрила, поради което дистрибуторите отказват да внасят в България ривотрила и 3месеца има празнота на пазара. През м.май 2015гпоради липсата на това лекарство се сключва споразумение за ново лекарство генерик-клонарекс и е производство на кипърска ф-ма „*****” дъщерна компания на **** и да се махне оригиналното лекарство и той е с друго име и се продава във всички аптеки със съдържание на клоназепам съответно 0.5гр. и 2 гр. в съответните таблетки. След като оригиналното лекарство отсъства поради финансови интереси, то се продава генерик със същото съдържаине, но с по-ниско качество. Следователно този лекарствен продукт не е изваден от забрана и не е включен в списъците. Клонарекс се продава свободно, затова не знаем за какво сме обвинени. Ако е за ривотрил, а ще искаме да бъдем оправдани и затова искаме да знаем какъв е предмета на престъплението за което ни обвиняват.

           Адв.С. - поддържам становището, което изложи колегата И. тъй като е съгласувано между нас двамата. Очевидно е, че това обвинение е неясно и не можем да разберем с подзащитния ми за какво сме обвинени.В настоящият казус тъй се касае за лекарства, да изследват дали има данни за генерик а в настоящия казус това не е направено и изнесената информация не кореспондира с обективната истина. В експертизата са посочени небивалици касаещи химически състав, които нямат нищо общо с поставената задача и водят до подвеждане на обвинението и поради това производството да се прекрати, тъй като има допуснати отстраними процесуални нарушения, които са довели до ограничава правото на защита. Внася се на местото ривотрил генерик, но го има на пазара под друго име със същото съдържание. Генеричното е общо за цял свят.

         Прокурор - касае се за ривотрил, който съдържа клоназепам, който е наркотично вещество и е рисково наркотично вещество. Такова лекарство в България е забранено преди когато се е продавал в България е било разрешено и заместителите, които се продават също съдържат наркотични вещества и се отпускат в аптеките със зелена рецепта. Свободно такова лекарство не може да се купи при липса на заявена рецепта, право за които имат определен кръг лекари да издават такива рецепти и това са невролози и психиатри.

                 Адв. И. - вместо ривотрил се продава клонарекс фактически. Ние искаме уточняване на обвинението кое е предмет на престъплението - ако е ривтотрил и е включен в списъка 3 към наредбата, тъй като само закона определят кое вещество е наркотично, а ривотрила го няма никъде в нормативните материали.

  1. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;

                 Прокурора- каквото каже подсъдимия.

                 Адв.и.- ние сме обективирали становище с молба и го поддържаме

                 Адв.С.-също.

  1. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;

               Прокурорът- назначен е преводач.

               Адв.И.-няма.

             Адв.С.-също

  1. взетите мерки за процесуална принуда;

Прокурора - това е единствена възможна МНО предвид това, че същия е чужд гражданин и няма постоянно местожитество на територията на РБ.

Адв.И.- Р. е задържан под формата на МНО задържане под стража в продължение на 7м. за деяние, което по бълтарския НК не представлява престъпление, внос и износ на ривотрил е забранен от закона но то не е наркотично вещество по нашия закон. След като ривотрила не присъства в нито един нормативен акта определяящ кои вешщества са наркотик - нито 23 постановление, нито в Закона за контрол на наркотичните веществава нито въз основа на Наредебтаа и списъци 1,                                        2 и 3 не присъства ривотрила. Подсъдимият нито е имал знание, че това деяние е престъпление. 7месеца той е в ареста и изявявам възмущение от неумелащата защита, ако аз бях адвокат пред ДП щяхме да се съгласим на предварително изслушване и дори 5г.ЛС и сърбите щяха да го изискат и да лежи там и сърбите нямаше да признаят вашата присъда. Настояваме МНО спешно да бъде изменена колкото по бързо, той не е съден, затова че е сърбин, не може да бъде наказан и задържан под стража. В момента, че е сърбин ние го наказваме с задържане под стража и затова молим спешно МНО да бъде изменена.

Адв.С. - поддържам искането да измените МНО задържане под стража и не съм съгласен, че това е единствената мярка за процесуална принуда тъй като в процесуалния закон няма визирано такова ограничение. Възраженията по същество няма да правя за престоя му в ареста с такава МНО 7м. е достатъчен и с оглед преценка на доказателствата моля да вземете по-лека мярка за проц.принуда.

  1.    искания за събиране на нови доказателства;

         Прокурора - нямам искания.

         Адв.И. – с оглед допълнителна СОЕ се налага да направим оспорване на констативната част на заключението. То е съчинение на луна, то не кореспондира с Наредбата в България, където е посочено че ривотрила не е наркотик, как в.л. ще определя ривотрила като наркотик, а закона казва че не е. Да се даде пазарна оценка, 2015 е спрян вноса, дайте ми оценка на новото лекарство генерик. След като легалния пазар е забранен, не той не е забранен, просто не се внася. Този човек е задържан заради експерта, и се преследва от закона, закона не преследва заради ривотрил. Представям 2 нормативни акта уреждащи кое вещество е наркотик. Постановление 23/1998г. искаме експерт фармацефт, който да даде заключение колко струва ривотрила с клоназепам и генерика, оценка не можел да намери оценката, защото било фирмена тайна. Правим отвод на този експерт, искаме експерт фармацефт, постановление 23 член единствен определя цени на наркотични вещества за нужда на съдопроизводството съгласно приложение 1 и 2. Няма , тяка няма и клонодизиапана а вие работите с тези цени. Това е постановление 23 всичко е съчинение по картинка.Този човек е невинен, той е работник, той не е внасял наркотик. Аз защитавам пред българския съд чужд гражданин.

