ЧНД № 175-2018

Решение по Наказателно дело 175/2018г.

РЕШЕНИЕ № 79

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Видин 01.11.2018г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на първи ноември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: И.И.

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.                  

                                                                                                  Р.Д

 

при участието на прокурора    М.К.

и секретаря            А.А.                               като изслуша    докладваното        от съдията Л.Л.                ч.н.д. № 175 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

           Образувано е по искане на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, за признаване и изпълнение на решение за налагане на финансова санкция, респективно наказателно решение № 35/23.01.2018г. по дело № 3862/108/2017 на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, влязло в сила на 13.03.2018г., с което на И.Ц.В.,***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 1500 леи /RON/.

          В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

           В съдебното заседание засегнатото лице И.Ц.В. не се яви, като е приложена разпоредбата на чл.16, ал.3 от ЗПИИРКОРНФС. Защитникът на засегнатото лице- адвокат П.П. в с.з. заяви, че не следва да се признава и допуска за изпълнение чуждото решение.

           Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което решение е с № 35/23.01.2018г. по дело № 3862/108/2017 на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, влязло в сила на 13.03.2018г. и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

           Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение за налагане на финансова санкция, респективно наказателно решение /присъда/ № 35/23.01.2018г. по дело № 3862/108/2017 на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, влязло в сила на 13.03.2018г., с което на И.Ц.В.,***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 1500 леи /RON/. Предмета на делото на Окръжен съд – Арад е поведение на И.Ц.В., което е престъпление по чл. 263, ал.1 от Наказателния Кодекс на Република Румъния, по смисъла на която норма, превеждането, ръководенето, воденето, транспортирането, прехвърлянето или приютяването на лице с цел незаконно пресичане на държавната граница на Румъния се наказва с „лишаване от свобода“ от 2 до 7 години. Решението за налагане на финансова санкция е постановено в наказателно производство в държава – членка на Европейския съюз и се отнася за деяние, което съставлява престъпление и по българското законодателство, респ. чл.280, ал.1 от НК. Налице са условията по чл.30, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС. Иска се изпълнение на чуждото решение, с която е постановено засегнатото лице да заплати разходите по съдебната процедура, довела до постановяване на акта. Това го определя като решение за налагане на финансова санкция по смисъла на чл.3, т.3 от ЗПИИРКОРНФС.

           Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянния и настоящ адрес на засегнатото лице И.Ц.В.,***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд – Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

           Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища.

           През призмата на чл.35 от ЗПИИРКОРНФС, която не е императивна, но урежда възможност за Съда, при съответни основания, да постанови отказ за признаване и изпълнение, следва да се има предвид следното: макар формата на удостоверението да не е изрядно попълнена /относно нарушението и конкретното условие, което е необходимо да бъде изпълнено при хипотеза на неявяване на лицето при разглеждане на делото от компетентния съд произнесъл присъдата/, то в крайна сметка представеното Удостоверение, допълнено от приложените към него документи, ясно визира конкретиката на решение № 35/23.01.2018г. по дело № 3862/108/2017 на Окръжен съд – Арад, Република Румъния. В превод на български език е представено самото решение на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, заедно с мотивите към него. Представен е и протокол от откритото с.з. от 17.01.2018г., на Окръжен съд Арад, след което е постановено решението. Видно от тези документи, отбелязано е, че засегнатото лице е било надлежно призовано, като също така му е бил назначен и служебен защитник. Подробно са визирани инкриминираните обстоятелствата, включително поведението на засегнатото лице, което изпълва състава на деянието.

           Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а) по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б) са били извършени извън територията на издаващата държава и
българското   законодателство   не  позволява   предприемане   на наказателно производство по отношение на такива деяния.

           Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 1500 леи /RON/. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството не е било писмено, като засегнатото лице не се е явило лично на съдебния процес, вследствие на който е постановено решението, но В. е бил надлежно призован, бил му е назначен защитник от Съда и такава защита действително е указана.

           Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

           Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в RON, съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 от ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 23.01.2018г. На Съдът е служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 2,38842206 леи за 1 лев. Следователно, равностойността на 1500 леи /RON/ е 628 лева /BGN/.

           Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

           Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

РЕШИ:

 

           ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на наказателно решение /присъда/ № 35/23.01.2018г. по дело № 3862/108/2017 на Окръжен съд – Арад, Република Румъния, влязло в сила на 13.03.2018г., В ЧАСТТА, с която на И.Ц.В.,***, роден на ***г. с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 1500 леи /RON/, като равностойността в български лева е 628 лева /BGN/.

          Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от днес.

           ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

           СЛЕД влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

         СЛЕД влизане в сила на решението, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от решението, а също да се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: