ЧНД № 46-2017

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №125

                           гр.Видин   07.07.2017г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно отделение в   закрито заседание проведено   на седми юли    двехиляди и седемнадесета   година   в  състав :

                  

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                                  Л.   Н.

                         Съдебни   заседатели :

                                                                 С. А.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - ЧН дело №46 от   2017 година и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

  

         Производството по делото е по чл.306 ал.1 т.4 от НПК.

         По   делото е  постъпило   Решение №СФ -4753—10266/2017г. от 11.05.2017 г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   , с  което   на   адвокат   В.   С.   В. от   АК София -вписан   под №4922 в   Националния   регистър   за   правна помощ   е   заплатено   адвокатско възнаграждение   в   размер   на 120.00 /сто   и   двадесет /лева, въз основа   на   представения от  него   отчет за  извършена  правна   помощ   на осъдения    Ц.   К.   К. ***     по   ВЧН дело №352 от 2017 г.  на Софийски   Апелативен   Съд   приложено   по   ЧН   дело №46 от   2017 г.   на Видински     Окръжен  Съд .

         При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че осъдения Ц.   К.   К. ***   с ЕГН:**********   следва   да   заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   120.00   лева - за   явяването на   адвокат В. С.   В. от  АК –София    в   качеството му  на   служебен   защитник     на   Велевски  по  производството по ВЧН дело №352 от 2017 г. на Софийски   Апелативен Съд ,като   с Определение   №192 от 02.05.2017г. по това дело   е     Потвърдено   Определение от   15.03.2017г.   по ЧН дело №46 от 2017 г. Видински Окръжен   Съд   с   което   допусната   кумулация   между   определени   наказания   на К..  

         По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне   по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва след  постановяване   на решението си ,но   по   чл.301   ал.1   т.12   от   НПК   -Съдът   преценява   на   кого   да   се   възложат   разноските.

         По   ЧН дело №46   от   2017 г. на Видински ОС с   Определение   взето   в   съдебно   заседание   с   Протокол   от 15.03.2017 г. на   осъденият   Ц.   К.   К.   е   допусната   кумулация   между   определени   наказания   „Лишаване от свобода „   ,като   К.   не   е   бил   доволен   от   така допуснатата кумулация   и   е обжалвал   определението   на съда пред   Софийски Апелативен Съд,който     е     потвърдил   Определението   на   Видински   Окръжен Съд     и   в   производството   пред  Софийски АС - К. е представляван   от   служебен защитник адвоката   Велевски   - на   който   с  Решение №СФ -4753-10266 / 2017 г. от 11.5.2017 г. е видно ,че Националното бюро за   правна   помощ гр.София е изплатило   сумата от   120.00 лева   за   явяването   му   по  посоченото    производства.      

       На   основание чл.306 ал.1 т.4 от НПК осъдения   Ц. К. К. ,на   който   е допусната   кумулация   от   Видински   ОС   и     Софийски АС   е   потвърдил   определението   за   тази   кумулация - следва  да  бъде осъден   да   заплати   на   НБПП гр.София сумата от   120.00 лева, представляваща   разноски  за служебен   защитник      по    посоченото   по горе производство.      Адвокатското   възнаграждение   е дължимо от   страната, получила правната   помощ , след постановяване   на   решението,но разноските   се заплащат от   виновното   лице   и   това   е   осъдения   Ц.   К.   К., станал   причина   за   образуване   на   посоченото   по горе   производство , по което Софийски   АС   е     потвърдил   Определението   за   допусната   кумулация     по   наказания „Лишаване от   свобода „ наложени   му   по   влезли в законна   сила     присъди.

       Видно е, че   НБПП гр.София   с   Решение   е определило  каква    сума да получи  служебния   защитник     на     Ц.   К.   К.    назначен   на   основание   чл.23 ал.2 от   Закона за   правната помощ,   като сумата е изплатена на   адв.В.   С.   В.    от   АК-София    по ВЧН дело №352 от  2017 г. на Софийски   АС   ,приложено   по   ЧН дело №46 от 2017 г. на   Видински Окръжен Съд .

         При   това  положение  осъдения   Ц.   К.   К.    следва  да бъде   осъден   да   заплати   разноските   на   НБПП   гр.София -направени   за   назначения му   служебен  защитник   по   производството,който   го   е   представлявал   и   осъществил       защитата   му .

         С   оглед   на   гореизложеното и на основание чл. 306 ал.1 т.4   от НПК -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

 

         ОСЪЖДА осъдения   Ц.   К.   К. ***   с ЕГН:**********   да   заплати  на Националното Бюро   за Правна   помощ гр.София - сумата   от   120.00/сто   и   двадесет /лева – представляваща разноски   за назначения   му   служебен   защитник  В. С.   В.  от АК-София   вписан     под №4922 - в Начионалния Регистър   по правна   помощ   -   по   ВЧН дело №352 от 2017г. на Софийски   Апелативен Съд   -приложено   по   ЧН дело №46 от 2017 г. на Видински   Окръжен   Съд .

           Определението може  да   се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в 7 /седмодневен/ срок от съобщаването му на страните.

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                             Съдебни   заседатели :