        Адв.С.- поддържам изложеното от колегата И. което е съгласувано. В процесната ССЕ в.л. е излязло извън своята компетентност и освен че няма познания по химия и фармация е направило правни изводи и в тази връзка правя искане конкретно за комплексна оценъчна фармацефтична експретиза - в.л. оценител и дипломиран фармацефт, които да дадат отговор на въпросите които сме поставили. Това да стане след като се уточни предмета на обвинението, който е неясен.

  1. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.

Прокурорът-делото следва да се гледа по общия ред с призоваване на посочените лица в обвинителния акт.

Адв.И. - нежелаем никакви доказателства освен една обективна комплексна експертиза каквото сме поискали. Молим за една експертиза не искаме да се събират д-ва.

Адв.С. - искаме комплексна експертиза, в която да участва фармацевф с оглед спецификата на конкретния казус.

 

       Съдът се оттегли на тайно съвещание, след което обяви определението си в присъствието на страните:.

         Съдът след като изслуша страните и на основание чл.248, ал.5 от НПК прие следното: С оглед направените възражения от защитата в лицето на двамата адвокати на подсъдимия по т.3 от чл.248 от НПК, за това, че е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, което е довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, което нарушение се изразява в неяснота на обвинението, съдът намира възражението за основателно по следните съображения: видно от лаконичния обвинителен акт в същия в обстоятелствената част е посочено, че по смисъла на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и конкретно в списък ІІІ на приложение 3 към чл.3,т.3 от същата Наредба веществото клоназепам е рисково вещество съгласно наредбата. Същевременно медикамента ривотрил – 2гр. не е посочено като рисково вещество. В диспозитива на обвинителния акт обаче съответно е записано, че при влизане в страната от РСърбия подсъдимия без надлежно разрешително е пренесъл през границата 4500броя ривотрил-2гр. – съдържащи рисковото наркотично вещество клоназепам – 9гр. на обща стойност 11 475 лева. Тази стойност видно от двете експертизи приложени по ДП – л.89 и допълнително съдебно оценителна експертиза на л.102 от ДП представлява стойността на 4 500 таблетки ривотрил, всяка една от която има тегло 0.17 гр., като същевременно не е дадена оценка на 9 гр.рисково вещество клоназепам.

         С оглед на гореизложеното съдът намира, че обвинителния акт не е изпълнява критериите на чл.246 от НПК относно престъплението, както и не е изпълнява критериите на Тълкувателно решение № 2 от 07.10.2001г по н.д.№2/2002г. на ОСНК на ВКС, тъй като действително както от обстоятелствената част на обвинителния акт, така и от редакцията на диспозитива му, не става ясно какво включва обвинението – пренасянето на ривотрила, който не е рисково вещество и чиято цена е определена, или пренасянето на рисковото вещество клоназепам съдържащ се в ривотрила, чиято цена обаче не е определена. Това води действително до нарушаване правото на защита на подсъдимия, който трябва да е наясно срещу какво точно да се защитава, както и за какво точно е обвинен. Ето защо съдът приема, че обвинителния акт не очертава достатъчно ясно основните рамки на процеса на доказване и осъществяване на правото на защита на подсъдимия.

         С оглед на горните съображения съдът, прие че делото следва да бъде върнато на прокурора за прецезиране на обвинението.

         По отношение на искането на защитата на подсъдимия за изменение на определената мярка за неотклонение „задържане под стража”, съдът единодушно реши, че искането е неоснователно. На първо място поради неяснотата на самото обвинение, на второ място поради факта, че подсъдимия няма постоянен адрес в Република България, на който да бъде призоваван при евентуално изменение на мярката. И на трето място факта, че не е налице промяна на обстоятелствата при които е взета определената мярка. С оглед на тези съображения съдът прие, че молбата за изменение на мярката за неотклонение следва да бъде оставена без уважение.

         С оглед на горните си съображения съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И

        

         Приема Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

         Приема постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за изменение на мярката за неотклонение от защитата на подсъдимия.

         ВРЪЩА делото на окръжна прокуратура Видин за прецезиране на обвинението.

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 244/2018г. по описа на Окръжен Съд-Видин.

         Определението се обяви в разпоредителното заседание в присъствието на страните.

         Определението в частта относно мярката подлежи на обжалване по реда на глава ХХІІ.

         Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване по реда на глава ХХІ в седмодневен срок от днес.

         На преводача Д.Д. да се изплати възнаграждение за извършения превод в размер на 60 лева.

 

На съдебните заседатели да се изплати възнаграждение за времето от 10.00 до 11.30 ч.

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 ч.

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                

 

                 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                 СЕКРЕТАР: